Jak přistoupit k rozvoji dovedností pro život u dospělých v České republice? Sborník zahraničních příkladů dobré praxe přináší inspiraci z evropských zemí.

Ilustrační foto

Rozvoj životních dovedností dospělých je zásadní pro to, aby se jednotlivci dokázali uplatnit v pracovním, společenském i osobním životě a uměli si poradit v běžných životních situacích. Může jít například o schopnost pečovat o své fyzické a duševní zdraví i zdraví ostatních, zvládat finanční záležitosti, kriticky myslet a vyhodnocovat informace, účastnit se života komunity, zapojovat se do občanské společnosti či chránit životní prostředí. Osvojení a rozvinutí životních dovedností zlepšuje vyhlídky jednotlivce na šťastný, produktivní a naplňující život, což se promítá i do života komunit a celé společnosti.

Projekt Evropská agenda pro učení dospělých popsal vybrané evropské příklady dobré praxe v oblasti rozvoje životních dovedností nebo jejich určitého segmentu. Zahrnují přístupy ze Slovenska, Itálie, Irska, Spojeného království, Řecka a Slovinska, ale i projekty Evropské unie realizované v rámci programu Erasmus+. Sborník zahraničních přístupů je určen zejména vzdělavatelům dospělých, ale i dalším aktérům v oblasti celoživotního učení.

Stáhněte si Sborník zahraničních příkladů dobré praxe pro oblast podpory dovedností pro život u dospělých

Dospělí lidé často získávají životní dovednosti nahodile v průběhu života, prostřednictvím zkušeností v každodenním životě. Osvojení dovedností je vyvoláno aktuální potřebou nebo požadavky konkrétní situace. Jelikož se mnozí dospělí zdráhají vstupovat do kurzů či vzdělávacích aktivit, které jim připomínají školní vzdělávání, je vhodné usměrňovat utváření a rozvoj životních dovedností v rámci neformálního vzdělávání. Velký potenciál proto představují různé organizace (nestátní neziskové organizace, firmy, knihovny aj.), které dospělým nabízejí vzdělávací aktivity nebo poradenství. Tyto organizace mohou rozpoznat potřeby dospělých v konkrétní oblasti a nabídnout jim podporu.

Příklady dobré praxe zahrnuté ve sborníku mohou podpořit diskuzi o efektivním využívání principu celoživotního učení a zvyšovat povědomí o možných přístupech při rozvíjení životních dovedností dospělých. Mohou také sloužit jako inspirace pro rozvíjení aktivit na národní, regionální či místní úrovni.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život?


Foto od Ryan Snaadt na Unsplash


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více