Na této stránce najdete všechny informace týkající se poskytování informací podle zákona o ochraně osobních údajů.

Informace vztahující se k působnosti Národního pedagogického institutu České republiky (dále NPI ČR) jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud podle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NPI ČR může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován.

Sazebník úhrad nákladů za pořízení informace NPI ČR

Soubor k nahlédnutí: Příkaz ředitele č. 1