Do knihovny člověk může přijít za knihami, ale také za rozvojem dovedností pro život. Knihovny jsou vhodným místem pro vzdělávání dospělých, ale jejich transformaci do vzdělávacích a komunitních center je třeba podpořit. Jedním z kroků je memorandum o spolupráci mezi knihovnami a NPI.

K tomu, aby se lidé orientovali a uspěli v životě, potřebují dovednosti. Můžeme jim říkat dovednosti pro život. Jedná se o široký pojem, který nemá jednotnou definici. Do jisté míry se dovednosti pro život překrývají s měkkými, průřezovými či přenositelnými dovednostmi a klíčovými kompetencemi. Dovednosti pro život však nejsou doménou pouze počátečního vzdělávání, jejich rozvoj by měl pokračovat i v dospělosti.

Dovednosti pro život zahrnují neohraničenou množinu dovedností: čtenářské, matematické, digitální, osobnostní, sociální, občanské, environmentální, finanční, zdravotní, mediální a mnohé další obecnějšího charakteru. Představují přínos pro osobní, rodinný i společenský život člověka. Jejich nezbytnost ale rozpoznávají i zaměstnavatelé, jak ukazuje zpráva Světového ekonomického fóra Future of Jobs 2023. Jako klíčové dovednosti v roce 2023 zaměstnavatelé uvádějí:

  1. analytické myšlení
  2. kreativní myšlení
  3. odolnost, flexibilitu a agilitu
  4. motivaci a sebeuvědomění
  5. zvídavost a celoživotní učení

Ilustrační foto

Za rozvojem životních dovedností do knihovny

Velký potenciál pro rozvoj dovedností pro život představují vedle neziskových organizací a dalších vzdělavatelů dospělých právě knihovny. Mnohé z nich již dokonce provozují vzdělávací a poradenské aktivity vedoucí k posílení vybraných dovedností pro život u jejich návštěvníků. A nabídka je pestrá.

Například v Krajské knihovně v Pardubicích formují sociální a občanské kompetence seniorů. Poskytují jim podporu v tom, aby si ve skupině dokázali samostatně organizovat aktivity, které je zajímají. Knihovna Ústeckého kraje zase nabízí databázi pomůcek pro lidi se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně kompenzačních pomůcek, a pořádá školení, jak s pomůckami pracovat. A v Městské knihovně v Břeclavi mohou ženy na mateřské dovolené absolvovat počítačové kurzy.

Proč jsou zrovna knihovny vhodným místem pro rozvoj životních dovedností dospělých? Především nabízejí neformální a bezpečné vzdělávací prostředí. To může pomoci překonat ostych lidem, kteří si s sebou nesou negativní zážitky z povinné školní docházky a averzi ke školnímu vzdělávání. Síť knihoven je téměř v každé obci a zahrnuje přes 6 000 knihoven a jejich poboček (Ministerstvo kultury, 2022). Zároveň jsou knihovny součástí provázaného, funkčního systému: disponují způsoby sdílení informací, know-how a dobré praxe.

Přes knihy ke vzdělávacím a komunitním centrům

Knihovny už dávno nejsou pouhé půjčovny knih. Profilují se také jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit a jako instituce podporující vzdělávání a vzdělanost. Je důležité, aby se tento posun odrazil v povědomí nejen veřejnosti, ale i tvůrců politik.

Knihovny si uvědomují potřebu průběžného vzdělávání dospělých, včetně těch v produktivním věku. Zatímco univerzity třetího věku určené seniorům jsou již běžným konceptem, usilují knihovny také o vytvoření „univerzit druhého věku“ pro všechny dospělé v produktivním věku.

Ačkoliv má řada knihoven v oblasti celoživotního učení vizi i nasazení, neobejdou se bez další podpory. Mezi největší překážky patří roztříštěnost neformálního vzdělávání dospělých a neexistující koncepce. Problémy způsobují také časově a finančně ohraničené projekty, které znemožňují kontinuálně rozvíjet započatou činnost.

Mezirezortní spolupráce s knihovnami

Knihovny v současné době provozují celou řadu aktivit, které jdou nad rámec tradičního pojetí knihoven. Do těchto činností patří i rozvoj dovedností pro život u dospělých. Je proto důležité, aby s novým sebepojetím knihoven začali počítat také tvůrci politik a další aktéři v oblasti vzdělávání dospělých a celoživotního učení.

Jedním z takových kroků je podepsání memoranda mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Sdružením knihoven ČR na začátku roku 2023, s cílem propojit síť krajských pracovišť Národního pedagogického institutu se sítí krajských a dalších knihoven. Ustavená pracovní skupina se bude zabývat i vzděláváním dospělých, například:

  • podporou role knihoven jako vzdělávacích institucí, které přispívají k rozvoji čtenářské, informační a mediální gramotnosti;
  • podporou informovanosti dospělých v oblasti možností prohlubování gramotností a získávání profesních kvalifikací v průběhu celého života.

Již dříve, v roce 2021, bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v němž se strany zavazují ke koordinovanému postupu při budování a rozvoji vzdělané, kulturní a soudržné společnosti.

Téma rozvoje dovedností pro život v knihovnách bylo součástí kulatého stolu projektu Evropská agenda pro učení dospělých. Akce proběhla 8. září 2023 za účasti zástupců tvůrců politik (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), knihoven a Úřadu práce ČR.


Foto od Josh Felise na Unsplash

Memorandum o spolupráci mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Sdružením knihoven ČR [online]. 2023 [cit. 2023-10-04]. Dostupné z: https://press.npi.cz/files/memorandum-sken.pdf

Memorandum o spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2021 [cit. 2023-10-04]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-kultury-a-skolstvi-podepsali-memorandum-o

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY – KNIHOVNICKÝ INSTITUT. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 [online]. Praha, 2020 [cit. 2023-10-03]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/koncepce-rozvoje-knihoven-2021-2027

WORLD ECONOMIC FORUM. Future of jobs 2023: These are the most in-demand skills now – and beyond [online]. [cit. 2023-10-03]. Dostupné z: https://www.weforum.org/agenda/2023/05/future-of-jobs-2023-skills/


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více