Zvládat nároky různých oblastí života není samozřejmost. Dospělí si k tomu potřebují průběžně osvojovat a rozvíjet dovednosti. S konceptem dovedností pro život seznamují materiály Evropské agendy pro učení dospělých.

Ilustrační foto

Žijeme v době neustálých a zrychlujících se změn. Digitalizace, zelená transformace, pandemie covidu-19 a další celospolečenské změny se propisují do našich osobních i pracovních životů. Co můžeme udělat pro to, abychom na ně dokázali adekvátně reagovat?

Nezbytností je celoživotní učení, v jehož rámci se dospělí aktivně starají o své dovednosti. Ať už tím, že prohlubují ty, které už mají, anebo získáváním úplně nových. A netýká se to pouze profesních dovedností. Čím dál patrnější je potřeba univerzálních dovedností, které člověku umožňují poradit si ve vlastním životě a jeho různých aspektech.

Proč dovednosti pro život?

Umět zvládat nároky každodenního života a plnohodnotně fungovat v rámci osobního, rodinného a pracovního života i participovat na životě společnosti zdaleka není samozřejmost. Dospělý člověk si k tomu potřebuje kontinuálně osvojovat a rozvíjet řadu dovedností, můžeme je nazývat dovednosti pro život nebo životní dovednosti. Jedná se o soubory znalostí, dovedností, kompetencí, hodnot, postojů a návyků, díky nimž se člověk dokáže lépe orientovat v rozmanitých oblastech života a poradit si v praktickém životě.

„V České republice je v oblasti vzdělávání dospělých kladen důraz zejména na profesní vzdělávání. Ačkoliv dovednosti pro život (skills for life) nejsou v evropském prostoru novým fenoménem, u nás zůstávaly dlouhou dobu na okraji pozornosti. Proto jsme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých připravili sadu podkladů, které koncept dovedností pro život představují a kladou si za cíl motivovat vzdělavatele dospělých k tomu, aby brali jejich rozvoj u svých klientů v potaz,“ uvádí Viola Horská z Národního pedagogického institutu.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život? Stáhněte si sadu vysvětlujících textů:

Dovednosti pro život (obecně)

Zdravotní gramotnost

Environmentální gramotnost

Finanční gramotnost

Mediální gramotnost

Provázanost životních dovedností

Dovednostmi pro život můžeme nazývat jakékoliv dovednosti rozvíjející člověka pozitivním směrem. Nestojí osamoceně, ale vzájemně se prolínají. Z toho důvodu je žádoucí k jejich rozvoji přistupovat komplexně. K dovednostem pro život patří například dovednosti z následujících oblastí:

 • Zdraví: odpovědně pečovat o své zdraví i zdraví svých blízkých, uplatňovat zásady zdravého životního stylu a využívat zdravotní informace a služby v zájmu udržení dobrého zdraví a kvality života.
 • Finance: odpovědně se rozhodovat ohledně svých i rodinných financí, udržitelně hospodařit s penězi a využívat finanční produkty a služby v souladu s vlastními cíli a plány.
 • Životní prostředí: pečovat o životní prostředí, odpovědně jednat a rozhodovat se ve prospěch životního prostředí a svým jednáním podporovat udržitelnou budoucnost.
 • Média: orientovat se v nabídce mediálních produktů, kriticky vnímat a vyhodnocovat obsah mediálních sdělení a vytvářet vlastní mediální obsahy.
 • Občanství a demokracie: aktivně se zapojovat do občanské společnosti a do demokratických procesů, vnímat spoluzodpovědnost za stav a vývoj společnosti, projevovat porozumění a respekt k náboženským a kulturním rozdílům.
 • Sociální a emoční rozvoj: utvářet a rozvíjet respektující vztahy, empaticky komunikovat s druhými, pracovat v týmu, smírně řešit konflikty, vyjednávat, srozumitelně vyjadřovat a zvládat vlastní emoce a citlivě reagovat na emoce druhých lidí.

Jak na rozvoj dovedností pro život v Česku?

Dovednosti pro život obvykle získáváme zkušenostmi a praxí v každodenním životě. Společně se čtenářskou, matematickou a digitální gramotností jsou jedním z hlavních přínosů celoživotního učení. Proto je vhodné usměrňovat rozvoj dovedností pro život v rámci neformálního vzdělávání.

V Česku neexistuje systematická podpora rozvoje dovedností pro život u dospělé populace. „Velký potenciál nicméně představují různé organizace (nestátní neziskové organizace, firmy, knihovny aj.), které dospělým nabízejí vzdělávací aktivity nebo poradenství. Tyto organizace mohou rozpoznat potřeby dospělých v této oblasti a například již teď klientům navrhovat v rámci zaběhnuté nabídky aktivity, které jim pomohou některé dovednosti posílit,“ vysvětluje Viola Horská.

Lepší dovednosti jsou výhra pro všechny

Průběžné osvojování a rozvíjení dovedností pro život jako součást celoživotního učení přináší dospělým celou řadu pozitiv, například:

 • větší kontrolu nad svým životem a nezávislost
 • lepší kvalitu života
 • schopnosti bránit svá práva
 • zvýšení motivace k celoživotnímu učení

Nezanedbatelné jsou ale i výhody, které vyšší úroveň dovedností přináší celé společnosti, například:

 • aktivní participace občanů na životě demokratické společnosti
 • méně projevů neetického, násilného a xenofobního chování
 • snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
 • úspory ve státním rozpočtu

Osvojení a rozvinutí životních dovedností zlepšuje vyhlídky jednotlivce na šťastný, produktivní a naplňující život. To se promítá i do života komunit a celé společnosti.


Foto od Hannah Busing na Unsplash


 Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více