Zvládat nároky různých oblastí života není samozřejmost. Dospělí si k tomu potřebují průběžně osvojovat a rozvíjet dovednosti. S konceptem dovedností pro život seznamují materiály Evropské agendy pro učení dospělých.

Ilustrační foto

Žijeme v době neustálých a zrychlujících se změn. Digitalizace, zelená transformace, pandemie covidu-19 a další celospolečenské změny se propisují do našich osobních i pracovních životů. Co můžeme udělat pro to, abychom na ně dokázali adekvátně reagovat?

Nezbytností je celoživotní učení, v jehož rámci se dospělí aktivně starají o své dovednosti. Ať už tím, že prohlubují ty, které už mají, anebo získáváním úplně nových. A netýká se to pouze profesních dovedností. Čím dál patrnější je potřeba univerzálních dovedností, které člověku umožňují poradit si ve vlastním životě a jeho různých aspektech.

Proč dovednosti pro život?

Umět zvládat nároky každodenního života a plnohodnotně fungovat v rámci osobního, rodinného a pracovního života i participovat na životě společnosti zdaleka není samozřejmost. Dospělý člověk si k tomu potřebuje kontinuálně osvojovat a rozvíjet řadu dovedností, můžeme je nazývat dovednosti pro život nebo životní dovednosti. Jedná se o soubory znalostí, dovedností, kompetencí, hodnot, postojů a návyků, díky nimž se člověk dokáže lépe orientovat v rozmanitých oblastech života a poradit si v praktickém životě.

„V České republice je v oblasti vzdělávání dospělých kladen důraz zejména na profesní vzdělávání. Ačkoliv dovednosti pro život (skills for life) nejsou v evropském prostoru novým fenoménem, u nás zůstávaly dlouhou dobu na okraji pozornosti. Proto jsme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých připravili sadu podkladů, které koncept dovedností pro život představují a kladou si za cíl motivovat vzdělavatele dospělých k tomu, aby brali jejich rozvoj u svých klientů v potaz,“ uvádí Viola Horská z Národního pedagogického institutu.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život? Stáhněte si sadu vysvětlujících textů:

Dovednosti pro život (obecně)

Zdravotní gramotnost

Environmentální gramotnost

Finanční gramotnost

Mediální gramotnost

Provázanost životních dovedností

Dovednostmi pro život můžeme nazývat jakékoliv dovednosti rozvíjející člověka pozitivním směrem. Nestojí osamoceně, ale vzájemně se prolínají. Z toho důvodu je žádoucí k jejich rozvoji přistupovat komplexně. K dovednostem pro život patří například dovednosti z následujících oblastí:

 • Zdraví: odpovědně pečovat o své zdraví i zdraví svých blízkých, uplatňovat zásady zdravého životního stylu a využívat zdravotní informace a služby v zájmu udržení dobrého zdraví a kvality života.
 • Finance: odpovědně se rozhodovat ohledně svých i rodinných financí, udržitelně hospodařit s penězi a využívat finanční produkty a služby v souladu s vlastními cíli a plány.
 • Životní prostředí: pečovat o životní prostředí, odpovědně jednat a rozhodovat se ve prospěch životního prostředí a svým jednáním podporovat udržitelnou budoucnost.
 • Média: orientovat se v nabídce mediálních produktů, kriticky vnímat a vyhodnocovat obsah mediálních sdělení a vytvářet vlastní mediální obsahy.
 • Občanství a demokracie: aktivně se zapojovat do občanské společnosti a do demokratických procesů, vnímat spoluzodpovědnost za stav a vývoj společnosti, projevovat porozumění a respekt k náboženským a kulturním rozdílům.
 • Sociální a emoční rozvoj: utvářet a rozvíjet respektující vztahy, empaticky komunikovat s druhými, pracovat v týmu, smírně řešit konflikty, vyjednávat, srozumitelně vyjadřovat a zvládat vlastní emoce a citlivě reagovat na emoce druhých lidí.

Jak na rozvoj dovedností pro život v Česku?

Dovednosti pro život obvykle získáváme zkušenostmi a praxí v každodenním životě. Společně se čtenářskou, matematickou a digitální gramotností jsou jedním z hlavních přínosů celoživotního učení. Proto je vhodné usměrňovat rozvoj dovedností pro život v rámci neformálního vzdělávání.

V Česku neexistuje systematická podpora rozvoje dovedností pro život u dospělé populace. „Velký potenciál nicméně představují různé organizace (nestátní neziskové organizace, firmy, knihovny aj.), které dospělým nabízejí vzdělávací aktivity nebo poradenství. Tyto organizace mohou rozpoznat potřeby dospělých v této oblasti a například již teď klientům navrhovat v rámci zaběhnuté nabídky aktivity, které jim pomohou některé dovednosti posílit,“ vysvětluje Viola Horská.

Lepší dovednosti jsou výhra pro všechny

Průběžné osvojování a rozvíjení dovedností pro život jako součást celoživotního učení přináší dospělým celou řadu pozitiv, například:

 • větší kontrolu nad svým životem a nezávislost
 • lepší kvalitu života
 • schopnosti bránit svá práva
 • zvýšení motivace k celoživotnímu učení

Nezanedbatelné jsou ale i výhody, které vyšší úroveň dovedností přináší celé společnosti, například:

 • aktivní participace občanů na životě demokratické společnosti
 • méně projevů neetického, násilného a xenofobního chování
 • snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
 • úspory ve státním rozpočtu

Osvojení a rozvinutí životních dovedností zlepšuje vyhlídky jednotlivce na šťastný, produktivní a naplňující život. To se promítá i do života komunit a celé společnosti.


Foto od Hannah Busing na Unsplash


 Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více