Možnosti k rozvoji dovedností jsou, ale dospělí jich zřídka využívají. Co podle vzdělavatelů při motivování dospělých k celoživotnímu učení zabírá? Frontální výuka ne, zato nevšednost a kooperativní přístup ano.

V České republice existuje pestrá nabídka vzdělávacích aktivit pro dospělé, některé z nich jsou poskytované zdarma. Přilákat zájemce však mnohdy není snadné. Dospělí Češi se v porovnání se zeměmi Evropské unie účastní vzdělávání málo. V roce 2021 činila účast na celoživotním učení 5,8 %, což je výrazně pod průměrem EU (10,8 %) (Cedefop, 2022). Počet účastníků navíc průběžně klesá a probíhající krize tuto tendenci pravděpodobně ještě umocní.

Podíl dospělé populace ve věku 25 až 64 let, která se účastnila vzdělávání v posledních 4 týdnech (Eurostat, 2022; data z Labor Force Survey):

Graf účast dospělých na vzdělávání

Alarmujícím faktem je, že 40 % dospělých v EU, kteří se neúčastní vzdělávání, se dále vzdělávat ani nechce a ti, co by zájem měli, zase bojují s různými překážkami (Evropská unie, 2019).

Přitom péče o dovednosti (ať už prohlubování stávajících, nebo získávání nových) přináší celou řadu výhod. Umožňuje například:

Vědí o tom a mají zájem… ale nepřijdou

Mnozí vzdělavatelé dospělých přiznávají, že i přes značné úsilí je pro ně těžké získat klienty. Vzdělávací akce může být zdarma, může mít téma odpovídající preferencím klientů, může využívat známé osobnosti, důmyslnou propagaci, a přesto má nízkou návštěvnost.

Překážky, na které narážejí vzdělavatelé při motivování dospělých ke vzdělávání, zahrnují například špatnou zkušenost klientů se vzděláváním, nedostatečné poradenství či nízké povědomí o roli rozvoje dovedností:

wordcloud překážky motivace

Existuje nějaký recept, jak překážky překonat a nalákat dospělé ke vzdělávání? Na to se zaměřily dva semináře v Jihočeském a Královéhradeckém kraji. „Účastníci z řad poskytovatelů vzdělávání dospělých, kam spadají komerční i neziskové vzdělávací organizace, knihovny, muzea, školy, firmy a další, během nich sdíleli své zkušenosti: jak ukázky toho, co funguje, tak i to, co se nedaří. Mimo jiné se ukázalo, že téma motivování dospělých ke vzdělávání je pro vzdělavatele důležité a je přínosné nezamýšlet se nad ním jen individuálně, ale i ve spolupráci s dalšími hráči v regionu,“ říká Jan Brůha, vedoucí projektu Evropská agenda pro učení dospělých.

Co funguje? Netradiční akce i regionální témata

Z praxe vzdělavatelů z Jihočeského a Královéhradeckého kraje se při motivování dospělých ke vzdělávání osvědčuje celá řada přístupů. Některé mohou přinést výsledky hned, někdy je však potřeba dlouhodobějšího úsilí. Co tedy funguje?

1. Nabídnout téma v návaznosti na potřeby dospělých

Vzdělávání by mělo v první řadě vždy reagovat na potřeby dospělých, které chce vzdělavatel oslovit. Účastníci se potřebují dozvědět, co přesně jim investice jejich času, případně peněz do vzdělávání přinese a které problémy jim pomůže vyřešit. Silným argumentem je obvykle představení výhod konkrétního vzdělávání (včetně toho neprofesního) v kontextu pracovního uplatnění. K ilustrování benefitů vzdělávání je také možné využít příklady z běžného života či příběhy inspirativních osobností.

2. Organizovat vzdělávání netradičně

Čistě frontálnímu přístupu, který mají dospělí často negativně spojený s povinnou školní docházkou, je podle vzdělavatelů nutné se vyhnout. Zájem účastníků naopak podpoří nápaditá organizace vzdělávání: netradiční a variabilní metody výuky, individuální přístup či neformální prostředí. Vysoce motivačním prvkem je propojování vzdělávání s dalšími zážitky (např. s praktickým vyzkoušením dovedností, ochutnávkou jídel).

3. Myslet regionálně

Ze zkušeností jihočeských vzdělavatelů vyplývá, že dospělé ke vzdělávacím aktivitám v jejich kraji přitahuje regionální zaměření. Městská knihovna Písek například úspěšně praktikuje pravidlo provázanosti „vzdělávání, komunity, regionu a kultury“. Příkladem je akce, během níž cizinci žijící v regionu vedou workshop vaření národních kuchyní pro širokou veřejnost, který je doplněn představením související kultury prostřednictvím knih. Regionální přístup je také možné využít jako atraktivní protipól k aktuálním celospolečenským tématům (např. beseda o očkování během pandemie covidu-19 s místními lékaři).

4. Odstraňovat bariéry

Zájemci o vzdělávání narážejí na celou řadu problémů, které jim znemožňují se vzdělávání zúčastnit, nejčastěji se jedná o rodinné povinnosti, finance a nedostatek času (Evropská unie, 2019). Proto je třeba předjímat možné bariéry na straně klientů a usilovat o ideální podmínky, za nichž se vzdělávání může odehrát. Může to například znamenat časovou flexibilitu, zajištění hlídání dětí či komunikaci se zaměstnavateli. Odstraňování finančních překážek se ukazuje jako složitější problém. Ačkoliv je celá řada vzdělávacích příležitostí zdarma, vzdělavatelé mají zkušenost, že tyto kurzy mohou být vnímány jako méně kvalitní. Řešením může být poskytnutí vzdělávání za symbolický poplatek anebo systém propláceného vzdělávání prostřednictvím „vzdělávacích voucherů“.

5. Zatraktivnit vzdělávání

Propagace vzdělávacích aktivit by měla být šitá na míru vybrané cílové skupině. Svou roli v tom, aby dospělí navštívili vzdělávací akci, sehrává atraktivita tématu, zajímavost a výstižnost informací o akci, výběr lektora či místo konání. Přesvědčit účastníka může například to, když je vzdělávání pojaté jako komplexní zážitek či služba (propojením různých typů aktivit, poskytnutím plnohodnotného servisu či podpory z oblasti poradenství). Atraktivitu vzdělávání zvyšuje, pokud je v nějakém aspektu exkluzivní, např. se odehrává na běžně nepřístupném místě.

6. Navazovat spolupráci

Dobrou praxí v oslovování dospělých pro celoživotní učení je navazování partnerství s dalšími aktéry v oblasti vzdělávání dospělých (např. školami, neziskovými organizacemi, sociálními službami, zaměstnavateli a jejich organizacemi, úřady práce), ale i například s neformálními lídry z komunity. Tím je možné rozšířit svůj dosah k vytyčené cílové skupině. Síťování je podle vzdělavatelů jeden z důležitých předpokladů jejich úspěchu.

7. Přispívat ke změně mindsetu

Jedním z důvodů nízké účasti dospělých na celoživotním učení může být i to, že v něm dostatečně nerozpoznávají hodnotu. Vzhledem k přínosům, které má celoživotní učení pro životy lidí, je z pozice vzdělavatelů dospělých potřebné dlouhodobým úsilím měnit nastavení společnosti a vztah lidí k učení. „Péči o vlastní dovednosti by si měli dospělí spojit s pozitivní zkušeností. Vzdělavatelé k tomu mohou přispět vytvářením učících se komunit, kultivací společných hodnot a hlavně tím, že budou šířit nadšení ze vzdělávání,“ shrnuje Viola Horská, odborná pracovnice projektu Evropská agenda pro učení dospělých.

Přestože získat zájem dospělých se vzdělavatelům mnohdy zdá jako nadlidský úkol, existují strategie, které fungují a dokážou dospělé motivovat k celoživotnímu učení. Klíčem k jejich nalezení je spolupráce mezi aktéry působícími na poli vzdělávání dospělých a sdílení dobré praxe.

Motivace je téma Evropské agendy pro učení dospělých

Je i pro Vás motivace dospělých palčivé téma, které byste rádi rozvíjeli ve Vašem kraji? Projekt Evropská agenda pro učení dospělých pořádá regionální semináře s účastí místních vzdělavatelů dospělých a s možností diskutovat problémy a možná řešení nízké účasti dospělých na vzdělávání. Máte zájem o uspořádání podobného semináře ve Vašem kraji? Ozvěte se nám.


Zdroje:
Cedefop (2022). Vocational education and training in Czechia: short description. Luxembourg: Publications Office.
Eurostat (2022). Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age [TRNG_LFSE_01].
Evropská unie (2019). Kdo se účastní vzdělávání dospělých a jak? Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie.


 Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více