Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.

Přilákat dospělé ke vzdělávání? Na obzoru se rýsují individuální vzdělávací účty

Vzdělávání pro všechny dospělé bez rozdílu je na cestě stát se realitou. Prostředkem k tomu se mají stát Evropskou komisí doporučované individuální vzdělávací účty. První kroky k rozšíření dostupnosti státem hrazeného vzdělávání přinese už Národní plán obnovy.

Ilustrační foto

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje společně s partnery nástroj, který má potenciál zpřístupnit vzdělávání pro všechny dospělé v produktivním věku. Možnost účastnit se státem hrazeného vzdělávání byla do této doby rezervována lidem registrovaným na úřadu práce, kteří se rozhodli absolvovat rekvalifikační kurz se záměrem dosáhnout na vhodné pracovní místo. V rychle se měnícím světě je získávání a rozvíjení dovedností nezbytnost pro každého dospělého člověka. Zejména schopnost adaptace na měnící se podmínky na trhu práce bude v následujícím desetiletí stěžejním faktorem úspěchu. Hlavní výzvou Ministerstva práce a sociálních věcí je proto výrazně podpořit celoživotní učení, rozvinout systémové prostředí v oblasti dalšího vzdělávání a v souladu s cíli Evropské agendy dovedností zvýšit účast lidí v dalším vzdělávání. Dostat dospělé do vzdělávání je cílem jak Národního plánu obnovy, tak tzv. individuálních vzdělávacích účtů.

Jak fungují individuální vzdělávací účty?

Individuální vzdělávací účet je obvykle vázán na dospělou osobu a obsahuje finance, které tato osoba může použít na vzdělávání, případně na poradenské služby či validaci předchozího učení. Z praxe jiných zemí to například znamená, že každý člověk v produktivním věku má svůj vlastní vzdělávací účet, na nějž mu každoročně přichází příspěvek. Ten lze využít rovnou na vzdělávací či související aktivitu z nabídky, nebo je možné příspěvky podle potřeby kumulovat do dalších let a ušetřit si na finančně náročnější vzdělávací aktivitu.

Francie: příspěvek 500 € za rok

Jako inspirace často slouží Francie, kde individuální vzdělávací účty fungují od roku 2015. Na přístup k celoživotnímu učení mají právo všichni, nezávisle na tom, jaký mají status ve vztahu k trhu práce. Prostřednictvím individuálních vzdělávacích účtů si Francouzi každoročně přijdou na 500 € a v případě méně kvalifikovaných lidí či lidí se zdravotním znevýhodněním na 800 €. Z příspěvku, který je určen na další profesní vzdělávání, si platí nejčastěji vzdělávání v oblasti dopravy (např. získání řidičského průkazu) či jazykové a ICT kurzy. Ty si vybírají z nabídky kurzů, které musí splňovat určité podmínky, např. vést k získání profesní kvalifikace.

Rok na vytvoření koncepce

Impulz k zavedení individuálních vzdělávacích účtů v zemích EU, včetně Česka, dala Evropská komise ve svém návrhu doporučení o individuálních vzdělávacích účtech z prosince 2021. Komise chce jeho prostřednictvím „podpořit reformy členských států s cílem umožnit dospělým zapojit se do odborné přípravy, aby se zvýšila míra účasti a snížily se nedostatky v dovednostech“. Jakmile bude doporučení přijato, budou mít členské státy Evropské unie 12 měsíců na vytvoření plánu pro zavedení svých individuálních vzdělávacích účtů.

„Pro české prostředí z návrhu doporučení vyplývá úkol usnadnit prostřednictvím individuálních vzdělávacích účtů dospělým lidem v produktivním věku přístup k odbornému vzdělávání, a to bez ohledu na jejich postavení na trhu práce či v zaměstnání. Souvisejícím úkolem je rovněž tyto jednotlivce ke vzdělávání motivovat,“ zdůrazňuje Jan Brůha z Národního pedagogického institutu.

Na národní úrovni je tak potřeba vytvořit systém, v němž budou individuální vzdělávací účty fungovat. Jeho hlavními prvky by podle návrhu doporučení měly být:

  • kariérové poradenství;
  • rejstřík vzdělávacích možností a souvisejících služeb hrazených z individuálních vzdělávacích účtů;
  • digitální portál podporující individuální vzdělávací účty;
  • placené studijní volno.

Nezbytností je přizvání sociálních partnerů a dalších zainteresovaných stran k vytváření koncepce a nastavení fungování individuálních vzdělávacích účtů.

První kroky a Národní plán obnovy

„Navrhování podoby českých individuálních vzdělávacích účtů se odehrává v době, kdy je možné některé aktivity financovat z Národního plánu obnovy. V jeho rámci má být do roku 2025 podpořeno vzdělávání 130 000 dospělých osob,“ uvádí Martin Sycha z Ministerstva práce a sociálních věcí. Koncepce individuálních vzdělávacích účtů bude vyžadovat delší přípravu. Mezitím bude v rámci Národního plánu obnovy podpořena široká škála digitálních dovedností a dovedností pro potřeby Průmyslu 4.0. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce rozšířit jak nabídku vzdělávání, tak poptávku po něm, aby se mohlo do vzdělávání zapojit co nejvíce dospělých a aby se podařilo efektivně využít finance přidělené na podporu vzdělávání.

Pro zavedení individuálních vzdělávacích účtů by v ČR bylo možné jako nástroj využít tzv. zvolenou rekvalifikaci, která již v současné době umožňuje uchazeči či zájemci o zaměstnání zvolit si, jaký kurz chce absolvovat. „Pro možnost zavedení individuálních vzdělávacích účtů v ČR proto bude cílem Ministerstva práce a sociálních věcí podporovat systémové změny v přístupu k dalšímu vzdělávání a dále rozšiřovat stranu nabídky i poptávky v dalším vzdělávání. Tyto kroky by měly vést k tomu, aby se zvýšila motivace dospělých účastnit se vzdělávání a aby se do něj mohli zapojit i zaměstnaní lidé, kteří nehledají novou práci, ale chtějí si například zvýšit či prohloubit svou kvalifikaci. K rozšíření nabídky vzdělávání by měla přispět i přehledná veřejně dostupná databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání, ze které by si občané vybírali vzdělávací kurzy,“ doplňuje Martin Sycha.

Jakým způsobem zařazovat další vzdělávací kurzy do nabídky nad rámec současných akreditací a jak garantovat jejich kvalitu, je předmětem diskuzí. Jednou z akcí věnovaných tématu kvality poskytovatelů vzdělávacích kurzů ve vztahu k individuálním vzdělávacím účtům byl kulatý stůl projektu Evropská agenda pro učení dospělých, který proběhl za účasti klíčových aktérů z řad tvůrců politik, poskytovatelů vzdělávání a zaměstnavatelů 1. dubna 2022.

Diskuze k individuálním vzdělávacím účtům zahrnují i další témata, např.:

  • jak snížit administrativní překážky, zjednodušit podmínky a odstranit stigmatizaci úřadů práce pro žadatele o proplácené vzdělávání;
  • jak propojit takto hrazené vzdělávání s kariérovým poradenstvím;
  • jak do budoucna zajistit vícezdrojové financování individuálních vzdělávacích účtů;
  • jaké náležitosti by měly mít schválené vzdělávací kurzy (zda mají vést k získání kvalifikace, zda mají být zakončené zkouškou, zda by bylo možné delší kurzy rozdělit do menších modulů a další).

Do návrhu koncepce individuálních vzdělávacích účtů by se měli zapojit různí aktéři, kterých se problematika vzdělávání dospělých dotýká. Správným uchopením doporučení Evropské komise máme příležitost získat i v českém kontextu funkční nástroj podporující celoživotní učení, a tím zaměstnanost občanů i jejich kvalitu života.

Další informace


 Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?


 Foto od Nick Morrison na Unsplash

Další aktuality

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Číst více

Finsko: více odborného vzdělávání v angličtině

Finsko rozšiřuje řadu poskytovatelů, kteří mohou nabízet odborné vzdělávání a přípravu v angličtině. Řeší tím nedostatek pracovních sil a nabízí více studijních a pracovních příležitostí i pro cizojazyčné studenty.

Číst více

Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí

Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Číst více

Konference Kurikulum 2023 k revizím vzdělávacích programů

V Praze proběhla dvoudenní konference s mezinárodní účastí k tvorbě a změnám vzdělávacích obsahů.

Číst více

Živě: Informatika a digitální kompetence – první zkušenosti na gymnáziu

Nejpozději od 1. září 2025 musí gymnázia zavést nový předmět informatika a začlenit do všech předmětů rozvoj digitálních kompetencí. Jak na to? O tom se budeme bavit se zástupci gymnázií, která už mají s přípravami a výukou první zkušenosti.

Číst více