Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Jak namotivovat dospělé, aby se účastnili celoživotního učení? Odpovědi hledali účastníci v rámci dalších ze série regionálních seminářů projektu Evropská agenda pro učení dospělých. Vzdělavatelé dospělých ze Zlínského a Pardubického kraje formulovali překážky v cestě dospělých za rozvojem, ale i zkušenosti a nápady, jak tyto bariéry překonat.

Související články:

Ilustrační foto

Proč se „nechtějí“ vzdělávat?

Vzdělávání může být pro jednoho drahé, pro druhého daleko, další zase na něj nemá čas. Důvody neúčasti jsou ale podle vzdělavatelů komplexnější a souvisejí s tím, jak na celoživotní učení nahlíží společnost.

Vzdělávání má pro dospělé nízkou hodnotu

Dospělí často nepociťují potřebu se vzdělávat a nevidí v dalším vzdělávání smysl. Benefity z něho plynoucí jsou pro ně hůře srozumitelné a nejsou ani jednoduše vyčíslitelné. „Návratnost“ investovaného času či peněz do vzdělávání tak není na první pohled zřejmá.

Chybí silnější vazba mezi vzděláváním a prací

Vzdělávání není samozřejmou součástí pracovních podmínek. Další rozvoj dovedností zaměstnavatelé mnohdy nevyžadují a od zaměstnanců se většinou neočekává. Vzdělávání tak bývá vnímáno odděleně od pracovního života. V důsledku toho dochází k redukci celoživotního učení na nárazové vzdělávací akce namísto podporování procesu učení odvíjejícího se napříč lidským životem.

Není jednotná koncepce

Nalákat dospělé do celoživotního učení je těžší, pokud je oblast poskytování vzdělávání a poradenství dospělým roztříštěná. Vzdělavatelům v některých případech chybí lepší propojení aktérů a sdílení informací. V důsledku nedostatku koordinace se někdy nabídka vzdělávání míjí s potřebami dospělých anebo se dospělí o vzdělávacích příležitostech vůbec nedozvědí.

Čemu se vyplatí věnovat pozornost

Nabídnout kvalitní vzdělávací obsah, pěknou školicí místnost, vyhovující čas pro danou cílovou skupinu a to celé zadarmo – stačí to? Co mohou vzdělavatelé ještě udělat?

Jasně formulovat přínos

Vzdělávání nemusí vždy vést k okamžitému zvýšení příjmu, přesto se může vyplatit. Nicméně je třeba vyvinout speciální úsilí a vysvětlit vzdělávajícím se dospělým i nefinanční benefity, které nejsou na první pohled tak viditelné. A ty jsou velmi individuální: pro některé to může být změna společenského postavení, získání určité prestiže či přiblížení se jejich vzoru, jiným může vzdělávání pomoci otevřít nové perspektivy či získat kontakty. Užitečnost rozvíjení dovedností je patrnější, pokud je vzdělávání spojené s praktickými činnostmi, kdy si klient uvědomí přesah do své životní či profesní praxe. S ohledem na využitelnost nových dovedností je vhodné koncipovat i vzdělávací obsah.

Prohlubovat vztahy v komunitě

Ochotu účastnit se vzdělávání může zvýšit i to, pokud učení probíhá komunitně. Dochází totiž k navazování a prohlubování sociálních vazeb a posilování vzájemné důvěry. Dospělí lidé tak mohou zažít pocit sounáležitosti a podpory své komunity. To dává základ pro pozitivní vnímání učení. V rámci komunity je současně prostor pro participaci učících se na tom, jak bude vzdělávání probíhat, čímž lze přizpůsobit aktivity jejich potřebám. Motivačně může působit i možnost učit se od vrstevníků nebo si vyslechnout inspirativní příběhy zajímavých osobností či influencerů s vazbou na komunitu.

Předat pozitivní zážitek z učení

Vzdělavatelé mnohdy musejí překonat averzi, kterou dospělí lidé mívají, třeba i kvůli nepříjemným vzpomínkám na svou školní docházku. Jejich nedůvěru lze odbourat například připravením vzdělávacích aktivit na míru a zapojením osobního přístupu a empatie. V první řadě je důležité zjistit, s čím do vzdělávání dospělí přicházejí: jaké mají zkušenosti, z jakého kulturního kontextu pocházejí, jaké potřeby pociťují, jak přemýšlejí, s jakými překážkami se setkávají atd. Ke změně mindsetu dospělých může přispět i práce s jejich vnitřní motivací a osobními vzory. Vzdělávání by následně mělo probíhat v bezpečném prostředí, které se liší od školních formátů. Ze školního vzdělávání si také často neseme obavu z chyb, a tak je potřeba podporovat klienty i v přijetí chyby jako přirozené součásti vlastního učení a povzbuzovat jejich sebedůvěru.

Další tipy naleznete v článku Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v 7 bodech.

Příležitosti pro sdílení

Vzdělavatelé se shodují, že klíčová je spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání dospělých, včetně koordinované činnosti vedoucí k motivování dospělých ke vzdělávání. Pomoci může vytvoření regionální platformy pro sdílení informací a akcí či pravidelné setkávání s cílem sdílet problémy, ale také fungující přístupy. Ačkoliv mají vzdělavatelé dospělých často odlišné cílové skupiny, disponují cennými zkušenostmi, které mohou být přenositelné i do jiných kontextů.


Foto od Jexo na Unsplash


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více