Virtuální škola funguje jako laboratoř, ve které vyvíjíme inovované výukové materiály pro školy. Zpracováváme aktuální témata, která hýbou světem a hodí se pro projektovou nebo mezipředmětovou výuku. Výběrem témat i způsobem jejich zpracování reagujeme na častou otázku žáků: „A k čemu mi to v životě bude?“                                                             
Témata podáváme způsobem, který umožňuje zadávat žákům i samostatnější úkoly a zároveň je vybízí k diskuzi o tom, jak se jim daří zadané úkoly řešit nebo na jejich řešení samostatně spolupracovat, třeba se spolužáky mimo běžnou výuku.                                                              

 

Obrazky Zablokovany svet GRV


Metodiky a pracovní listy pro ZŠ

Co nového přinášejí metodiky učitelům?

 • Jsou doplněny ukázkami obsahu z České televize a Českého rozhlasu. Učitel tak pracuje s autentickým a aktuálním mediálním obsahem k dané problematice.
 • Využívají tzv. aktivizační metody, které stavějí do popředí činnost žáka nebo skupiny žáků, a metody kritického myšlení. K tomu jsou připraveny i pracovní listy – pro žáka či pro skupinu.
 • Myslí na rozmanité potřeby žáků, a proto nabízejí různé varianty úkolů. Učitelé tak mohou vybírat složitější či jednodušší úlohy a zadávat je žákům s ohledem na jejich úroveň znalostí a dovedností.
 • Prohlubují mezipředmětovou spolupráci. Jednotlivé lekce poskytují učiteli kontext, ve kterém lze teoretické znalosti aplikovat přímo na konkrétní situace.
 • Ukazují význam rovnosti, spravedlnosti a odpovědnosti ve světě. To, co se děje, není hodnotově neutrální a učitel má možnost na aktuálních tématech žáky učit, jak si díky informacím a znalosti kontextu vytvořit názor, umět zaujmout postoj a v rámci diskuze ho obhájit, či změnit.
 • Motivují žáky ke konkrétním činům nebo pro spolupráci, pro podílení se na péči o svět, ve kterém žijeme.

Proč je důležité opustit škatulky jednotlivých předmětů a pustit se do výuky v souvislostech?

 • Podpoříte u žáků porozumění aktuálnímu dění, které hýbe světem.
 • Motivujete je k samostatné práci, do které se mohou ponořit na několik dnů nebo týdnů.
 • Učíte je spolupracovat na řešení problémů tam, kde je to potřeba.
 • Pomůžete jim informace z jednotlivých předmětů hodnotově ukotvit a formulovat jejich postoje s ohledem na etický rozměr aktuálních otázek.
 • Lekce jsou vhodné pro prezenční i distanční výuku.

 

Zablokovaný svět

virtualni skola zablokovany svet

Až devadesát procent zboží, které naše západní společnost konzumuje, se k nám dováží z druhého konce světa loděmi přes oceán. Náš ekonomický růst a prosperita jsou zcela odkázány na tento druh dopravy. I přes vysokou ekologickou zátěž velkých lodí, která převyšuje i veškerou automobilovou dopravu, jsme si na ni vybudovali závislost. Co když se ale ze dne na den tento systém zhroutí? 

Žáci v rámci lekce porovnávají a hodnotí rizika celosvětových událostí na život jedince ve vzájemně propojeném a globalizovaném světě. S vědomím těchto rizik by pak měli být schopni se zodpovědněji rozhodovat o svém spotřebním chováním.

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
Žáci 2. stupně ZŠ – 8., 9. ročník
Časová dotace
4 vyučovací hodiny
Mezipředmětové vazby

Matematika, zeměpis, občanská výchova

Příběh hraček

virtualni skola pribeh hracek

Aktivita s mottem „Hračka urazí dlouhou cestu, než se dostane do dětských rukou. Má skončit mezi odpadky, až doslouží?“ poskytuje žákům příležitost, aby si na příkladu hračky mohli uvědomit propojenost a vzájemnou provázanost místa, ve kterém žijí, s místy na Zemi, která se jim mohou zdát velmi vzdálená. Toto porozumění propojenosti světa úzce souvisí s tématem péče o místo, ve kterém žijí. Žáci si na příkladu „cesty hračky“ od výroby až k nim samotným mohou uvědomit, jaký vliv na životní prostředí s sebou přináší nadbytečné množství předmětů, kterými jsou často obklopeni. Upcyklací (pro ně) nepotřebné hračky a jejím dalším využitím se učí vnímat svoji zodpovědnost za péči o svět kolem sebe. Vyučující může dát aktivitě společenský přesah (mimo školní třídu) uspořádáním školní výstavy hotových produktů, zveřejněním na webových stránkách školy (třídy) nebo publikací v obecním tisku.

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
Žáci 1. stupně ZŠ – 4., 5. ročník
Časová dotace
5–6 vyučovacích hodin
Zařazení podle RVP ZV
Vzdělávací oblasti – Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, environmentální výchova

 

Oceňuji, oceňuješ, oceňujeme

 virtualni skola ocenuji

Tato lekce se zaměřuje především na oceňování aktivit jednotlivců i skupin lidí jako součást péče o svět, ve kterém žijeme. Metodika vychází z příběhu Malály Júsufzajové, dosud nejmladší nositelky Nobelovy ceny za mír. Věnuje se také různým oceněním v českém kontextu a vede žáky k přemýšlení nad jejich významy, nominacemi nebo kritérii. Lekce obsahuje návrhy aktivit, které mohou vést k žákovské (občanské) iniciativě a je zakončena vyjadřováním ocenění. 

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
Žáci 2. stupně ZŠ – 7., 8., 9. ročník; případně žáci SŠ
Časová dotace
3 vyučovací hodiny
Mezioborové přesahy
Dějepis, zeměpis, průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, průřezové téma Multikulturní výchova, průřezové téma Mediální výchova

Women Who Have Changed The World

virtualni skola women

Lekce se věnuje diskriminaci a emancipaci žen. Ukazuje různé postavení žen v historii a jejich snahu zaujmout rovnocenné postavení s muži. V širším kontextu se věnuje rovnosti a nerovnosti. Vede k zamyšlení nad možnostmi žen uplatnit se v různých oblastech, které byly v minulosti a někdy jsou i v současnosti doménou mužů (věda, sport, vedení státu…). Žáci se učí vyjádřit svůj názor (např. na diskriminaci žen) a vyhledat podklady v daném cizím jazyce. Z jazykového hlediska jsou žáci vedeni k osvojování nové slovní zásoby, komunikaci na dané téma a vyjádření vlastního názoru za použití odpovídajících jazykových prostředků. 

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
Žáci 2. stupně ZŠ – 8., 9. ročník; žáci SŠ
Časová dotace
4–5 vyučovacích hodin: 2 hodiny zahájení a seznámení s tématem, 2–3 hodiny práce žáků, zpětná vazba, společná diskuse
Jazyková úroveň
A2, v případě SŠ A2+
Poznámka: je nezbytné přihlížet k jazykové úrovni žáků a brát zřetel, že výuka neprobíhá v mateřském jazyce žáků
Zařazení do GRV
Podpora lidských práv, oblast postojů a hodnot, zajímá se o druhé lidi, dodržování lidských práv a možnosti pomoci
Rozeznává nerovnost a projevy nespravedlnosti ve společnosti (v chování lidí, přístupu ke zdrojům, rozdělení bohatství a politické moci aj.)

 

Elektrárny – zdroje elektrické energie

virtualni skola elektrarny

K posouzení uplatnění elektráren z místního i globálního pohledu jen technická data nestačí. Tato lekce propojuje téma fyzikálních principů funkce elektráren s jejich vhodností jako veřejných zdrojů elektrické energie z hlediska vlivu na životní prostředí. Problémy spojené se stavbou a provozem elektráren vedou k nutnosti zamyšlení nad zdroji elektrické energie a zásobováním společnosti elektrickou energií. Vedou k nutnosti odpovědného přístupu každého občana k využívání elektrické energie, a to jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu místních podmínek i z pohledu globální propojenosti. Žáci se rozdělí do malých týmů, každý tým dostane za úkol nalézt z nabídky ČT vhodné video, na kterém vysvětlí princip funkce jednoho ze zadaných typů elektrárny, na základě vlastních úvah doplněných daty z otevřených zdrojů uvede jeho výhody a nevýhody. Po prezentaci zadaných typů elektráren žáci společně srovnávají uvedené informace, diskutují možnosti, jak lépe využívat elektrickou energii, a zpracují pracovní listy.

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
Žáci SŠ; žáci 2. stupně ZŠ
Časová dotace
4–5 vyučovacích hodin: 2 hodiny zahájení a řešení, 2–3 hodiny řešení, prezentace práce týmů a společná diskuse včetně hodnocení
Mezipředmětové vazby
Fyzika: fyzikální princip vodní elektrárny, větrné elektrárny, tepelné elektrárny, solární elektrárny, jaderné elektrárny, zatížení elektrické sítě, ukládání elektrické energie; popis výhod a nevýhod používání různých zdrojů elektrické energie 

 

Kde budeme žít? Aneb klimatická změna je tu!

virtualni skola kde budeme zit

Tato lekce se zaměřuje především na pochopení důsledků klimatické změny, které nepříznivě ovlivňují život na naší planetě. Metodika vychází ze samotných faktů o klimatické změně. Lekce se zaměřuje jak na hlavní globální dopady, tak i na konkrétní regionální problémy, které mohou mít globální důsledky, a žáci si na základě jejich studia budují porozumění propojenosti světa. Lekce by žáky měla vést k přemýšlení nad klimatickou změnou, jejím významem do budoucna a k přemýšlení nad možnými řešeními problémů, které jsou s ní spojené. Součástí lekce jsou aktivy, které vedou jak k žákovské iniciativě, tak podporují rozvoj geografického myšlení a dovedností.

Metodický list

Pracovní list pro žáka

Pracovní list pro skupinu

Cílová skupina žáků
Žáci 2. stupně ZŠ – 7., 8., 9. ročník
Časová dotace
4 vyučovací hodiny
Mezipředmětové vazby

Zeměpis, český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova

 

TEACH TO FISH. Zapojme se do něčeho, co skutečně pomáhá

virtualni skola teach to fish

Výukový blok umožní žákům zvažovat na základě prostudovaných zdrojů individuálně a ve skupině závažnost potřeby lidí zasažených konfliktem či obtížnou životní situací. Žáci zpracují postery a prezentace lidí v potížích dle dané struktury. Žáci se zapojují aktivně do diskuse skupiny a frontální diskuse. Program je seznámí s konkrétními příklady pomoci jednotlivcům i skupinám. V závěru se třída rozhoduje, zda a do jakého konkrétního programu globální rozvojové spolupráce se zapojí.

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
Žáci 2. stupně ZŠ – 6., 7., 8., 9. ročník
Časová dotace
4 vyučovací hodiny + domácí příprava; kombinace samostatné práce doma (ve studovně) a společných setkání; možno distančně nebo kombinovaně
Mezipředmětové vazby
Český jazyk a literatura – komunikační výchova; Zeměpis; Výchova k občanství; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Svět práce

Svet prace

Lekce se zaměřuje na význam práce pro člověka i společnost a na základní porozumění globálním problémům světa práce. První část lekce je věnována významu a smyslu práce a vzdělávání v kontextu ČR a západního světa a žáci jsou seznámeni s Listinou základních práv a svobod, se Všeobecnou deklarací lidských práv a s Cíli udržitelného rozvoje spojenými s prací. Druhá část lekce rozebírá porušování lidských práv a globální problémy spojené se světem práce. Součástí lekce jsou audiovizuální ukázky České televize, se kterými žáci pracují.

Metodický list

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Cílová skupina žáků
8.–9. ročník ZŠ (popř. SŠ)
Časová dotace
4–6 vyučovacích hodin
Mezipředmětové vazby
OV, Z, D

 

Hudba nás spojuje

 Za co bojovaly 

virtualni skola elektrarny

Lekce je zaměřená na seznámení se s kořeny hudby, které jsou společné různým kulturám (rytmus, s ním spojený pohyb aj.). Lekce dále umožňuje žákům prostřednictvím sdíleného prožitku z poslechu i dalších činností poznat, pochopit a přijmout projevy jiných kultur. Žáci docházejí i ke zjištění, že prostřednictvím hudby (uměleckého vyjádření) je možné reflektovat aktuální problémy společnosti, které se nás bez rozdílu místa, kde žijeme, více či méně dotýkají.

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
Žáci 2. stupně (7.–9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
Časová dotace
4–5 vyučovacích hodin
Mezipředmětové vazby
Občanská výchova, Zeměpis (v části reflexe možné zapojení Výtvarné výchovy, Taneční a pohybové výchovy, případně Pracovního vyučování)

virtualni skola kde budeme zit

Lekce je zaměřená na problematiku rovnoprávnosti žen ve společnosti. Žáci srovnávají život žen v polovině 19. století a dnes. Uvědomují si, za co musely ženy v minulosti bojovat. Žáci se zabývají i tím, jak ženy bojovaly za vlast, jaká povolání si vybíraly a v jakých oborech se dokázaly uplatnit. Lekce se věnuje také aktuálnímu tématu – ženským příjmením v češtině a jejich zákonné úpravě. V závěrečné diskusi se žáci zamýšlejí nad problémovými jevy souvisejícími s emancipací žen a nad tím, jak mohou přispívat k rovnoprávnosti ve společnosti.

Metodický list

Pracovní list

Cílová skupina žáků
8.–9. ročník ZŠ
Časová dotace
3 vyučovací hodiny
Mezipředmětové vazby
D, PT OSV, PT MV

 


Partneři projektu

Na přípravě metodik k průřezovému tématu GRV spolupracovaly:

Člověk v tísni, o. p. s.

Jednou z priorit vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni realizovaných v Česku je podpora aktivního odpovědného občanství. Vzdělávání pedagogů i přímá práce s žáky se zaměřuje na rozvíjení takových kompetencí, které dětem a mladým lidem pomáhají porozumět současnému světu a jednat svobodně a odpovědně vůči lidem a přírodě ve svém okolí i ve světě.

ARPOK, o. p. s. 

Jsme organizace, která od roku 2004 přináší do škol globální rozvojové vzdělávání a pomáhá učitelům otevřeně mluvit se svými žáky o aktuálních tématech dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, migrace, chudoba, klimatické změny nebo gender). Pro žáky připravujeme výukové programy, pro učitele metodické materiály, semináře aj. Naším cílem je, aby se globální témata a globální rozvojové vzdělávání stalo přirozenou součástí vzdělávání.

Audiovizuální ukázky poskytly Česká televize a Český rozhlas.

 

Hlavní mediální partneři projektu 

Český rozhlas a Česká televize

CT CRO CVT ARPOK

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více