Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Tým autorů zkoumal dostupné databáze otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ) na českém internetu, zahrnul i výzkumné šetření formou focus groups s učiteli.

Z průzkumu vyplývá, že existují oblasti nedostatečně pokryté OVZ, zejména z hlediska tematických okruhů, očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů a samotných pojmů. Tým autorů identifikoval problémy s popisem metadat objektů, což často znesnadňuje vyhledávání vhodných vzdělávacích materiálů. I přes bohatou nabídku OVZ tak může být obtížné nalézt relevantní vzdělávací objekty.

Závěry analýzy databáze Metodického portálu RVP.CZ ukazují i na nedostatečnou saturaci některých tematických okruhů ve vzdělávání na základních a středních školách. Například v základním vzdělávání je 23 tematických okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 9 nemá OVZ žádný. V gymnaziálním vzdělávání je 57 okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 27 nemá OVZ žádný.

Závěry analýzy také ukazují na průměrnou saturaci očekávaných výstupů na ZŠ a SŠ. V základním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, člověk a jeho svět, fyzika, biologie, chemie, dějepis a geografie jde o 86% saturaci očekávaných výstupů. V gymnaziálním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, fyzika, biologie, chemie, dějepis, geografie jde o 68% saturaci očekávaných výstupů.

Kromě toho analýza doporučuje dále se zaměřit na tvorbu typů OVZ týkajících se zejména moderních forem a metod výuky, jako jsou využití videosekvencí, rozšířené a virtuální reality, her ve výuce, práce s vlastními zařízeními (BYOD), využití umělé inteligence (AI) a sociálních sítí.

Analýza také zdůrazňuje, že kvalita dostupných OVZ je variabilní a mnohé se nedají pro moderní výuku a revidované kurikulum využít.

Následnou aktivitou projektu Podpora kurikulární práce škol je vyhledávání kvalitních OVZ podle připravovaného checklistu a metodiky hodnocení a tvorba certifikované databáze OVZ podle revidovaného RVP.


Projekt Podpora kurikulární práce škol podporuje modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání ve školách se záměrem zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání.


pkps

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více