Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Podpora kurikulární práce škol

Projekt podpoří modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání ve školách se záměrem zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání. 

Termín pro realizaci projektu: 1. 4. 2023 – 30. 11. 2028

Podpora bude poskytována prostřednictvím širokého spektra forem vzdělávání a bude založena na vzájemné spolupráci, vzájemném sdílení a vzájemném učení učitelů a škol v metodických kabinetech. V souvislosti s touto podporou bude systemizován přístup k učebním a metodickým materiálům.

Projekt je se svými cíli, obsahem a zaměřením vytvořen se záměrem výrazně přispět k naplnění Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, jejímž cílem je „modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století“.

Co projekt přinese?

Školy (a učitelé) získají komplexní a ucelenou podporu zaměřenou na proměnu vzdělávacího obsahu. Podstatou této proměny bude akcent na klíčové kompetence ve vzdělávacím obsahu. Na základě této podpory budou učitelé lépe schopni modifikovat vzdělávání tak, aby bylo ve větším souladu s národními kurikuly.

Pro žáky bude mít tato proměna pozitivní efekt v tom, že jejich vzdělávání bude více odpovídat jejich potřebám, bude v souladu s vývojem společnosti a přinese jim větší uplatnitelnost na trhu práce.

Pro MŠMT bude projekt přínosný v tom, že prostřednictvím učících se komunit (metodických kabinetů) bude mít bezprostřední kontakt se školskou praxí a bude schopno pružněji reagovat na potřeby praxe. Na druhé straně bude schopno lépe komunikovat své vize a cíle přímo s učícími se komunitami a potažmo se školami. 

Projekt podpoří profesní rozvoj pedagogických pracovníků a škol následovně:

  1. Bude podpořena profesní sebejistota učitelů.
  2. Bude podpořena motivace učitelů učit se (sebevzdělávání a seberozvoj).
  3. Budou podpoření začínající a uvádějící učitelé.
  4. Bude podpořena kolegiální spolupráce pedagogických pracovníků (učitelů, školních týmů, škol).
  5. Bude poskytnuta pomoc učitelům při úpravách ŠVP a jeho implementaci do výuky.
  6. Pedagogičtí pracovníci získají nové pedagogické dovednosti a znalosti.

Kontakt

Mgr. Jiří Nekola, hlavní manažer projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

loga IPS