Digitální kompetence

Koncept průřezového rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se ověřoval v letech 2019–2020 v mateřských, základních a středních školách. V RVP PV není v současnosti digitální kompetence vymezena, přesto je v očekávaných výstupech implicitně obsažena a je vhodné, aby k jejímu rozvíjení v předškolním vzdělávání učitelé směřovali. Rozvoj digitální kompetence žáků je v RVP ZV (2021) zpracován v podobě nového cíle základního vzdělávání a nové klíčové kompetence.

 

SPOLEČNÉ INSPIRACE

Digitální kompetence pro všechny

Metodická příručka je zpracována v podobě myšlenkové mapy v interaktivním prostředí OrgPad. Přináší komplexní pohled na jednotlivé oblasti digitální kompetence a zároveň možnost rychlého vyhledávání konkrétního materiálu nebo inspirace přímo do výuky. V příručce jsou zpracovány tři části digitální kompetence – Bezpečnost zařízení i dat, ochrana zdraví, etiketa; Využití digitálních technologií; Význam digitálních technologií.

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. st.

Webinář představuje metodickou příručku „Digitální kompetence pro všechny“. Ta je zpracována v netradičním interaktivním prostředí a obsahuje náměty na rozvoj digitální kompetence u dětí v mateřské škole a u žáků na 1. stupni základní školy.

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Metodický materiál vznikl jako nástroj, který může učiteli usnadnit stanovovaní́ výukových cílů a zároveň poskytuje podporu pro sledování pokroku dětí a žáků v rozvoji digitální gramotnosti. Ukazuje nejen na to „co“ učit, ale především „jak“ učit, aby každé dítě a každý žák dosáhl v daném období svého maximálního rozvoje v dané oblasti.

Projekt TIO
Metodický materiál k podpoře rozvoje digitální gramotnosti dětí. Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě.

Algoritmizace s využitím robotických hraček pro děti do věku 8 let

Publikace představuje ucelený soubor metodicky zpracovaných námětů a postupů, které vedou k rozvoji informatického myšlení. Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, a je důležité pro rozvoj matematických dovedností.


SPECIFICKÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Digitální technologie v mateřské škole

Cílem publikace je ukázat, jak na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení u dětí v mateřské škole.

Digitální technologie v preprimárním vzdělávání

Sada přednášek se zabývá rozvojem digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí předškolního věku.

Digitální technologie v preprimárním vzdělávání

Vzdělávací materiál pokrývá téma týkající se rozvíjení informatického myšlení u dětí předškolního věku v oblastech algoritmizace, robotických hraček, dětských programovacích prostředí aj.


SPECIFICKÉ PRO PRVOSTUPŇOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozvoj digitální kompetence v oborech

Oborové stránky nabízejí formulace vzdělávacích strategií, které v konkrétní vzdělávací oblasti mohou vést k utváření́ a rozvíjení digitální kompetence, dále ukázky očekávaných výstupů pro 3.  očník (1. období) a 5. ročník (2. období). Naleznete zde i konkrétní náměty do výuky.

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni ZŠ

První video ze seriálu pro prvostupňové učitele je věnováno ukázkám konkrétních činností, které se neváží k jednomu konkrétnímu předmětu, ale vycházejí z každodenních situací a potřeb žáků.

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni ZŠ, předmět Český jazyk

Druhý díl je věnován ukázkám konkrétních činností, kterými můžeme přispívat k rozvíjení digitální kompetence v Českém jazyce. Ukazuje nejen zapojení digitálních technologií, ale také aktivity, které lze realizovat bez jejich využití, a přesto k rozvíjení digitální kompetence směřují.

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni ZŠ, předmět Matematika

Třetí díl je věnován ukázkám konkrétních činností, kterými můžeme přispívat k rozvíjení digitální kompetence v Matematice. Opět ukazuje jak zapojení digitálních technologií, tak i aktivity, které lze realizovat bez nich, a přesto k rozvíjení digitální kompetence směřují.

Rozvíjení digitální kompetence na 1. stupni ZŠ, předmět Člověk a jeho svět

Čtvrtý díl je věnován ukázkám ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ukazuje, kdy dosahování vzdělávacích cílů napomáhá zapojení digitálních technologií a nabízí i aktivity, které lze realizovat bez technologií, a přesto rozvíjení digitální kompetence podporují.