Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Poznatky o dovednostech pracovníků EU v průzkumu

Evropský průzkum dovedností a pracovních míst představuje cenný nástroj pro plánování a rozvoj odborného vzdělávání a přípravy pracovníků v Evropě. Zjištění jsou k dispozici v několika podobách, včetně interaktivního online nástroje.

Evropský průzkum dovedností a pracovních míst (ESJS) je dotazníkové šetření prováděné agenturou Cedefop, které sbírá informace o požadavcích na dovednosti, o počátečním a dalším vzdělávání zaměstnanců v EU a o nesouladech jejich dovedností s požadavky trhu práce. Tento rozsáhlý průzkum byl uskutečněn ve všech členských státech EU. Dosud proběhly dvě vlny šetření v letech 2014 a 2021 a Cedefop si klade za cíl pokračovat pravidelně každých 5-6 let. Cílem je poskytovat důležité informace o dovednostech a zaměstnanosti v Evropě, které mohou sloužit jako základ pro politická rozhodnutí a strategické plánování.

ESJS zkoumá reprezentativní vzorek zaměstnanců a ptá se na soubor klíčových proměnných, včetně sociodemografických charakteristik, charakteristik zaměstnání, potřeb dovedností v dané profesi, nesouladů dovedností (vertikálních, horizontálních, nedostatků ve specifických dovednostech), na počáteční a další odborné vzdělávání a postavení na trhu práce (mzda, jistota zaměstnání, spokojenost s prací).

Průzkum ESJS je cenným nástrojem pro plánování a rozvoj odborného vzdělávání a přípravy pracovníků v Evropě. Na základě jeho výsledků mohou členské státy EU a další zainteresované strany přijímat opatření pro zlepšení dovednostního profilu pracovníků, usměrňovat politiky zaměstnanosti a vytvářet vhodné vzdělávací programy a iniciativy.

Cedefop nabízí několik způsobů, jakými se zájemci mohou seznámit s výslednými daty a případně s nimi i samostatně dále pracovat:

Přehledová publikace („ESJS2 insights“)

Přední strana publikace

Základní přehled vybraných klíčových výsledků poskytuje publikace s názvem Challenging digital myths: First findings from Cedefop’s second European skills and jobs survey.

Publikace je vytvořena s ohledem na atraktivní grafickou podobu, obsahuje přehledné grafy a infografiky. Hlavním zaměřením je identifikace skupin pracovníků, kteří jsou ovlivněni automatizací a nedostatečnými digitálními dovednostmi, a kteří potřebují cílenou podporu při rozšíření nebo změně své kvalifikace. Je poskytována argumentace pro přístup, který při zavádění digitálních technologií staví člověka do středu pozornosti a snaží se posílit jeho postavení.

Hlavní výzkumná zpráva ze šetření ESJS2

Přední strana publikace

Pro zájemce o detailnější informace je ke stažení souhrnná výzkumná zpráva nazvaná Setting Europe on course for a human digital transition: New evidence from Cedefop’s second European skills and jobs survey publikovaná v roce 2022. Zpráva obsahuje kapitoly věnované novým pohledům na budoucnost práce, vlivu pandemie covid-19, digitalizaci a digitálním dovednostem, vývoji v oblasti požadovaných dovedností na trhu práce, identifikovaným nedostatkům v dovednostech a dalšímu vzdělávání.

ČR a digitální dovednosti

Jedním z prezentovaných ukazatelů je např. Index intenzity digitálních dovedností, podle kterého je Česká republika mírně pod průměrem EU z hlediska využívání digitálních technologií v práci. Podíl pracovníků, kteří digitální technologie nevyužívají, je zhruba na úrovni průměru (12 % oproti 13 % za EU). Nižší je ovšem v ČR podíl pracovníků, kteří vysoce využívají digitální technologie (12 % oproti 16 % v EU). Česká republika zároveň vyčnívá jako země, kde nejnižší podíl pracovníků uvádí, že k výkonu jeho práce je obvykle potřeba terciární úroveň vzdělání (23 % oproti 36 % za EU). Tato skutečnost do určité míry vysvětluje nižší index digitálních dovedností v ČR, protože pracovní místa vyžadující terciární vzdělání jsou častěji digitálně náročná.

ESJS2 online tool

Náhled online nástroje

Na webu Cedefopu je dále k dispozici online nástroj, který umožňuje interaktivním způsobem prostudovat hlavní výsledky průzkumu, tzv. ESJS2 online tool. Jeho úvodní stránka nabízí rozcestník ke třem typům obsahu: vizualizace dat („explore the data“), základní informace o metodice šetření, ke kterým je přiložen i dotazník v angličtině („learn more about the methodology“), a všechny publikace vztahující se k projektu („read our publications“).

Více se zastavíme u sekce nabízející datové vizualizace. Informace jsou zde uspořádány podle jednotlivých otázek šetření. Pod jednotlivými položkami se pak již nacházejí vlastní vizualizace dat k dané otázce. Je zde uvedeno plné znění otázky a možnost vybírat z variant odpovědí podle toho, která data si uživatel přeje zobrazit. Data jsou členěna podle jednotlivých zemí, základních skupin povolání, ekonomického odvětví, pohlaví, věku a dosaženého vzdělání respondentů. U každého třídění je pak možné vybrat si vlastní grafickou podobu (např. zobrazení podle jednotlivých zemí v mapě Evropy, různé formy grafů), exportovat příslušný datový soubor v některém z dostupných formátů nebo jej sdílet na některé sociální síti či jako html odkaz.

Jako příklad uvádíme zobrazení otázky, jak často respondent v práci zkouší nové nápady, aby vyřešil problém (otázka je zařazena do skupiny, kterou se zjišťuje potřeba dovednosti řešení problémů). Zvolili jsme zobrazení podílu osob, které na tuto otázku odpověděly „Stále nebo velmi často“:

Členění dle zemí, mapa Evropy:

ukázka grafu země

Členění dle skupin povolání (celá EU), stromová mapa:

ukázka grafu povolání

Členění dle odvětví (celá EU), pruhový graf:

ukázka grafu odvětví

Členění dle věku (celá EU), vícerozměrný pruhový graf:

ukázka grafu věk

Mikrodata ke stažení

V neposlední řadě jsou kompletní výsledky průzkumu ESJS k dispozici pro vlastní detailnější analýzy v podobě mikrodat, která jsou ke stažení po registraci na příslušné platformě webové stránky Cedefopu. V současné době jsou zde však zpřístupněna zatím pouze data z první vlny šetření ESJS z roku 2014.


Připravily Zdeňka Šímová (NVF) a Jana Trhlíková (NPI)

Cedefop (2022). Challenging digital myths: first findings from Cedefop’s second European skills and jobs survey. Luxembourg: Publications Office. Policy brief. http://data.europa.eu/doi/10.2801/818285

Cedefop (2022). Setting Europe on course for a human digital transition: new evidence from Cedefop’s second European skills and jobs survey. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 123
http://data.europa.eu/doi/10.2801/253954

Cedefop (2023). European skills and jobs survey. https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-skills-jobs-survey


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více