Zapojme všechny – Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem do školy

Jaké konkrétní služby nabízí organizace META žákům s odlišným mateřským jazykem? Jaká jsou úskalí při učení se češtině jako druhému jazyku a jak to dětem s odlišným mateřským jazykem co nejvíce usnadnit?

V dalším podcastu Zapojme všechny byla naším hostem programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy obecně prospěšné společnosti META Kristýna Titěrová.

PODCAST

Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem do školy

Podle § 16 školského zákona mají žáci nárok na podpůrná opatření mj. s ohledem na jejich odlišné kulturní prostředí a životní podmínky. Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, mohou žáci s neznalostí češtiny či nedostatečnou znalostí češtiny bez rozdílu čerpat podpůrná opatření na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), plus mají nároky v ZŠ na 3 vyučovací hodiny češtiny týdně (MŠ 1 hodinu týdně). V případě, že daný žák vůbec neumí česky, může pedagogicko-psychologická poradna doporučit přidělení asistenta pedagoga. Na základě doporučení by takovým dětem mělo být adekvátně upraveno učivo a jejich neznalost češtiny by se měla odrazit i ve školním hodnocení.

Bohužel současná praxe mnohdy vypadá jinak. Na školách v první řadě chybí odborníci na výuku češtiny jako druhého jazyka, což je klíčem podpory těchto dětí. Vázne také samotná spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami. Ty často odmítají žáky s odlišným mateřským jazykem vyšetřit a přiznat jim podpůrná opatření, na něž mají tyto děti ze zákona nárok. Školy jsou proto nucené improvizovat a postarat se o svého žáka samy. Rozhodně by to však neměly vzdávat a měly by se pokusit přimět poradnu ke spolupráci. I z tohoto důvodu META vytvořila metodické materiály určené právě pedagogicko-psychologickým poradnám (informace pro PPP). Školy také mohou udělat první krok, být aktivní a vyhotovit jazykovou diagnostiku daného žáka, s níž pak mohou PPP oslovit.

Škola může zvážit další možnosti: V prvním stupni podpůrných opatření může být dítěti nastaven tzv. plán jazykové podpory, v rámci plánu pedagogické podpory. Děti můžou čerpat pedagogickou intervenci v rámci 1. stupně podpůrných opatření (hradí sama škola). V rámci Národního plánu doučování může ředitel školy také zajistit doučování žáka/žáků. Škola každopádně může kontaktovat krajský úřad kvůli jazykové přípravě, která je nároková pro žáky s cizí státní příslušností. Pokud má totiž škola více než 5 % žáků s cizí státní příslušností, může se stát tzv. určenou školou.

Personální nastavení pozice učitele češtiny jako druhého jazyka ve škole a financování této pozice ve škole se odvíjí právě od toho, zda se jedná o tzv. určenou školu pro poskytování bezplatné jazykové přípravy dle § 20 školského zákona. Pokud kmenová škola není touto určenou školou, žák do jiné určené školy buď dojíždí anebo se připojuje k jazykové přípravě distančně. Podmínky k přijetí žáka s nedostatečnou nebo žádnou znalosti českého jazyka do jazykové přípravy v jiné určené škole jsou do určité míry limitované. Upřednostněni jsou žáci s cizí státní příslušností, kteří plní povinnou školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 12 měsíců.

Číst dále


Společnost META

Společnost META, o.p.s., pracuje již od roku 2006 s rodinami s migrační zkušeností, a to s dospělými i dětmi. Nabízí sociální poradenství a pomáhá při orientaci v českém vzdělávacím systému. Na tyto základní služby je navázána další podpora, například ze strany dobrovolníků (doučování), kurzy českého jazyka pro děti, jako jsou zdokonalovací kurzy češtiny pro středoškoláky, letní intenzivní kurzy češtiny pro žáky apod. Podpora je určena všem dětem bez rozdílu věku, počínaje jejich nástupem do MŠ a konče vysokoškolským studiem (pomoc s nostrifikací diplomu, s přihlašováním na VŠ apod.).


Více naleznete na stránkách Zapojme všechny.

Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.


Logolink OP VVV

Další aktuality

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou 11. června na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více

Slovensko: legislativní balík reforem pro lepší odborné vzdělávání

Slovenský balík reforem z minulého roku obsahuje rozsáhlou novelu zákona o odborném vzdělávání a přípravě. Zákonodárci se mimo jiné zaměřili na usnadnění vstupu podniků do duálního systému odborného vzdělávání.

Číst více