Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.

Expertní panel Hlavních směrů revize RVP ZV zpracuje připomínky odborné veřejnosti i učitelů po sérii workshopů

Série workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV, které uspořádal expertní panel v průběhu listopadu a prosince, posunula diskuzi o budoucí podobě RVP ZV a celkově o vzdělávání na základních školách.

Série osmi otevřených workshopů probíhala na konci letošního roku na půdě osmi pedagogických fakult. Workshopů se mohl zúčastnit kdokoliv. Přednášky a diskuze v pracovních skupinách přilákaly stovky zájemců. S výsledky z workshopů nyní budou členové expertního panelu pracovat.

Záznamy všech workshopů

Každý workshop byl originálem

Série workshopů byla tematicky rozdělena podle klíčových otázek, které si expertní panel na začátku své práce položil. Každá z pedagogických fakult, která online workshopy hostila, se ujala jednoho z témat. A tak se třeba na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích debatovalo o učebním plánu, pražská pedagogická fakulta hostila workshop na téma klíčových kompetencí a gramotností a na ostravské pedagogické fakultě se debatovalo o modelových školních vzdělávacích programech.

Součástí každého workshopu byla odborná přednáška k danému tématu, a především pak workshop v pracovních skupinách, ve kterém mohli účastníci nabízet svoji vizi budoucnosti českého školství. Kvůli epidemiologické situaci se většina workshopů konala online, účastníci se mohli aktivně zapojit skrze aplikaci Zoom nebo sledovat streamovaný přenos celé akce.

Každý workshop byl originálem, a to díky pokaždé jinému místu, pořádající fakultě a místním podmínkám, tématu a v neposlední řadě jeho průběh ovlivňovalo i to, který z garantů expertního panelu dané téma zpracovává,“ říká předseda expertního panelu a zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT, Mgr. Jan Jiterský.

Největší zájem o účast byl na úvodním workshopu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se k diskuzi nad budoucí podobou Rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV) sešly osobně i online tři stovky účastníků. V průměru se pak na každý z workshopů hlásilo cca 100–150 účastníků.

Daří se zapojovat jednotlivce s odlišnými názory a zkušenostmi

Zájem mě nepřekvapuje,“ říká člen expertního panelu prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK. A dodává: „Moc mě ale těší, že se daří zapojovat jednotlivce s velmi odlišnými názory a zkušenostmi. Je to sice těžké na moderaci a hledání kompromisu, ale zároveň je to velmi stimulující, a hlavně to odráží realitu našeho vzdělávacího systému, ve kterém existuje velká pestrost názorů.“

Členové expertního panelu nepopírají, že hledání shody mezi množstvím názorů je často obtížné, ale zároveň se shodují, že jedinou cestou, jak obsáhnout komplexnost revize RVP ZV, je vést co nejvíce takovýchto diskuzí. „Do přemýšlení nad RVP ZV je třeba zapojit co nejvíce aktérů, na kterých pak jeho úspěšná realizace bude stát,“ říká předseda expertního panelu Mgr. Jan Jiterský.

Všechny připomínky a podněty jsou evidovány a diskutovány. Pak hledáme to, v čem panuje a nepanuje shoda,“ vysvětluje profesor Veselý. „Tam, kde existuje většinová shoda a zároveň je to opřeno o dobré argumenty a data, není důvod, proč takto nepostupovat. Tam, kde shoda nepanuje, je třeba znovu se vrátit k argumentům obou či více stran a dospět k závěrům, které co nejvíce zohlední všechny argumenty,“ dodává profesor Veselý.

S výstupy z workshopů budeme pracovat velmi zodpovědně,“ upozorňuje předseda expertního panelu Jan Jiterský. „A nejen z workshopů, ale i z osobních setkání, účasti na nejrůznějších konferencích, podnětů přicházejících prostřednictvím webu k revizi atd. si děláme pečlivě poznámky, se kterými dále v našich úvahách nad hlavními směry revize pracujeme. Je pochopitelné, že ne všechny návrhy je možné zapracovat a reflektovat tak, aby to dávalo smysluplný a funkční celek,“ dodává.

Záznamy všech workshopů jsou k dispozici na stránkách velke-revize-zv.rvp.cz. Tyto webové stránky zprostředkovávají práci expertního panelu odborné i široké veřejnosti. Součástí tohoto webu je také přehledný harmonogram prací na revizi, stejně tak i zdroje, vize a základní teze, na kterých bude revize RVP ZV stát. Na stránkách jsou i členové panelu představeni v krátkých videorozhovorech, ve kterých mluví o své osobní motivaci k práci na revizích a jak si představují školu budoucnosti. Webové stránky spravuje Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT.

Jednotlivé workshopy byly zpočátku plánovány hybridně (kombinací prezenční i online účasti). Bohužel vývoj situace způsobil, že jsme po dvou workshopech přistoupili k přechodu výhradně na online formu. Abychom však nepřišli o řadu podnětů, které k nám míří při osobních neformálních setkáních před samotnými workshopy, během přestávek nebo po ukončení oficiálních částí, rozhodli jsme se přidat ještě další formát – neformální setkávání se nad revizí RVP ZV. Říkáme tomu Otevřeně o revizi a tato setkání se konají pravidelně každou středu ve 20.00 hod v prostředí ZOOM. Více informací

V expertním panelu jsou zastoupeni odborníci i praktikové

Expertní panel jmenovalo MŠMT v září 2021 pro posílení legitimity a transparentnosti přípravy Hlavních směrů. Jedná se o poradní orgán MŠMT a je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému a pro nastavení komunikační strategie. Jeho členy vybralo MŠMT tak, aby byli rovnoměrně zastoupeni odborníci i praktikové. Vybraní členové panelu vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV, které postupně opřipomínkuje celý panel i široká veřejnost.

V expertním panelu jsou zastoupeni jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol České republiky, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma.

Expertní panel vytvoří dokument Hlavní směry, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu RVP ZV Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR). Panel zároveň sbírá podněty k revizím kurikulárních dokumentů od NPI ČR a dalších subjektů a odborníků. Po vydání Hlavních směrů bude komentovat a dohlížet na soulad Hlavních směrů revize RVP ZV s jejich realizací NPI ČR a přijímat usnesení k průběhu a výsledkům revize a implementace RVP ZV. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bude doporučovat schválení revidovaných RVP ZV. Expertní panel také vydává doporučení k implementaci a evaluaci RVP ZV.

Ustanovení expertního panelu bylo prvním krokem k novému RVP ZV, který by měl zásadním způsobem pomáhat k naplňování cílů Strategie 2030+. Mimo jiné více zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život nebo snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Harmonogram celého procesu revize RVP ZV

  • Dokončení Hlavních směrů revize RVP ZV včetně veřejného projednávání – duben 2022
  • Tvorba samotného RVP ZV a osvětlování jeho úpravy a veřejné projednávání – 2022 a 2023
  • Vydání revidovaného RVP ZV – září 2023
  • Start implementace ve školách – září 2024
  • Povinné zavedení revidovaného RVP ZV minimálně v 1. až 6. ročníku – září 2025

Další aktuality

Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností

Evropská komise vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností s cílem pomoci řešit nedostatek dovedností a kvalifikací na trhu práce.

Číst více

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Číst více

Finsko: více odborného vzdělávání v angličtině

Finsko rozšiřuje řadu poskytovatelů, kteří mohou nabízet odborné vzdělávání a přípravu v angličtině. Řeší tím nedostatek pracovních sil a nabízí více studijních a pracovních příležitostí i pro cizojazyčné studenty.

Číst více

Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí

Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Číst více

Konference Kurikulum 2023 k revizím vzdělávacích programů

V Praze proběhla dvoudenní konference s mezinárodní účastí k tvorbě a změnám vzdělávacích obsahů.

Číst více