Učitel a asistent pedagoga jako sehraná dvojice

V devítidílném seriálu se na praktických příkladech dozvíte o náplni práce asistenta pedagoga, jeho pravomocech, komunikaci s rodiči a dalších důležitých aspektech jeho práce.

Seriál o důležitých krocích k nastavení spolupráce asistenta pedagoga a učitele vznikl ve spolupráci s odborníkem Zbyňkem Němcem na webu Zapojmevšechny.cz.

SERIÁL

1. Jeden z klíčů k úspěchu dobrého začlenění asistenta pedagoga se nachází hned na začátku, při samotném nástupu asistenta do školy a třídy – asistenta pedagoga je potřeba přiměřeným a správným způsobem představit všem účastníkům vzdělávání, učitelům, žákům i jejich rodičům. V prvním díle seriálu se tedy dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

2. Klíčovou podmínkou pro správné fungování pozice asistenta pedagoga je dobrá spolupráce s učitelem. Spousta důležitých předpokladů pro vytvoření spolupracující dvojice učitele a asistenta vzniká hned v počátcích, kdy asistent nově nastupuje do třídy – už v této chvíli jsou důležitá jak očekávání a nastavení učitele, tak i asistenta. Ve druhém díle seriálu se soustředíme na to, jak co nejlépe jejich spolupráci nastavit.

3. Především v počátcích je pro asistenta nezbytné, aby měl potřebné vedení ze strany pedagogů školy – aby měl poblíž někoho, kdo mu poradí, co a kdy je potřeba, koho se bude moct ptát na všechny nejasnosti. Ve třetím díle seriálu se dozvíte, jakou roli mohou hrát výchovný poradce školy i další pedagogové, i kde jinde může AP hledat odborné poradenství a konzultace (i online), aby svou práci prováděl co nejlépe.

4. Ve čtvrtém díle seriálu se zaměřujeme na náplň práce asistenta. Ta se odvíjí od stupně vzdělání a jeho kvalifikace. Jak se to promítá do spolupráce s učitelem a rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami?

5. To, jak pedagogický pracovník přistupuje k dětem, ale i ke svým kolegům nebo k rodičům žáků, často zásadně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Etika by obecně měla být nejdůležitějším hlediskem při veškeré činnosti všech zaměstnanců škol, jak pedagogických, i nepedagogických. U asistentů pedagoga je etické jednání dvojnásob důležité, obvykle totiž pracují s cílovou skupinou, která je dvojnásob zranitelná – nejenže jde o děti, ale navíc jde o děti s postižením nebo znevýhodněním, které jsou na podpoře závislé více než jejich běžní vrstevníci. Proto se v pátém díle seriálu společně podíváme na to, z jakých základních principů by měla etika v asistentské profesi vycházet a kde jsou tyto principy ukotvené v legislativních dokumentech.

6. Jak mohou vypadat společné přípravy a reflexe výuky asistenta pedagoga s učitelem? A mohou se asistenti ve spolupráci s učitelem zapojit také do hodnocení žáků? Na tyto a několik dalších otázek odpovídáme v šestém díle seriálu.

7. U každého asistenta může kvalitní výkon v rámci profese znamenat něco trochu jiného, proto jsou kritéria kvality jejich práce i jejich nastavení poměrně složitým tématem. Jinak vypadá práce v mateřské nebo základní škole, jiná je práce asistentů u žáků s těžkým zdravotním postižením či u žáků se sociálním znevýhodněním, další odlišností jsou v práci asistentů ve školách hlavního vzdělávacího proudu a ve školách speciálních. Stejně jako se liší povaha práce asistentů, liší se často i pohled na nastavení kritérií kvality jejich činnosti. Tomu se věnuje díl sedmý.

8. Protože je ve školách velký počet žáků se sociálním znevýhodněním, věnujeme se v osmém díle seriálu podpoře asistentů pedagoga právě jim. Tato skupina zahrnuje děti z chudých rodin, děti z rodin s nízkou úrovní vzdělání, kde rodiče nemají potřebné znalosti k domácí přípravě dítěte, děti z rodin cizinců, které nemluví dobře česky, nebo i děti ze sociálně vyloučených lokalit, které bývají z různých důvodů ohrožené absencemi ve školní docházce. U všech těchto dětí a žáků může být pomoc asistentů pedagoga klíčovým nástrojem podpory jejich vzdělávání.

9. V posledním, devátém díle se dozvíte, jak mohou asistenti pedagoga pomáhat v této náročné době při distanční výuce. Tento text je postaven na základě zkušeností z posledních dvou let, kdy byli pedagogové i školy vystaveni zavření škol a nově online výuce a museli se s tím poprat. Nasbírejte inspiraci pro případné karantény a další online výuku!


Logolink OP VVV

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více