Učitel a asistent pedagoga jako sehraná dvojice

V devítidílném seriálu se na praktických příkladech dozvíte o náplni práce asistenta pedagoga, jeho pravomocech, komunikaci s rodiči a dalších důležitých aspektech jeho práce.

Seriál o důležitých krocích k nastavení spolupráce asistenta pedagoga a učitele vznikl ve spolupráci s odborníkem Zbyňkem Němcem na webu Zapojmevšechny.cz.

SERIÁL

1. Jeden z klíčů k úspěchu dobrého začlenění asistenta pedagoga se nachází hned na začátku, při samotném nástupu asistenta do školy a třídy – asistenta pedagoga je potřeba přiměřeným a správným způsobem představit všem účastníkům vzdělávání, učitelům, žákům i jejich rodičům. V prvním díle seriálu se tedy dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

2. Klíčovou podmínkou pro správné fungování pozice asistenta pedagoga je dobrá spolupráce s učitelem. Spousta důležitých předpokladů pro vytvoření spolupracující dvojice učitele a asistenta vzniká hned v počátcích, kdy asistent nově nastupuje do třídy – už v této chvíli jsou důležitá jak očekávání a nastavení učitele, tak i asistenta. Ve druhém díle seriálu se soustředíme na to, jak co nejlépe jejich spolupráci nastavit.

3. Především v počátcích je pro asistenta nezbytné, aby měl potřebné vedení ze strany pedagogů školy – aby měl poblíž někoho, kdo mu poradí, co a kdy je potřeba, koho se bude moct ptát na všechny nejasnosti. Ve třetím díle seriálu se dozvíte, jakou roli mohou hrát výchovný poradce školy i další pedagogové, i kde jinde může AP hledat odborné poradenství a konzultace (i online), aby svou práci prováděl co nejlépe.

4. Ve čtvrtém díle seriálu se zaměřujeme na náplň práce asistenta. Ta se odvíjí od stupně vzdělání a jeho kvalifikace. Jak se to promítá do spolupráce s učitelem a rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami?

5. To, jak pedagogický pracovník přistupuje k dětem, ale i ke svým kolegům nebo k rodičům žáků, často zásadně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Etika by obecně měla být nejdůležitějším hlediskem při veškeré činnosti všech zaměstnanců škol, jak pedagogických, i nepedagogických. U asistentů pedagoga je etické jednání dvojnásob důležité, obvykle totiž pracují s cílovou skupinou, která je dvojnásob zranitelná – nejenže jde o děti, ale navíc jde o děti s postižením nebo znevýhodněním, které jsou na podpoře závislé více než jejich běžní vrstevníci. Proto se v pátém díle seriálu společně podíváme na to, z jakých základních principů by měla etika v asistentské profesi vycházet a kde jsou tyto principy ukotvené v legislativních dokumentech.

6. Jak mohou vypadat společné přípravy a reflexe výuky asistenta pedagoga s učitelem? A mohou se asistenti ve spolupráci s učitelem zapojit také do hodnocení žáků? Na tyto a několik dalších otázek odpovídáme v šestém díle seriálu.

7. U každého asistenta může kvalitní výkon v rámci profese znamenat něco trochu jiného, proto jsou kritéria kvality jejich práce i jejich nastavení poměrně složitým tématem. Jinak vypadá práce v mateřské nebo základní škole, jiná je práce asistentů u žáků s těžkým zdravotním postižením či u žáků se sociálním znevýhodněním, další odlišností jsou v práci asistentů ve školách hlavního vzdělávacího proudu a ve školách speciálních. Stejně jako se liší povaha práce asistentů, liší se často i pohled na nastavení kritérií kvality jejich činnosti. Tomu se věnuje díl sedmý.

8. Protože je ve školách velký počet žáků se sociálním znevýhodněním, věnujeme se v osmém díle seriálu podpoře asistentů pedagoga právě jim. Tato skupina zahrnuje děti z chudých rodin, děti z rodin s nízkou úrovní vzdělání, kde rodiče nemají potřebné znalosti k domácí přípravě dítěte, děti z rodin cizinců, které nemluví dobře česky, nebo i děti ze sociálně vyloučených lokalit, které bývají z různých důvodů ohrožené absencemi ve školní docházce. U všech těchto dětí a žáků může být pomoc asistentů pedagoga klíčovým nástrojem podpory jejich vzdělávání.

9. V posledním, devátém díle se dozvíte, jak mohou asistenti pedagoga pomáhat v této náročné době při distanční výuce. Tento text je postaven na základě zkušeností z posledních dvou let, kdy byli pedagogové i školy vystaveni zavření škol a nově online výuce a museli se s tím poprat. Nasbírejte inspiraci pro případné karantény a další online výuku!


Logolink OP VVV

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více