Evropská politika odborného vzdělávání v interaktivním nástroji

Nový nástroj Cedefopu vizualizuje pokrok EU a jejích členských států směrem k cílům souvisejícím s odborným vzděláváním. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika?

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) spustilo na konci roku 2022 nový nástroj: Přehled evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy (European VET policy dashboard). Online nástroj znázorňuje formou grafů a tabulek pokrok EU směrem k vytyčeným kvantitativním cílům, a to jak souhrnně za celou EU, tak podle jednotlivých členských států.

Evropské cíle jsou dány dokumenty o politice odborného vzdělávání a přípravy a jejím kontextu na evropské úrovni. V přehledu jsou seskupeny do tří klíčových cílů evropské politiky po roce 2020:

  • odborné vzdělávání a příprava pro rozvoj kultury celoživotního učení;
  • odborné vzdělávání a příprava pro odolnost, transformace, udržitelnost a excelenci;
  • odborné vzdělávání a příprava pro Evropský prostor vzdělávání.

Pro dosažení těchto cílů je zásadní vysoce kvalitní a inkluzivní odborné vzdělávání a příprava, proto online přehled monitoruje jeho přínos. Evropští a národní tvůrci politik v oblasti odborného vzdělávání, sociální partneři, odborníci na odborné vzdělávání a další mohou prostřednictvím vizualizací dat sledovat a porovnávat pokrok směrem k dosažení cílů.

Uživatelé mohou vidět pokrok členského státu v průběhu času a porovnávat ho s ostatními členskými státy nebo vůči EU. S pomocí nástroje lze například zjistit, kolik dospělých s nízkou kvalifikací se účastnilo vzdělávání v předchozích 12 měsících v Německu, a porovnat tento údaj se Španělskem, Slovinskem nebo kterýmkoliv jiným členským státem či s celkovými hodnotami za EU.

Daří se České republice dosahovat evropských cílů?

Zajímavé údaje můžeme najít i za Českou republiku, a to nejen z hlediska porovnání s ostatními zeměmi EU, ale i z hlediska vzdálenosti od jednotlivých stanovených cílů. V případě již zmíněných dospělých s nízkou kvalifikací, kteří se vzdělávali v předchozích 12 měsících, patříme k zemím s nejnižším zapojením této skupiny do formálního nebo neformálního vzdělávání. V roce 2016 dosáhl tento ukazatel za ČR jen 6 %, přitom cíl pro rok 2025 na úrovni EU je stanoven na 30 %. Velmi nízkou účast ve vzdělávání vykazuje ČR také v případě další rizikové skupiny – nezaměstnaných dospělých v celoživotním vzdělávání: v roce 2021 byla zapojena jen 4 % z nich, zatímco cílová hodnota pro rok 2025 za EU je 20 %.

K oblasti, kde ČR dosahuje lehce nadprůměrných hodnot, patří procento dospělých s alespoň základními digitálními dovednostmi, které zahrnují činnosti související s používáním internetu nebo softwaru v pěti oblastech: informační a datové gramotnosti, komunikaci a spolupráci, tvorbě digitálního obsahu, bezpečnosti a řešení problémů. V roce 2021 dosahovalo alespoň základní úrovně digitálních dovedností 60 % dospělých s tím, že cíl pro rok 2025 je 70 %. Velmi dobré výsledky pak ČR vykazuje v míře zaměstnanosti čerstvých absolventů počátečního odborného vzdělávání, kde s hodnotou 84 % již nyní překračujeme cíl stanovený pro rok 2025, který činí 82 %.

EU VET policy

Dospělí s alespoň základními digitálními dovednostmi (Cedefop)

Nástroj zjednodušuje porozumění datům

Kvantitativní cíle z dokumentů evropské politiky o odborném vzdělávání a přípravě jsou zahrnuty v souhrnných grafech jako sedm „ukazatelů pokroku“. Komplexnější obrázek pak poskytují sekce věnované třem klíčovým cílům politiky, protože příslušné ukazatele pokroku jsou doplněny „kontextovými ukazateli“, které pomáhají porozumět změnám a interpretovat je.

Cedefop plánuje doplnit data komentáři o statistických trendech, aby bylo možné lépe interpretovat pokrok směrem k dohodnutým cílům.

Chce se o nástroji dozvědět více? Poslechněte si podcast Cedefopu o Přehledu evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy a o tom, co umí (v angličtině).


Připravily Jana Trhlíková a Aneta Vencovská

Cedefop presents: European vocational education and training policy dashboard [online]. Cedefop, 07/11/2022 [cit. 2023-02-27]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-presents-european-vocational-education-and-training-policy-dashboard

European VET policy dashboard [online]. Cedefop, 2023 [cit. 2023-03-27]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-vet-policy-dashboard


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více