Nový nástroj Cedefopu vizualizuje pokrok EU a jejích členských států směrem k cílům souvisejícím s odborným vzděláváním. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika?

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) spustilo na konci roku 2022 nový nástroj: Přehled evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy (European VET policy dashboard). Online nástroj znázorňuje formou grafů a tabulek pokrok EU směrem k vytyčeným kvantitativním cílům, a to jak souhrnně za celou EU, tak podle jednotlivých členských států.

Evropské cíle jsou dány dokumenty o politice odborného vzdělávání a přípravy a jejím kontextu na evropské úrovni. V přehledu jsou seskupeny do tří klíčových cílů evropské politiky po roce 2020:

  • odborné vzdělávání a příprava pro rozvoj kultury celoživotního učení;
  • odborné vzdělávání a příprava pro odolnost, transformace, udržitelnost a excelenci;
  • odborné vzdělávání a příprava pro Evropský prostor vzdělávání.

Pro dosažení těchto cílů je zásadní vysoce kvalitní a inkluzivní odborné vzdělávání a příprava, proto online přehled monitoruje jeho přínos. Evropští a národní tvůrci politik v oblasti odborného vzdělávání, sociální partneři, odborníci na odborné vzdělávání a další mohou prostřednictvím vizualizací dat sledovat a porovnávat pokrok směrem k dosažení cílů.

Uživatelé mohou vidět pokrok členského státu v průběhu času a porovnávat ho s ostatními členskými státy nebo vůči EU. S pomocí nástroje lze například zjistit, kolik dospělých s nízkou kvalifikací se účastnilo vzdělávání v předchozích 12 měsících v Německu, a porovnat tento údaj se Španělskem, Slovinskem nebo kterýmkoliv jiným členským státem či s celkovými hodnotami za EU.

Daří se České republice dosahovat evropských cílů?

Zajímavé údaje můžeme najít i za Českou republiku, a to nejen z hlediska porovnání s ostatními zeměmi EU, ale i z hlediska vzdálenosti od jednotlivých stanovených cílů. V případě již zmíněných dospělých s nízkou kvalifikací, kteří se vzdělávali v předchozích 12 měsících, patříme k zemím s nejnižším zapojením této skupiny do formálního nebo neformálního vzdělávání. V roce 2016 dosáhl tento ukazatel za ČR jen 6 %, přitom cíl pro rok 2025 na úrovni EU je stanoven na 30 %. Velmi nízkou účast ve vzdělávání vykazuje ČR také v případě další rizikové skupiny – nezaměstnaných dospělých v celoživotním vzdělávání: v roce 2021 byla zapojena jen 4 % z nich, zatímco cílová hodnota pro rok 2025 za EU je 20 %.

K oblasti, kde ČR dosahuje lehce nadprůměrných hodnot, patří procento dospělých s alespoň základními digitálními dovednostmi, které zahrnují činnosti související s používáním internetu nebo softwaru v pěti oblastech: informační a datové gramotnosti, komunikaci a spolupráci, tvorbě digitálního obsahu, bezpečnosti a řešení problémů. V roce 2021 dosahovalo alespoň základní úrovně digitálních dovedností 60 % dospělých s tím, že cíl pro rok 2025 je 70 %. Velmi dobré výsledky pak ČR vykazuje v míře zaměstnanosti čerstvých absolventů počátečního odborného vzdělávání, kde s hodnotou 84 % již nyní překračujeme cíl stanovený pro rok 2025, který činí 82 %.

EU VET policy

Dospělí s alespoň základními digitálními dovednostmi (Cedefop)

Nástroj zjednodušuje porozumění datům

Kvantitativní cíle z dokumentů evropské politiky o odborném vzdělávání a přípravě jsou zahrnuty v souhrnných grafech jako sedm „ukazatelů pokroku“. Komplexnější obrázek pak poskytují sekce věnované třem klíčovým cílům politiky, protože příslušné ukazatele pokroku jsou doplněny „kontextovými ukazateli“, které pomáhají porozumět změnám a interpretovat je.

Cedefop plánuje doplnit data komentáři o statistických trendech, aby bylo možné lépe interpretovat pokrok směrem k dohodnutým cílům.

Chce se o nástroji dozvědět více? Poslechněte si podcast Cedefopu o Přehledu evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy a o tom, co umí (v angličtině).


Připravily Jana Trhlíková a Aneta Vencovská

Cedefop presents: European vocational education and training policy dashboard [online]. Cedefop, 07/11/2022 [cit. 2023-02-27]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-presents-european-vocational-education-and-training-policy-dashboard

European VET policy dashboard [online]. Cedefop, 2023 [cit. 2023-03-27]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-vet-policy-dashboard


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více