Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Učitelé a instruktoři ČR

Profesní rozvoj učitelů, školitelů a instruktorů může být hnací silou kvalitního a inkluzivního vzdělávání v Evropě. Vyplývá to ze série zpráv z evropských zemí, kterou publikovalo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Série o učitelích a školitelích v oblasti odborného vzdělávání v měnícím se světě čítá zprávy z 29 zemí (členských zemí EU, Norska a Islandu), včetně České republiky. Ukazuje, jak důležitý je profesní rozvoj učitelů a školitelů, kteří tvoří přední linii při poskytování odborného vzdělávání a přípravy.

Prozkoumejte (v angličtině):

Učitelé by měli mít možnost prohlubovat své dovednosti a získávat nové, aby dokázali svým žákům předávat kompetence potřebné v budoucnu, ať už jde o digitální a zelené dovednosti, či demokratické mírové hodnoty a inkluzivní hodnoty. Zprávy se proto zabývají národními přístupy a příležitostmi k počátečnímu vzdělávání i dalšímu profesnímu rozvoji učitelů a školitelů, a to jak ve školním, tak v pracovním prostředí.

Jaká je situace v Evropě? Všechny členské státy Evropské unie vyžadují u učitelů v odborném vzdělávání, aby kromě vysokoškolského vzdělání v daném oboru získali také pedagogickou/učitelskou kvalifikaci. Další profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání je povinný v 19 členských státech Evropské unie. U řady z nich je časový rámec, případně i obsah flexibilní. Například v Rakousku mají učitelé povinnost absolvovat 15 hodin dalšího profesního rozvoje nad rámec doby vyučování v každém školním roce, ale obsahově není toto vzdělávání specifikováno. Naopak u školitelů/instruktorů v pracovním prostředí jsou kvalifikační požadavky méně jednoznačné než v případě učitelů. V Maďarsku musí mít školitelé odborné přípravy na pracovišti státem uznávané středoškolské odborné vzdělání, nejméně 5 let praxe a složenou praktickou zkoušku pořádanou příslušnou řemeslnou nebo průmyslovou komorou. V Polsku je kromě odborné kvalifikace a praxe vyžadována také pedagogická kvalifikace. Pouze osm evropských zemí má pro školitele/instruktory specifické profily kompetencí a vnitrostátní kvalifikace.

Zprávy za jednotlivé země přinášejí:

  • národní definice klíčových pojmů, jako jsou učitelé, školitelé, instruktoři ve firmách a mentoři;
  • přehled pedagogických pracovníků působících v počátečním odborném vzdělávání, včetně programů učňovské přípravy;
  • analýzu toho, jak je organizován a podporován jejich profesní rozvoj.

Zprávy rovněž upozorňují na vývoj politik a praxe od roku 2015 do současnosti, zejména se zaměřením na digitální a zelené dovednosti a také na dovednosti podporující inkluzi v počátečním odborném vzdělávání. Prostor je věnován také přetrvávajícím výzvám, kterým učitelé, školitelé a instruktoři čelí při plnění své složité role, a také tomu, jak jsou v jednotlivých zemích formovány politické priority, které na tyto výzvy reagují.

Pohled na učitele napříč evropskými zeměmi

S využitím zpráv z 29 evropských zemí vytvořil Cedefop souhrnnou publikaci, která sleduje téma kompetencí učitelů pro inkluzivní, zelené a digitalizované odborné vzdělávání.

Přečtěte si (v angličtině):

Zpráva identifikuje aktuální trendy a vývoj politik v Evropě v oblasti počátečního vzdělávání a dalšího profesního rozvoje učitelů a školitelů v odborném vzdělávání. Popisuje různé typy učitelů, školitelů a instruktorů v Evropě a to, jak se vyvíjí jejich komplexní role: od osvojování si nových technologií přes začleňování uprchlíků po reflektování měnících se potřeb trhu práce. Ačkoliv se kvalifikace a příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji v jednotlivých zemích liší, tvůrci politik při podpoře učitelů čelí podobným výzvám.

Jak podpořit učitele při zvládání změn

Stručná zpráva učitelé a instruktoři

Učitelé v odborném vzdělávání jsou tématem i stručné zprávy Cedefopu. Ta předkládá fakta o počátečním vzdělávání i dalším profesním rozvoji učitelů, školitelů a instruktorů, včetně příkladů inspirativní praxe.

Přečtěte si (v češtině):

Profesní rozvoj učitelů, školitelů a instruktorů je zásadní pro plnění jejich četných úkolů. Právě v této době je prioritou zdokonalovat a aktualizovat jejich dovednosti, aby byli schopni vzbudit (sebe)důvěru ve svých žácích a nabídnout jim aktuální znalosti a dovednosti.


Připravila Aneta Vencovská

Teachers and trainers for change [online]. Cedefop, July 2022 [cit. 2023-01-23]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/teachers-and-trainers-change
Teachers and trainers in a changing world: Czechia [online]. Cedefop, 2022 [cit. 2023-01-23]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/teachers-and-trainers-changing-world-czechia
Teachers and trainers in a changing world [online]. Cedefop, October 2022 [cit. 2023-01-23]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5586
Briefing note - Empowering teachers and trainers to manage change [online]. Cedefop, October 2022 [cit. 2023-01-23]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9177


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více