ReferNet  I  Vzdělávací systémy v EU  I  Novinky z odborného vzdělávání  I  Zprávy o politice odborného vzdělávání  I  Analýzy a vizualizace dat  I  Tematické zprávy  I  Cedefop  I  Národní konsorcium


Evropský index dovedností 2020: je Česká republika nejlepší v Evropě?

Skills intelligence

Skills Intelligenceskills intelligence je nástroj Cedefopu, který poskytuje syntetická data a informace o současných a budoucích trendech v oblasti dovedností a trhu práce. Tematicky navazuje na dřívější interaktivní online platformu Skills Panorama. Zatímco původní portál nabízel data v členění z hlediska povolání, sektorů a dovedností napříč členskými státy EU, nový portál Skills Intelligence přináší i další témata, jakými jsou např. digitalizace, zelená transformace, sladění dovedností a pracovních míst či učení se na pracovišti. Informace jsou prezentovány ve formě interaktivních vizualizací doplněných komentáři, které napomáhají tvůrcům politik, poskytovatelům vzdělávání, kariérovým poradcům i dalším uživatelům zachytit převládající trendy a porozumět jim.

K čemu se dají využít data Skills intelligence?
“Nástroje Cedefopu v oblasti tzv. skills intelligence se v naší práci hodí pro analýzy trhu práce i pro výhledy do budoucna. Pravidelně aktualizované projekce umožňují činit kvalifikované odhady budoucího vývoje, a na jejich základě tak můžeme poskytovat zainteresovaným institucím zejména z veřejné správy podklady k rozhodování o případných změnách v politikách zaměstnanosti nebo ve vzdělávacím systému. Projekce trhu práce lze díky jejich podrobnému členění na odvětví a profese propojovat s jinými zdroji, včetně údajů o poptávce po dovednostech v pracovní inzerci, která je rovněž součástí skills intelligence.”
Michal Janíčko, Národní vzdělávací fond

 

 

“Skills intelligence je přístup, kterým Cedefop reaguje na dvě hlavní slabá místa informačních systémů o trhu práce. První slabinou je, že jakýkoliv samostatný zdroj informací, jako je šetření jednotlivců, modelování budoucího vývoje a nebo analýza online inzerce práce, má vždy i určité slabiny a může poskytnout jen částečné informace. Spojením těchto zdrojů se Cedefop snaží poskytnout komplexní informace o určitém tématu, využívající různé techniky sběru a analýzy dat. Tématem může být povolání, skupina dovedností, odvětví ekonomiky anebo průřezové téma, jako je například zelená transformace. Druhou slabinou je zacílení těchto produktů na potřeby různých cílových skupin. Cedefop se snaží intenzivně komunikovat se svými partnery a uživateli a vytvářet skills intelligence takovým způsobem, aby byla dobře využitelná i lidmi, co nejsou experty na statistická šetření a modelování.”
Jiří Braňka, Cedefop

 

 

Evropský index dovedností

evr-index-dovednosti.jpgEvropský index dovedností je monitorovací nástroj, který poskytuje stručný přehled o fungování systémů rozvoje dovedností v jednotlivých zemích. Jeho struktura zohledňuje propojenost oblastí, které ovlivňují výkonnostní ukazatele a výsledky zemí v oblasti rozvoje dovedností. Index se skládá ze tří oblastí (pilířů): rozvoj dovedností, aktivizace dovedností a sladění potřeb trhu práce a dovedností, z nichž každá měří odlišný aspekt systému dovedností. Ideální výsledek, který odpovídá skóre 100 (na škále 0-100), je odvozen z nejlepších výsledků v dané oblasti, kterých dosáhla konkrétní členská země v posledních sedmi letech. Mezera mezi 100 a dosaženým výsledkem definuje prostor pro možné zlepšení. Index dovedností vychází z relevantních dat z několika různých zdrojů, např. Šetření pracovních sil v EU nebo Mezinárodního průzkumu znalostí studentů PISA. Index přehledně ukazuje, jak si země vedou ve všech sledovaných oblastech a kde je prostor pro zlepšení. Index může zároveň osvětlit vztahy mezi jednotlivými externími faktory a výsledky, které systém rozvoje dovedností přináší ekonomice a občanům dané země. Index podporuje dialog mezi jednotlivými aktéry činnými ve vzdělávání a odborné přípravě, aktéry na trhu práce a tvůrci politik v ekonomické a sociální oblasti.

Podrobné výsledky indexu dovedností pro ČR.