Pedagogické diagnostikování

Cílem pedagogické diagnostiky v mateřské škole je posouzení vývoje a potřeb dítěte a zkvalitnění vzdělávacího procesu. Diagnostické zjištění je pak podkladem pro stanovení cílené vzdělávací nabídky, průběžné vyhodnocování podmínek a průběhu vzdělávacího procesu tak, aby každé dítě mohlo zažít pocit úspěchu a sounáležitosti a aby docházelo k vyrovnanému rozvoji celé jeho osobnosti. Promyšlený a vhodně používaný systém pedagogického diagnostikování respektuje a naplňuje princip individualizace. Metody a formy pedagogického diagnostikování (např. vedení portfolia) využívají také učitelé na 1. stupni základní školy při sledování a vyhodnocování pokroku žáků a při stanovování vzdělávacích cílů.

 

SPOLEČNÉ INSPIRACE

Pedagogické diagnostikování je prostředkem, který učitelům v mateřských školách slouží ke sledování vývoje schopností a dovedností dětí. Mgr. Hana Splavcová objasňuje jeho význam pro celkový rozvoj osobnosti dítěte a jeho učení.

Metodická příručka PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Metodická příručka je vstupním materiálem k problematice pedagogické diagnostiky v mateřských školách. Cílem příručky je seznámit učitele mateřských škol s typy diagnostiky, jejími cíli a využitím v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Příručku mohou využít také učitelé-elementaristé, kteří přímo navazují na předškolní vzdělávání. Věříme, že příručka bude dobrým východiskem pro porozumění procesu diagnostikování v mateřské škole a jeho vztahu k individualizaci vzdělávání a podpoře rozvoje každého dítěte.

Webinář k metodické příručce  

Ve webináři se seznámíte s obsahem metodické příručky, získáte informace o procesu pedagogického diagnostikování. Autorky metodické příručky odpovídají na otázku, proč se pedagogické diagnostice věnovat. Připomínají její význam, přibližují její cíle, typy, metody i sledované oblasti, komentují práci s nástroji pedagogické diagnostiky.


SPECIFICKÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Jak vést portfolio s dětmi v mateřské škole

Portfolio můžeme chápat jako hlavní nástroj diagnostické činnosti učitele v mateřské škole. Obsahuje širokou škálu různě získaných informací o dítěti. Jeho prostřednictvím může učitel sledovat proces vzdělávání a současně pokroky a výsledky vzdělávání jednotlivých dětí. Portfolio zároveň sumarizuje dosaženou úroveň vývoje dítěte za určité období ve vztahu k jeho předešlému vývoji a ve vztahu k stanoveným cílům, kritériím. Dokumentuje pokroky dítěte, ale také jeho specifika, zájmy a silné stránky. Metodický materiál obsahuje informace o cílech, funkcích, typech a formách portfolií. Naleznete v něm inspiraci, jak portfolia založit, vést, jak s nimi pracovat a jak je využít.


SPECIFICKÉ PRO PRVOSTUPŇOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Žákovské portfolio a jeho cíle v primární škole

Žákovské portfolio je uspořádaný a komentovaný soubor vybraných materiálů, které vznikají během učení žáků. Není cílem učení žáků, ale prostředkem k němu. Článek popisuje žákovské portfolio a jeho druhy používané na 1. stupni základní školy.

Typy portfolií a jejich využití ve výuce

Portfolia mohou být podkladem pro hodnocení žáků v řadě různých situací. Používají se k monitorování práce a pokroku žáka v průběhu výuky i při rozhodování o jeho další vzdělávací dráze. Všechna portfolia bez ohledu na svůj účel vždy obsahují nějaké „doklady“ o žákově práci. Článek seznamuje čtenáře s několika typy portfolií.

Způsob práce s portfoliem v primární škole

Příspěvek představuje možnost využití a práci s žákovským portfoliem v primární škole a postupné získávání dovedností pro jeho založení, vedení a využití prostřednictvím aktivity „Naše sbírky“. Ta žákům umožňuje prakticky si vyzkoušet a procvičovat sbírání, vybírání a řazení, komentování a prezentování, sdílení a reagování na otázky a připomínky.