Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Další inspirace

Zde najdete inspiraci pro další témata a oblasti.

SPOLEČNÉ INSPIRACE

https://ema.rvp.cz/

EMA – otevřený katalog vzdělávacích materiálů

Emoční a komunikační rozvoj dítěte v MŠ

Publikace nakladatelství Technické univerzity Liberec nabízí zdarma ke stažení publikaci, která na konkrétních příkladech ukazuje, jak lze pečovat o všestranný a harmonický rozvoj dětí v MŠ se zaměřením na práci s emocemi, jejich vyjadřování a zvládání. Náměty mohou využít také prvostupňoví učitelé.


SPECIFICKÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Minimetodika: Dítě a nadání

Nadání v předškolním období si můžeme představit jako soubor vloh a schopností, které umožňují dítěti dosáhnout ve srovnání s vrstevníky nadprůměrných výkonů v určité oblasti nebo více oblastech činností. Vytvářejme dětem adekvátní podporu a odpovídající podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich nadání.

Čtenářský koutek v mateřské škole s doporučením na kvalitní tituly vydané po roce 1989

Publikace seznamuje čtenáře s charakteristikou čtenářského koutku, typologií knih a preferovaných žánrů dětí předškolního věku. Součástí publikace jsou i tipy na kvalitní literaturu a náměty inspirativních činností.

Tvořivá hra – metodika tvořivých činností v mateřské škole

Publikace představuje přínosy, pilíře a pravidla tvořivé hry. Nabízí inspiraci k tomu, aby se v mateřských školách více pracovalo s běžnými materiály a nástroji a aby děti měly při tvoření volnost vymýšlet, experimentovat, hrát si. Je vytvořená tak, že cílí na děti a rozvíjí jejich dovednosti, ale zároveň cílí na pedagogy a rozvíjí jejich didaktické uvažování.

Polytechnické dovednosti v MŠ – metodika pro pedagogy

Tato příručka si klade za cíl přispět k tomu, aby pedagogové mateřských škol nenásilně a citlivě zařazovali do vzdělávacího procesu aktivity zaměřené na polytechnickou výchovu dětí. Nabízí řadu postupů, triků a konkrétních návodů, do kterých se můžete společně s dětmi pustit.

Polytechnická výchova v mateřských školách – inspirace, nápady a praktické ukázky

Webinář zaměřený na seznámení s možnostmi realizace polytechnické výchovy v mateřských školách, včetně praktických ukázek. Jeho smyslem je rozvinutí odborných kompetencí učitelů a poskytnutí inspirace.

Adaptace dětí v mateřské škole jako důležitý krok ve vzdělávacím procesu

Příspěvek nabízí zajímavé náměty k přemýšlení o přípravě na vstup dítěte do mateřské školy. Učitelé se mohou inspirovat praktickými doporučeními ohledně spolupráce s rodiči, která je v adaptačním období i před zahájením adaptačního procesu velmi důležitá. Materiály v přílohách mohou sloužit ke komunikaci s rodiči jako prevence případných adaptačních problémů. Jsou ověřené v praxi mateřské školy.

Víceúrovňové vzdělávací aktivity s přesahem pro nadané děti v mateřské škole (tematický celek: Kniha je dům pro písmenka)

Cílem dokumentu je posilovat vědomí pedagogů, že každé dítě je jiné a má jiné vzdělávací potřeby. Nabízené aktivity v sobě skrývají potenciál založený na různých úrovních obtížnosti.

Virtuální hospitace zaměřená na práci s nadanými dětmi

Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Ukázka je zaměřená na podporu rozvoje nadaných dětí. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi.

Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v mateřské škole

Jedním z hlavních témat webináře je podpora potenciálu každého dítěte prostřednictvím individualizace a diferenciace vzdělávání. Diváci se mohou seznámit s možnostmi, které přinášejí různé styly a strategie učení.

Jak se připravit na distanční vzdělávání v mateřské škole

Příspěvek přináší odpovědi na několik zásadních otázek, které si pokládají ředitelé a učitelé v mateřských školách. Představuje hlavní atributy distančního vzdělávání předškolních dětí, ve kterých propojuje povinnosti školy s principy předškolního vzdělávání tak, aby učitelé věděli, jak mohou zabezpečit distanční vzdělávání, a přitom být oporou dětem a jejich rodinám v nelehké situaci.


SPECIFICKÉ PRO PRVOSTUPŇOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle udržitelného rozvoje s Emou a Štěpánem

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech pro 1. stupeň ZŠ obsahuje 6 komplexně zpracovaných výukových lekcí k tématům, které vycházejí z cílů udržitelného rozvoje OSN. Lekce jsou určeny pro žáky 3.–5. ročníků.

ČT edu: náměty do výuky

Kromě samotných videí nabízí ČT edu tematicky zaměřené kolekce doplněné pracovními listy vytvořenými přímo k vybraným videím.

Příběh hraček

Metodika k průřezovému tématu globálně rozvojové vzdělávání představuje aktivitu, která poskytuje žákům 4. a 5. ročníků příležitost, aby si mohli uvědomit propojenost a vzájemnou provázanost místa, ve kterém žijí, s místy na Zemi, která se jim mohou zdát velmi vzdálená.

Školní zahrady ZŠ Zbiroh

Školní zahrada může být místem pro inspiraci, výuku různých předmětů, utužení třídního kolektivu a má zásadní dopad na duševní, i fyzické zdraví učitelů i žáků. Vyprávění Mgr. Andrey Tláskalové může být podnětem, abyste si učení venku sami vyzkoušeli.

Možnosti integrace ve výuce českého jazyka

Metodická příručka představuje praktický nástroj pro učitele, kteří uvažují o integraci jazykové a slohově-komunikační výchovy. Obsahuje 6 konkrétních ukázek lekcí pro žáky 1. stupně.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchova

Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy pro vybrané očekávané výstupy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Tělesné výchovy.

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výtvarná výchova

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání nabízejí ilustrativní úlohy ve třech úrovních obtížnosti – minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Ilustrativní úlohy pro 1. stupeň jsou zpracovány k vybraným očekávaným výstupům a indikátorům se záměrem nabídnout co nejpestřejší ukázky různých přístupů a pojetí výuky výtvarné výchovy.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Hudební výchova

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání nabízejí ilustrativní úlohy na úrovni obtížnosti minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Nejdůvěrněji lze poznat hudbu jejím provozováním, její interpretací. Proto se ilustrativní úlohy soustřeďují především na ty činnosti, při kterých hudba ve třídách zní.

Metodické komentáře ke Standardům ZV – Český jazyk a literatura

Ilustrativní úlohy mají tři úrovně obtížnosti: minimální, optimální a excelentní. Souhrnný přehled očekávaných výstupů je doplněn o indikátory, které ukazují, na jaké úrovni žák výstupu dosáhl. Úlohy jsou doplněny metodickými poznámkami, pozornost je věnována i žákům se specifickými poruchami učení.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět

Ilustrativní úlohy pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět zohledňují individuální schopnosti žáků a jsou zpracovány ve čtyřech úrovních: snížené, minimální, optimální a excelentní. Mohou být inspirací k naplňování vybraných očekávaných výstupů.

Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace

Metodický materiál u každého tematického okruhu (dle RVP ZV) popisuje nejdůležitější a nejtěžší stránky příslušné výuky. Očekávané výstupy jsou doplněny vzorovými úlohami ve třech úrovních (minimální, optimální, excelentní) tak, aby učitelům poskytly materiály nejen pro práci se žáky na té nejnižší úrovni, ale i pro práci se žáky velmi dobrými a talentovanými. Zvláštní kapitola je věnována práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Publikace ČŠI je určena zejména učitelům prvního stupně, kteří mohou úlohy využít jako učebního či testového nástroje a mohou si také udělat představu o tom, jak by žáci jejich tříd uspěli v podobném šetření.

TIMSS 2015 – uvolněné úlohy z matematiky a přírodovědy

Publikace ČŠI obsahuje testové úlohy z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ doplněné o řadu didaktických komentářů naznačujících, jak je možné s úlohami pracovat přímo ve výuce.

Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

ČŠI zpracovala metodické doporučení, které představuje několik konkrétních možností rozvoje pohybových aktivit žáků v jejich denním školním režimu.

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

Obsah publikace vychází z úloh uvolněných z mezinárodního šetření TIMSS a nabízí konkrétní inspiraci pro rozvoj vybraných témat, jako jsou rovnice, práce s daty či badatelská výuka. Učitelé mohou úlohy využít přímo ve výuce nebo jako hodnotící nástroj.

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou

Když učitel plánuje vzdělávání svých žáků nebo vyučuje, měl by myslet na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. Desatero zásad učitele pro práci s heterogenní třídou shrnuje osvědčené postupy, které učitelé využívají při individualizaci v učitelské praxi.

Učíme v souvislostech na 1. stupni základních škol

Publikace propojuje globální vzdělávání, čtenářskou gramotnost, kritické myšlení s předměty na 1. stupni základní školy. Nabízí 19 lekcí směřovaných k zařazení do konkrétních předmětů. Jednotlivé lekce byly okomentovány odborníky Národního pedagogického institutu ČR a otestovány přímo ve výuce.