Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Word art mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června 2022 doporučení, v němž vyzývá členské státy k využívání tzv. mikrocertifikátů (microcredentials). Evropská unie tím reaguje na současné výzvy, zejména nedostatek dovedností v souvislosti s probíhajícími digitálními, ekologickými a demografickými změnami. Členské státy, včetně Česka, by se měly začít doporučením řídit co nejdříve a do 12 měsíců předložit plán pro používání mikrocertifikátů na vnitrostátní úrovni.

Co jsou mikrocertifikáty?

Evropské doporučení o mikrocertifikátech usiluje o podporu celoživotního učení a zaměstnatelnosti prostřednictvím zaznamenávání a certifikace výsledků učení, které člověk získá absolvováním kratšího úseku učení (např. krátkým školením). Osvojení výsledků učení by se vyhodnocovalo na základě transparentních a jasně definovaných kritérií.

Osoba, která by absolvovala kratší úsek učení, by se stala vlastníkem mikrocertifikátu a mohla by ho sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to doma i v zahraničí. Všechny zainteresované strany by měly obsahu mikrocertifikátů rozumět a zároveň umět ověřit jejich pravost.

Důležitou vlastností mikrocertifikátů je to, že mohou existovat samostatně, ale také je lze seskupovat do větších celků. To například otevírá cesty k postupnému získání celé kvalifikace podle časových i dalších možností jednotlivce.

Jednotné zacházení s mikrocertifikáty v Evropě

Evropská unie mikrocertifikáty prezentuje jako flexibilní a zároveň cílený způsob, jak pomoci lidem rozvíjet a dokládat jejich znalosti, dovednosti a kompetence pro jejich profesní, ale i osobní život. Cílem doporučení je, aby členské státy, zainteresované strany a různí poskytovatelé vzdělávání rozvíjeli a využívali mikrocertifikáty soudržným způsobem. Zároveň má budovat důvěru v tento nástroj.

Proto Rada EU evropským zemím doporučuje, aby vycházely z uvedené definice mikrocertifikátů a uplatňovaly jednotné zásady pro jejich koncipování a vydávání. Pro tyto účely představuje řadu evropských standardních prvků k popisu mikrocertifikátů, například výsledky učení, objem práce potřebný k dosažení výsledků učení či typ hodnocení. Dále předkládá pokyny pro rozvoj ekosystému pro mikrocertifikáty, který počítá s uplatňováním mechanismů zajišťování kvality.

Mikrocertifikáty v ČR ano, ale…

Česká republika svým hlasováním o doporučení na jednání Rady EU projevila souhlasné stanovisko. Zavedením mikrocertifikátů do českého prostředí se také zabývali klíčoví aktéři z řad tvůrců politik, poskytovatelů vzdělávání, odborů a zaměstnavatelů v rámci kulatého stolu projektu Evropská agenda pro učení dospělých, který proběhl 17. června 2022. Diskuse se dotkla zásadních témat, která je potřeba ještě před samotnou implementací mikrocertifikátů dále rozvinout:

  • zda se přiklonit k centrálně řízenému systému (např. s využitím již existující Centrální databáze kompetencí jako propojujícího prvku mezi různými systémy vzdělávání), nebo k zachování volné ruky trhu (tj. certifikování jakýchkoliv dovedností, které si trh žádá);
  • jakým způsobem k podpoře mikrocertifikátů využít stávající nástroje a systémy, jako např. rámcové vzdělávací programy, Národní soustavu kvalifikací, Národní soustavu povolání a rekvalifikace;
  • jak z mikrocertifikátů učinit užitečný nástroj pro všechny včetně nízkokvalifikovaných dospělých, kteří se vzdělávání účastní nejméně;
  • jak přesvědčit o přínosnosti mikrocertifikátů jednotlivce, když mikrocertifikáty odkazují k získání něčeho malého a neúplného, což může představovat překážku v přijetí nástroje u veřejnosti.

Při tvorbě plánu využívání mikrocertifikátů bude nezbytné prohloubit meziresortní spolupráci zejména mezi MŠMT a MPSV, ale i dalšími aktéry – zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů či odborů. Zároveň, jak ukázal kulatý stůl projektu Evropská agenda pro učení dospělých, je třeba mít při diskusích o mikrocertifikátech neustále na mysli užitečnost a použitelnost pro uživatele – jednotlivce, kterým má tento nástroj zajistit prosperitu ve společnosti i v pracovním a osobním životě.

Další informace


   Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

EBSN vydala deklaraci základních dovedností pro dospělé

Evropská síť pro základní dovednosti (EBSN) formulovala 7 bodů na podporu základních dovedností dospělých na základě výsledků výroční konference 2022.

Číst více

Přihlaste se do 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Až do 15. září 2022 se mohou kariéroví poradci nebo organizace přihlásit do Národní ceny kariérového poradenství s aktivitami, které pomáhají klientům a kterými mohou inspirovat ostatní v jejich činnosti. Cenu pořádá Centrum Euroguidance.

Číst více

Zveme vás na úvodní setkání koncepčních pracovních skupin revize RVP ZV

Představíme vám základní výstupy Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, harmonogram, role a úkoly pracovních skupin.

Číst více

MŠ Srdíčko a péče o děti s odlišným mateřským jazykem a dalšími speciálními potřebami

Web Zapojmevšechny.cz zveřejnil tři rozhovory týkající se integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole a dětí s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

Číst více

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více