Jaké možnosti dalšího vzdělávání mohou získat školy zapojené do projektu APIV B

Z pravidelných evaluací projektu vyplývá, že největší praktický přínos pro práci učitelů a ředitelů škol mají individuální setkání s mentory a kouči.

V projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který začal na jaře roku 2017, je dlouhodobě zapojeno 355 škol z celé České republiky. Více než polovina z nich může kromě kurzů dalšího vzdělávání využívat individuální podporu ze strany speciálně vyškolených koučů a mentorů a dále služby expertů (například dětských psychologů, speciálních pedagogů, logopedů apod.). Minulý rok začala navíc realizace stáží.

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo v zapojených školách celkem 644 kurzů dalšího vzdělávání zaměřených na pedagogy a 124 kurzů pro vedení škol. Těchto akcí se zúčastnilo 5 563 unikátních osob, někteří opakovaně, tj. celkem 10 647 účastí. Více než polovina kurzů proběhla v základních školách, které tvoří páteř krajské sítě zapojených škol. S kurzy je spokojena většina pedagogů a více než polovina z nich již využívá nově získané poznatky v praxi. Nejvíce školy poptávají témata týkající se komunikace mezi rodinou a školou, syndromu vyhoření nebo podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jakou formou jsou dopady vzdělávání i individuální podpory hodnoceny, popisuje týmová manažerka aktivity Evaluace Ivana Musilová: „Vzhledem k vysokému počtu akcí i účastníků zapojených v projektu je nutné, aby evaluace probíhala kontinuálně. Pedagogové hodnotí přínos a kvalitu vzdělávání pomocí evaluačních dotazníků, které obdrží operativně hned po ukončení vzdělávání. Dále se jich pak s časovým odstupem ptáme i na využití získaných poznatků nebo dovedností ve školní praxi. Tady využíváme podobu tzv. pedagogických portfolií, s nimiž mohou učitelé dál sami pracovat. My tyto zpětné vazby pravidelně vyhodnocujeme a už nyní vidíme, že konkrétní přínosy projektu jsou pro učitele i školy jako celek významné.“

Výsledky kvantitativních šetření projektu dokreslují i výsledky kvalitativního šetření. „To probíhalo v říjnu 2020 formou 42 řízených hloubkových rozhovorů. Učitelé i ředitelé škol spatřují přínos podpory ve zvýšení informovanosti, která v době před projektem, tedy před rokem 2017, nebyla ideální. Shodují se také v tom, že zapojení v projektu pomohlo na škole změnit pohled na společné vzdělávání, podpořit spolupráci učitelů a zlepšit komunikaci s rodiči. Předáním technik a návodů práce s různými typy SVP učitelé získali větší jistotu v práci s heterogenní třídou. Převážná většina dotázaných hodnotí posuny v poskytování kvalitního společného vzdělávání od doby jeho zavedení do škol jako pozitivní“, doplňuje Ivana Musilová.

VÍCE INFORMACÍ

Další aktuality

Konference zahájila veřejnou diskuzi k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 19. října proběhla za účasti ministra školství Roberta Plagy konference zahajující veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV.

Číst více

Projekt Učíme online komunity Česko.Digital se propojuje s NPI

Smyslem spolupráce je usnadnit co největšímu počtu škol využívání digitálních technologií ve výuce a tím zkvalitnit nejen distanční výuku, ale i rozvíjet digitální kompetence žáků.

Číst více

Ohlédnutí za závěrečnou konferencí projektu P-KAP

Netradičně pojatá konference nabídla příběhy protagonistů akčního plánování, zástupců SŠ a VOŠ, realizačních týmů KAP v krajích a jejich partnerů i pracovníků projektu.

Číst více

Přihlaste se na webinář Mediální gramotnost

Webinář projektu P-KAP se bude konat 1. listopadu. Bude věnován ukotvení mediální gramotnosti v českém kurikulu a tomu, kde všude je ve vzdělávání potřeba pracovat s mediální gramotností.

Číst více

Kulatý stůl k motivování znevýhodněných dospělých k učení

Tématu motivování znevýhodněných skupin dospělých ke vzdělávání a učení byl věnován kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), který se uskutečnil 7. října 2021 v Praze.

Číst více