Jak bude vypadat odborné vzdělávání a příprava za patnáct let? Realistické scénáře pro rok 2035 vykresluje publikace Cedefopu.

Odborné vzdělávání a příprava se může dostat na výsluní, nebo se také může stát okrajovou záležitostí. Možné je i to, že se transformuje do pluralitní podoby.

Rozsáhlá publikace Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy) s názvem Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 se kromě mapování vývoje, kterým odborné vzdělávání v posledních 20 letech procházelo, snaží nahlédnout i do budoucnosti. Na základě poznatků získaných analýzou různých koncepcí a systémů odborného vzdělávání napříč Evropou přichází se sadou scénářů pro odborné vzdělávání a přípravu v roce 2035.

Základem scénářů pro odborné vzdělávání a přípravu v roce 2035 je model, který pracuje se dvěma dimenzemi. První dimenzí je postavení odborného vzdělávání a přípravy v rámci celého vzdělávacího systému, kde se sleduje zejména budoucí posun odborného vzdělávání na ose mezi odborným a všeobecným vzděláváním. Druhý rozměr se týká měnících se charakteristik odborného vzdělávání a přípravy. Zde byly identifikovány dva hlavní trendy: posílení odborného vzdělávání a přípravy (vedoucí k tzv. klasickému odbornému vzdělávání a přípravě) nebo jejich diverzifikace (vedoucí k tzv. pluralitnímu odbornému vzdělávání a přípravě). Mezi oběma dimenzemi přitom panuje závislost: čím je vzdělávací systém pluralitnější, tím více se stírají hranice mezi odborným a všeobecným vzděláváním.

Tři základní scénáře

Dvoudimenzionální model dal vznik třem základním scénářům:

  • pluralitní odborné vzdělávání a příprava
  • klasické odborné vzdělávání a příprava
  • marginalizované odborné vzdělávání a příprava nebo odborné vzdělávání a příprava zvláštního účelu

Základní scénáře se jeden od druhého zásadně liší a předpokládají i odlišná politická rozhodnutí.

Pluralitní odborné vzdělávání a příprava

V centru zájmu pluralitního odborného vzdělávání a přípravy je celoživotní učení. Vzdělávání je zároveň určeno zájemcům všech věkových kategorií. Rozdělení na odborné a všeobecné vzdělávání je čím dál více považováno za překonané a zastaralé.

Klasické odborné vzdělávání a příprava

Tento scénář je postaven na profesní a odborné způsobilosti. Odborné vzdělávání a příprava se zřetelně odlišuje od všeobecného vzdělávání a vzdělávacímu systému vévodí. Jeho cílovou skupinou jsou mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání.

Marginalizované VET / VET zvláštního účelu

Odborné vzdělávání zvláštního účelu neboli marginalizované odborné vzdělávání klade důraz na přípravu zaměřenou na výkon profese. Zaměřuje se na dospělé, kteří se potřebují rekvalifikovat nebo si zvýšit kvalifikaci. Odborné vzdělávání a příprava v tomto scénáři zůstaly ve vzdělávacím systému zachovány ve specifické formě. Systému nicméně vévodí všeobecné a vysokoškolské vzdělávání.


Rozpracované scénáře

Tři základní scénáře se s velkou pravděpodobností neuskuteční v čisté podobě, tak jak jsou popsány. Základní scénáře proto slouží spíše jako analytické stavební bloky, pomocí kterých lze popsat budoucí systémy odborného vzdělávání a přípravy. V praxi se totiž charakteristiky hlavních scénářů mohou různými způsoby mísit. Proto publikace představuje šest konkrétnějších variant scénářů. Dvě jsou založené na pluralitním scénáři, dvě na marginalizovaném scénáři a poslední dvě na klasickém scénáři:

  • Učení à la carte
  • Venkovské zahrádky
  • Hasičské odborné vzdělávání a příprava
  • Profesionální šampioni
  • Odborné vzdělávání a příprava pro každého
  • Renesance odborného vzdělávání a přípravy

Učení à la carte

Scénář Učení à la carte je založen na volném výběru ze vzdělávací nabídky a představuje nejpluralističtější vizi vzdělávání. V tomto scénáři je překonáno tradiční rozdělení na všeobecné a odborné vzdělávání. Učící se vybírají z široké nabídky profesně orientovaného odborného vzdělávání šitého na míru podle individuálních potřeb. A dostává se jim také značné podpory a intenzivního vedení. Hybnou silou tohoto scénáře jsou zásadní změny v režimech zaměstnanosti a trhu práce, a sice s individualizovanou pracovní dobou a novými modely zaměstnanosti. Dochází k rozdrobení povolání a profesí na menší sady dovedností a jejich kombinací. Nová struktura trhu práce vyžaduje neustálý rozvoj dovedností, které rychle zastarávají. Rozsáhlé veřejné zdroje jsou proto vynakládány na pomoc jednotlivcům při pohybování se tímto novým a náročným terénem.

Venkovské zahrádky

Poetický název „venkovské zahrádky“ popisuje pluralitní odborné vzdělávání a přípravu, kde vedle sebe existuje řada velmi rozmanitých, ale dobře uspořádaných a organizovaných vzdělávacích schémat. Důležitou roli v nich hraje profesní orientace. Takto pojaté odborné vzdělávání představuje hlavní vzdělávací proud. Nabídka vzdělávání vychází z vnějších podmínek a potřeb různých lidí. Motorem scénáře je vyšší míra individualizace společně s tržními politikami, které ji umožňují. Charakteristické pro tento scénář je stírání hranic mezi počátečním a dalším odborným vzděláváním a přípravou a modulární uspořádání vzdělávání. Nezbytností je zavedení efektivního kariérového poradenství a sofistikovaného informačního systému o trhu práce, které jednotlivcům umožňují provádět informovaná rozhodnutí. Odborné vzdělávání a příprava je v tomto scénáři postaveno na celoživotním učení, a proto je snadné vracet se do vzdělávání a měnit profesi. Postsekundární vzdělávání má za cíl kromě obligátní zaměstnanosti také sociální začleňování, aktivní občanství a povědomí o životním prostředí.

Hasičské odborné vzdělávání a příprava

Tento scénář vystihuje situaci, kdy se odborné vzdělávání a příprava stane menšinovou volbou a bude využíváno ve specifických případech. Mezi ně patří podpora nezaměstnaných či žáků předčasně odcházejících ze škol při (opakovaném) vstupu na trh práce, a to prostřednictvím programů zaměřených na prohlubování a získávání nových dovedností. Scénář se odehrává na pozadí zrychlených technologických změn a automatizace rutinních i nerutinních úkonů, které vedou k vyprázdnění trhu práce a k nárůstu nerovností. Odborné vzdělávání tak slouží jako náprava nedostatků v systému vzdělávání a trhu práce. Probíhá na okrajích vzdělávacího systému a je obvykle spojováno kromě nápravné funkce i s neperspektivním zaměstnáním. Nabídka odborného vzdělávání je vysoce marginalizovaná a heterogenní a odvíjí se od potřeb cílových skupin. Funkce odborného vzdělávání a přípravy částečně přebírá rozšiřující se sektor vysokoškolského vzdělávání.

Profesionální šampioni

Další „marginalizovaný“ scénář předjímá vznik elitního odborného vzdělávání a přípravy ve formě vyššího učňovského vzdělávání, které je volně napojené na hlavní vzdělávací systém tvořený všeobecným a vysokoškolským vzděláváním. Odborné vzdělávání se využívá jako prostředek k výchově lídrů, inovátorů a podnikatelů v konkrétních odvětvích a je určené pro vyvolené, kteří se rekrutují z předních světových firem. Prestižní programy jim tak předávají nejaktuálnější odborné znalosti a know-how. Hlavní úlohou odborného vzdělávání a přípravy je podporovat rozvoj vysoce specializovaných odborností, které zahrnují provádění úkolů na profesionální úrovni, přebírání odpovědnosti a vykonávání řídících funkcí. Díky spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnaneckými radami se v odborném vzdělávání a přípravě snoubí postupující digitalizace a zároveň rozvoj lidských schopností a dovedností. To je však doménou pouze omezeného počtu špičkových podniků a jen některých odvětví ekonomiky. Pro většinu studentů je běžné zůstat ve všeobecném vzdělávání a získat bakalářský titul.

Odborné vzdělávání a příprava pro každého

V tomto „klasickém“ scénáři se odborné vzdělávání a příprava stává první volbou. Je chápáno jako systém poskytující komplexní vzdělání i jako předpoklad pro jakékoli další vzdělávání nebo zaměstnání. Hlavním cílem všech vzdělávacích programů je rozvoj komplexních odborných kompetencí. Dochází také k obrácení poměru mezi školním vzděláváním a praktickou přípravou na pracovišti. Na podniky je vyvíjen tlak, aby se zapojily do vzdělávání. Novým standardem se následkem toho stávají kombinované vysokoškolské a odborné kvalifikace. Potřeba rychle a účinně reagovat na vývoj na trhu práce vede k vytvoření široké koncepce odborného vzdělávání a přípravy. Ta překonává přežitou představu o dokonalé shodě kvalifikací a pracovních míst.

Renesance odborného vzdělávání a přípravy

Ve scénáři Renesance odborného vzdělávání a přípravy dochází ke vzniku silného a samostatného sektoru vyššího odborného vzdělávání a přípravy. Hlavní vzdělávací cestu v něm přitom představuje modernizovaná verze učňovského vzdělávání. Odborné vzdělávání se tak stává vzdělávací cestou první volby a poskytuje jistotu vysoké mzdy. Jsou také zakládána centra excelence, inovace a podnikání, která nabízejí inovativní modely odborného vzdělávání a přípravy na míru. Na pozadí tohoto scénáře pokračuje technologický vývoj, který vede k rozsáhlé automatizaci. Většina středně a vysoce kvalifikovaných pracovních pozic však zůstává nedotčena. V důsledku restriktivní migrační politiky však dochází ke snížení přeshraniční mobility pracovní síly a na trhu práce tak chybí dovednosti. Z toho důvodu jsou zaváděny pobídky pro mladé lidi, aby si jako svou vzdělávací cestu zvolili odborné vzdělávání a přípravu. Kromě toho se stává běžnou praxí, že mladí lidé absolvují krátkodobé učňovské pobyty v zahraničí a že dominuje učení na pracovišti.


Využití scénářů

Cedefop vytvořil tři základní scénáře odborné vzdělávání a přípravy, které úzce souvisejí s analýzou trendů a vývoje za poslední čtvrtstoletí. Na jejich základě vypracoval šest podrobnějších scénářů, které jsou vybavené ekonomickým kontextem a mají realističtější charakter. Je však třeba podotknout, že rozmanitost a různé vývojové cesty jsou charakteristickým rysem evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy, který jí s velkou pravděpodobností bude vlastní i nadále.

Scénáře mají sloužit jako věrohodné a konzistentní obrazy možného vývoje odborného vzdělávání a přípravy do roku 2035. Jejich cílem je postihnout budoucí realitu a čelit obecné nepředvídatelnosti budoucího vývoje. Lze je proto využít jako nástroj, který může podpořit strategické dialogy o politikách odborného vzdělávání a přípravy na evropské úrovni i uvnitř jednotlivých zemí. Mohou také pomoci stimulovat a rozvíjet naše představy o budoucnosti tohoto vzdělávání.


Přečtěte si celou kapitolu Scénáře pro odborné vzdělávání a přípravu v roce 2035 z publikace Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035.

O publikaci
Souhrnná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy) s názvem Odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 shrnuje zjištění získaná v projektu Měnící se povaha a role odborného vzdělávání a přípravy v Evropě (2016–2018). Cílem výzkumu bylo podívat se na odborné vzdělávání a přípravu v Evropě z širší perspektivy, poskládat ucelený obraz jejich vývoje a identifikovat budoucí výzvy a příležitosti.

Vocational education and training in Europe, 1995-2035 [online]. Cedefop, March 2020 [cit. 2021-07-19].


Připravila Aneta Vencovská

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více