Odborné vzdělávání v Evropě: vývoj očima odborníků

Které trendy se odehrávaly v odborném vzdělávání a přípravě v jednotlivých evropských zemích? A mají tendenci v příštích letech posilovat?

Publikace Cedefopu v kapitole Výsledky šetření „Měnící se VET 2035“ analyzuje výsledky šetření, které získávalo pohledy odborníků na minulost i budoucnost odborného vzdělávání v jejich zemích.

Odborné vzdělávání a přípravu ovlivnily mezi lety 1995 a 2015 sociální, ekonomické a technologické vývojové trendy. Jak se trendy projevovaly v jednotlivých evropských zemích a zda budou v budoucnu zesilovat, zjišťovalo explorativní šetření Cedefopu týkající se minulosti, současnosti a budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy. Výsledky šetření detailně analyzuje kapitola Výsledky šetření „Měnící se VET 2035“ z publikace Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035.

Šetření proběhlo v Evropě v roce 2018 mezi téměř 1500 zúčastněnými stranami a odborníky z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, mezi nimiž se nacházeli tvůrci vzdělávacích politik, úředníci ministerstev i vládních agentur, školní správy, sociální partneři, ale i odborníci z praxe, jako jsou ředitelé škol, vedoucí odborné přípravy a pracovníci v oblasti lidských zdrojů.

Tři hlavní trendy

Výzkumníci se v šetření zaměřili na dopad vnějších faktorů, které jsou rozhodující pro vývoj odborného vzdělávání a přípravy, a na změny v odborném vzdělávání. Předem definovali 12 významných trendů a respondenti měli nejdříve zvážit, zda k tomuto trendu v jejich zemi v posledních dvou desetiletích došlo.

I když byly rozdíly mezi jednotlivými zeměmi malé, výsledky šetření potvrdily již dříve zjištěné trendy. Ve všech zemích byl jednoznačně potvrzen rostoucí důraz kladený na odborné kvalifikace založené na výsledcích učení. Patrné bylo i posilování učňovské přípravy a prvků učení se prací ve vzdělávacích programech, a to včetně rozšiřování praktické přípravy ve školním odborném vzdělávání a přípravě a ve vysokoškolském vzdělávání. A docházelo také k nárůstu poskytování odborného vzdělávání a přípravy na vyšších stupních vzdělání.

Pokračování trendů do roku 2035

Po identifikaci trendů ve svých zemích měli respondenti odpovědět na otázku, zda si myslí, že tyto trendy budou pokračovat i v budoucnosti. Obecně se očekává, že hlavní trendy v příštích 15 letech ještě zesílí. Výjimkou je využívání výsledků učení, které v budoucnosti spíše oslabí. Tři trendy s největšími vyhlídkami na růst jsou podle šetření tyto: nárůst odborného vzdělávání na vyšších stupních vzdělávání, zvyšování podílu prvků učení se prací ve vzdělávacích programech a zvýšení schopnosti reagovat na potřeby trhu práce.

Které trendy se budou nadále rozvíjet podle respondentů v zemích, které můžeme považovat za velmoci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy? Růst odborného vzdělávání a přípravy na vyšších stupních vzdělávání nejvýrazněji očekávají respondenti ve Velké Británii. Naopak s menším růstem v této oblasti počítají respondenti z Německa a Polska. Německo také nejméně očekává nárůst prvků učení se prací ve vzdělávacích programech. Ve Francii a Polsku (v kontrastu s Německem a Velkou Británií) se do značné míry předpokládá, že bude věnováno více úsilí tomu, aby odborné vzdělávání a příprava měla lepší schopnost reagovat na potřeby trhu práce.

V otázce, zda je čím dál obtížnější zajistit dostatečný počet míst pro praktickou přípravu a stáže v reálném pracovním prostředí, se od sebe jednotlivé země značně liší. Zatímco italští a francouzští respondenti očekávají, že v příštích 15 letech bude čím dál složitější zajistit odpovídající počet míst pro praktickou přípravu u zaměstnavatelů, respondenti z Německa neočekávají žádné změny. Jednoznačný trend do budoucna tak není možné určit.

Role odborného vzdělávání v budoucnosti

Jakou roli by mělo zaujímat odborné vzdělávání a příprava v roce 2035? Jeho úloha by podle respondentů zapojených do šetření měla být širší, a to připravovat studenty na aktivní a plnohodnotný občanský život. Pokud se naplní očekávání respondentů, stane se odborné vzdělávání a příprava pravděpodobně standardní vzdělávací cestou pro každého (spíše než cílenou na konkrétní skupiny), bude zahrnovat větší míru spolupráce mezi poskytovateli (spíše než konkurenci) a bude se vyznačovat větší mírou autonomie a rozhodování probíhajícího na lokální úrovni.

Velmoci odborného vzdělávání a přípravy se v pohledu na budoucnost liší od zbytku skupiny. Například respondenti z Francie a Polska mají tendenci vnímat odborné vzdělávání a přípravu jako nedílnou součást celoživotního učení a vyšší odborné vzdělávání a přípravu jako součást vysokoškolského vzdělávání. Ostatní země oproti tomu nemají jasné preference. Nizozemsko, Polsko a Velká Británie dále podporují názor, že odborné vzdělávání a příprava bude mít větší míru autonomie a rozhodovací procesy budou ve větší míře probíhat na lokální úrovni, zatímco zbytek skupiny očekává vyváženost mezi centrálním a lokálním rozhodováním.

Z výsledků šetření se také zdá, že v příštích 15 letech dojde k posílení vzájemné podobnosti mezi systémy odborného vzdělávání a přípravy. V současné chvíli však není jasné, v čem bude tato podobnost spočívat.

Riziko extrapolace

Ačkoliv na evropské úrovni vládne zdánlivá stabilita, na úrovni jednotlivých zemí může daný vývoj vypadat zcela odlišně. Příkladem mohou být odpovědi respondentů na otázku, zda si odborné vzdělávání dokázalo udržet svou pozici v počtu zapsaných studentů ve vztahu ke všeobecnému vzdělávání. Zápisy do odborného vzdělávání zaznamenaly v některých zemích prudký propad. Nicméně šetření naznačuje, že vývoj v některých zemích se významně mění a podíl odborného vzdělávání do budoucna zase poroste, jako v případě Polska a Dánska. Podle autorů analýzy je při extrapolaci minulých trendů proto na místě opatrnost.

Přečtěte si celou kapitolu Výsledky šetření „Měnící se VET 2035“ z publikace Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035.


O publikaci

Souhrnná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy) s názvem Odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 shrnuje zjištění získaná v projektu Měnící se povaha a role odborného vzdělávání a přípravy v Evropě (2016–2018). Cílem výzkumu bylo podívat se na odborné vzdělávání a přípravu v Evropě z širší perspektivy, poskládat ucelený obraz jejich vývoje a identifikovat budoucí výzvy a příležitosti.

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více