Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

Podporujeme zavádění a realizaci společného vzdělávání a efektivní implementaci určených úkolů v rámci APIV.

Celý název projektu je Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A).

Finální výstupy projektu

 

V projektu sledujeme postup při zavádění a realizaci společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhujeme a ověřujeme možnosti řešení; podporujeme pedagogické pracovníky při uskutečňování společného (inkluzivního) vzdělávání; podporujeme výuku češtiny jako druhého jazyka u dětí a žáků-cizinců (s odlišným mateřským jazykem); vytváříme referenční rámec českého znakového jazyka pro úrovně A1 až B2. 

Sledování, plánování, hodnocení společného (inkluzivního) vzdělávání

V rámci klíčové aktivity 2 se průběžně realizují dlouhodobá a opakovaná šetření, mapuje se průběh zavádění společného vzdělávání, zjišťují se změny, k nimž v důsledku implementace společného vzdělávání dochází, vyhodnocují se dopady změn, případně jsou navrhovány úpravy dalšího postupu. Šetření má explorativní, deskriptivní a monitorovací charakter, z metodologického hlediska je založeno na smíšeném výzkumném přístupu (kombinování metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu). Aktivita se zaměřuje na sledování průběhu v jednotlivých stupních počátečního vzdělávání (předškolní, první a druhý stupeň ZŠ) na vybraném vzorku škol, s těžištěm v základních školách.

Cílem je zejména: identifikovat a popsat změny a případné problémy spojené se zaváděním společného vzdělávání, navrhovat řešení; vyhodnocovat, jak upravený RVP ZV (ŠVP, IVP) a podpůrná opatření ovlivňují průběh vzdělávání a jeho výsledky u žáků s potřebou podpory, u žáků bez identifikované podpory i třídy jako celku; zaznamenat, sledovat a vyhodnocovat změny v práci pedagogických pracovníků, které budou v přímé souvislosti s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání.

Příprava programů DVPP

V klíčové aktivitě 3 se postupně zpracovává nabídka vzdělávacích modulů, ze kterých jsou vytvářeny programy dalšího vzdělávání, ty jsou modifikovány pro konkrétní skupiny pedagogických pracovníků (např. vyučující v předškolním vzdělávání, vyučující 1. stupně ZŠ). Programy/moduly jsou pilotně ověřovány a pro jejich další realizaci v praxi jsou připravováni lektoři. Součástí aktivity je i příprava metodických materiálů na podporu společného vzdělávání; tyto materiály, resp. webináře k jednotlivým tématům vzdělávacích modulů jsou zveřejňovány na portálu RVP.CZ. Programy DVPP jsou zaměřené na posílení profesních kompetencí spojených s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání, jsou obsahově i pojetím diferencované vzhledem ke stupňům vzdělávání a připravují pedagogické pracovníky (PP) na práci s heterogenní skupinou žáků. Programy jsou připravovány pro jednotlivce i pedagogické sbory pro: témata základní přípravy pedagogických pracovníků pro společné (inkluzivní) vzdělávání; programy zaměřené na podporu rozvoje profesních kompetencí PP potřebných pro zavádění a realizaci společného vzdělávání v oblasti didaktické a oborově didaktické, obecně pedagogické, osobní a profesní kultivace atd.; rozšiřující témata pro oblast jednotlivých zdravotních znevýhodnění, pro vzdělávání žáků z jiných kulturních podmínek a také s odlišnými životními podmínkami; témata posilování komunikace uvnitř škol, pro spolupráci školy a rodiny, případně dalších subjektů, které přispívají k udržování sociální soudržnosti.

Cílem je zejména: stanovit kritéria pro výběr a následně pro hodnocení kvality lektorů; vytvořit tým lektorů pro vzdělávání PP; vytvořit programy dalšího vzdělávání ke klíčovým tématům potřebným pro úspěšné zavádění a realizaci společného vzdělávání; zajistit ověření připravených programů DVPP formou pilotáže.

Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky-cizince

Klíčová aktivita 4 je věnována vzdělávání a podpoře pedagogických pracovníků při začleňování žáků-cizinců (s odlišným mateřským jazykem) do společného vzdělávání prostřednictvím osvojování si českého jazyka jako druhého jazyka, prostředku interkulturního učení a nástroje pro osvojování si vzdělávacích obsahů (jazyk vyučování). V rámci této aktivity se připravuje a pilotně ověřuje nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků-cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny; připravuje se program DVPP, ve kterém se pedagogičtí pracovníci naučí nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků používat; tvoří se metodické a výukové materiály na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka pro pedagogické pracovníky; monitorují se pedagogické realizace podpůrných opatření (2. a 3. stupně) pro žáky-cizince – např. organizace výuky, metody, výukové materiály, hodnocení výsledků učení či připravenost pedagogů.

Cílem je zejména: připravit a pilotně ověřit nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků a žáků-cizinců, popř. českých žáků bez znalosti češtiny; připravit program DVPP pro využívání nástroje pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí žáků-cizinců.

Vytvoření referenčního rámce pro český znakový jazyk

V klíčové aktivitě 5 je vytvářen a ověřován referenční rámec pro český znakový jazyk (ČZJ) pro úrovně A1 až B2, který významně podpoří výuku českého znakového jazyka směřující ke znalosti českého znakového jazyka u profesí podílejících se na výchově a vzdělávání neslyšících žáků (pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga, tlumočníci a další profese), pro které je kvalitní a prokazatelné zvládnutí českého znakového jazyka naprostou nezbytností. Vytvořený referenční rámec je nezbytně nutným podkladem pro tvorbu dalších nástrojů, které budou sloužit např. pro testování jazykové úrovně osob, jež se na vzdělávání žáků používajících ČZJ podílejí (bude tak moci být hodnocena požadovaná nutná úroveň znalosti českého znakového jazyka), díky referenčnímu rámci pro český znakový jazyk mohou vzniknout kvalitnější výukové materiály, čímž se podpoří výuka ČZJ a umožní vzájemné porovnání znalostí osob.

Cílem je zejména: vytvořit referenční rámec pro český znakový jazyk pro úrovně A1 až B2 a zajistit jeho překlad do ČZJ; zpracovat rešerše odborných zdrojů; vypracovat a nastavit metodiku pro ověřování popisu referenčních úrovní; zpracovat přehled následných kroků/výstupů/aktivit.


Kontakt:

Martin Kafka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 604 239 657


 Logolink OP VVV