Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Odborné vzdělávání v Evropě: trendy v průběhu let

Publikace Cedefopu v kapitole Měnící se svět odborného vzdělávání a přípravy představuje trendy, které formovaly podobu odborného vzdělávání v Evropě za poslední desítky let.

Které trendy mají evropské země společné? A do jaké míry se podepisují na současné podobě odborného vzdělávání?

Klíčové trendy odehrávající se v posledních 20 letech na poli evropského odborného vzdělávání a přípravy mají svůj počátek v období deseti až dvaceti let před rokem 1995. Od tohoto roku však postupně zesilovaly, zrychlovaly či docházelo k jejich rozšíření v jednotlivých státech. Společné trendy ovlivňující odborné vzdělávání a přípravu v Evropě v průběhu uplynulých 20 let popisuje kapitola Měnící se svět odborného vzdělávání a přípravy z publikace Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 od Cedefopu.

Digitalizace

Jedním z významných trendů je digitalizace, která ještě před rokem 1995 měla na odborné vzdělávání a přípravu pouze nepatrný a nepřímý vliv. Od té doby se však stala nedílnou součástí různých sfér společnosti, včetně každodenního života. Společně s individualizací a demokratizací přinesla v odborném vzdělávání a přípravě požadavky na větší flexibilitu a na nové možnosti, co se týče způsobu a místa vzdělávání.

Expanze odborného vzdělávání

Odborné vzdělávání a příprava se stalo běžněji používaným nástrojem evropských vzdělávacích politik při zajišťování nabídky dovedností a je považováno za prostředek k dosažení širších sociálních cílů. Průběžně se proto rozšiřuje, zlepšuje a zvyšuje se jeho koherence. Zároveň se také deinstitucionalizuje, odstraňují se překážky mezi různými formami vzdělávání a dochází k rozšiřování odborného vzdělávání a přípravy o nové vzdělávací programy a formy poskytování i poskytovatele vzdělávání.

Společné evropské trendy?

Ačkoliv lze identifikovat trendy, které formovaly odborné vzdělávání a přípravu v Evropě, nepůsobily tyto trendy ve všech zemích stejnou rychlostí nebo intenzitou. V jednotlivých státech se navíc objevují v různých podobách a kombinacích. Za nejběžnější nicméně můžeme považovat trendy související se společnými cíli Evropské unie patrné v zemích schopných prosadit přijetí příslušné legislativy. Jedná se především o trendy v podobě přístupů založených na výsledcích učení či rozvoj národních rámců kvalifikací. Již pomaleji se šíří nástroje pro validaci (předchozího) neformálního vzdělávání a informálního učení.

Pomalý rozvoj dalšího odborného vzdělávání

Jiné trendy se značně liší stát od státu, jako například začleňování průřezových dovedností do kvalifikací a vzdělávacích programů, diverzifikace poskytování vzdělávání a rozšiřování odborného vzdělávání a přípravy za hranice jeho tradičního prostoru (především na vyšší stupně vzdělávání). Zejména další odborné vzdělávání a příprava je jednou z nejpomaleji se rozvíjejících oblastí. Ačkoliv se za poslední dvě dekády rozvinul všeobecně přijímaný názor, že je nezbytné rozšířit nabídku dalšího odborného vzdělávání, změny se dějí jen velmi pomalu. A to i navzdory potřebě států prohlubovat a zajistit nové dovednosti pracovníků s ohledem na technologický pokrok a demografický vývoj.         

Obecné trendy a odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání a přípravu ovlivňovaly také obecnější vývojové trendy. Například finanční krize a nezaměstnanost měly zásadní vliv na směřování politiky odborného vzdělávání a přípravy. Nezaměstnanost mladých se totiž stala silným impulzem k (opětovnému) rozvoji učňovské přípravy. To mimo jiné vedlo k omezení veřejných zdrojů. Nedostatek veřejných zdrojů zároveň nastal v době úbytku mladých kohort, což v některých zemích vedlo ke konsolidaci v oblasti poskytování vzdělávání s cílem ušetřit náklady. Nepřímým důsledkem snižování počtu mladých studentů a omezených rozpočtů tak bylo odbourávání rozdílů mezi počátečním a dalším odborným vzděláváním, protože se poskytovatelé vzdělávání snažili získat novou cílovou skupinu – dospělé.       

Vliv vnějších trendů na vývoj

Z pozorování popsaného ve zprávě Cedefopu vyplývá, že ne všechny vnější vývojové trendy v minulosti vedly k rychlé nebo výrazné změně odborného vzdělávání a přípravy. Například i přes svůj výrazný nástup digitální technologie v podobě e-learningu stále ještě nepronikly do odborného vzdělávání a přípravy. A stejně tak je i přes všeobecné povědomí o tom, že je třeba umožnit dospělým prohlubovat a získávat nové dovednosti, v některých zemích velmi málo rozvinuté další odborné vzdělávání a v oblasti vzdělávací politiky dominují jiné priority (např. učňovská příprava pro mladé).

Nepřeceňovat dopady vývoje

Navzdory velkému počtu zjištěných trendů zůstávají širší koncepce odborného vzdělávání v členských státech EU téměř beze změny, stejně jako postavení a prestiž odborného vzdělávání ve srovnání se všeobecným vzděláváním. Z toho důvodu je třeba se vyvarovat přeceňování dopadů dosavadního vývoje. Například v odborném vzdělávání a přípravě můžeme pozorovat zvýšenou propustnost i možnosti dalšího postupu ve vzdělávání. Otázkou však je, do jaké míry jsou tyto příležitosti skutečně využívány. Oblast odborného vzdělávání a přípravy je totiž stále ještě převážně koncipována jako počáteční vzdělávání. Je proto pravděpodobné, že bude i nadále využívána převážně mladými lidmi za účelem vstupu na trh práce.

Na základě dlouhodobého sledování vývoje odborného vzdělávání a přípravy se ukazuje, že strukturální komponenty systémů odborného vzdělávání jsou navázány na základní sociální hodnoty a z toho důvodu je zjevně velmi obtížné je měnit.

Přečtěte si celou kapitolu Měnící se svět odborného vzdělávání a přípravy z publikace Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035.

O publikaci

Souhrnná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy) s názvem Odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 shrnuje zjištění získaná v projektu Měnící se povaha a role odborného vzdělávání a přípravy v Evropě (2016–2018). Cílem výzkumu bylo podívat se na odborné vzdělávání a přípravu v Evropě z širší perspektivy, poskládat ucelený obraz jejich vývoje a identifikovat budoucí výzvy a příležitosti. 

Vocational education and training in Europe, 1995–2035 [online]. Cedefop, March 2020 [cit. 2021-05-05]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3083


foto od Jeswin Thomas on Unsplash


Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více