Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Jak podporuje NPI ČR školy a zaměstnavatele při zajišťování kvalitnější spolupráce v oblasti praktického vyučování?

Spolupráce školy a firmy je důležitým tématem, kterému se NPI ČR dlouhodobě věnuje. Zajímá vás, co můžete udělat pro to, aby spolupráce mezi školou a firmou fungovala a přinášela prospěch oběma stranám?

videa, ve kterém hovoří zástupci pěti středních odborných škol a jejich partneři z řad menších i velkých firem, se dozvíte, v čem vidí přínosy vzájemné spolupráce, proč považují za důležité společně definovat obsah praktického vyučování na pracovišti, proč jsou k jeho zajištění potřeba proškolení instruktoři praktického vyučování nebo jak zajišťují odměnu žákům za produktivní činnost a jaké jsou jejich zkušenosti s čerpáním daňových úlev. Pro zaměstnavatele je připraven také Praktický návod a kontrolní seznam kroků, který využijí manažeři, personalisté a účetní.

Zaznamenat získané zkušenosti a zachytit vytvořené výrobky nebo realizované činnosti z praktického vyučování je z hlediska sledování pokroku hodnotné jak pro školu i samotné žáky a studenty, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele. V roce 2021 jsme se zástupci a žáky sedmi odborných středních a vyšších odborných škol různého zaměření ověřovali také využití e-portfolia ve výuce. Jejich zkušenosti v podobě rozhovorů přinášíme v článku Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků. Používání e-portfolia ve výuce vede žáky k dobrému a zodpovědnému používání digitálních technologií a ke komunikaci a spolupráci v digitálním prostředí.

V NPI ČR a projektu EQAVET byly v letech 2021 a 2022 vytvořeny dva nástroje, které byly v rámci projektu EQAVET pilotně ověřeny ve vybraných středních odborných školách. Zajištění kvality praktického vyučování je nezbytné pro zvyšování atraktivity, efektivity a důvěryhodnosti středního a vyššího odborného vzdělávání. Dochází tak mimo jiné k vytváření bezpečného prostředí pro žáka a ke zlepšování kultury kvality organizací (škol i zaměstnavatelů). Nástroje se opírají o cyklus zajišťování kvality a mají školám i zaměstnavatelům usnadnit monitorování a zkvalitňování praktického vyučování.

Prvním z nich jsou kontrolní seznamy (tzv. checklisty) kritérií kvality a podmínek praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a na školních pracovištích. Tyto „checklisty“ jsou pomůckou a současně vodítkem pro školy i zástupce zaměstnavatelů pro nastavení minimální úrovně podmínek praktického vyučování, kterou musí pracoviště zaměstnavatelů i školní pracoviště splňovat v souladu s platnou legislativou, aby na nich mohlo probíhat praktické vyučování žáků středních odborných škol. Respektují evropský rámec pro zajišťování kvality EQAVET a vedou k využívání cyklu kvality. Checklist určený školním pracovištím současně reflektuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce určená pro SŠ. 

Druhým nástrojem je Evaluační nástroj pro hodnocení podmínek praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a školních pracovištích. Vznikl na základě dvou výše zmíněných „checklistů“. Je určený k pravidelnému monitorování a vyhodnocování podmínek praktického vyučování, které jsou rozhodující pro získávání výsledků učení žáků během praktického vyučování. Jedná se o „otevřený“ dokument, který provází členy vedení školy (a vedením školy přizvané aktéry) procesem zkvalitňování praktického vyučování s ohledem na podmínky konkrétní školy.

Nástroje, které vám napomohou při nastavení kvalitní spolupráce školy a firmy, naleznete na tomto odkaze: https://vzdelavaniaprace.cz/eqavet/nastroje-pro-hodnoceni-podminek-praktickeho-vyucovani

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více