Analýza: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zavádění změn v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí na základních školách a gymnáziích.

Dotazníkové šetření, které proběhlo v září 2022 na základních školách a gymnáziích, se soustředilo na podmínky a potřeby škol při revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP). Bylo osloveno 4 601 základních škol a gymnázií, odpovědi zaslalo 1 984 z nich. Na základě šetření vypracoval NPI ČR analýzu Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP. Zahrnuje jak školy, které již začaly vyučovat podle revidovaného RVP (71 % základních škol a 65 % gymnázií, které vyplnily dotazník), tak školy, které se na tuto výuku teprve připravují.


Školy potřebují více času

Z dotazníkového šetření vyplývá, že část škol změny odkládá na pozdější termín, jednak kvůli potřebě delšího časového období k přípravě, jednak z toho důvodu, že nechtějí v relativně krátkém časovém období upravovat své vzdělávací dokumenty vícekrát a čekají na komplexní revize RVP.

Za nejvýznamnější problém období implementace změn RVP ve školách považujeme pocit nedostatečné připravenosti učitelů v oblasti výuky digitálních kompetencí. Podle ředitelů škol jsou nejméně připraveni učitelé na prvním stupni základních škol. Patrná je ovšem také potřeba vzdělávání vyučujících předmětů na 2. stupni základních škol a na gymnáziích.

Zavádění změn do škol se potýká i se systémovými nedostatky českého školství, jako je nedostatečná kvalita technického vybavení, nedostatek kvalifikovaných učitelů informatiky v některých školách a nedostatek učitelů obecně.

Průběh a koordinace revize jsou na mnohých školách postaveny především na jedné osobě, kterou bývá ředitel školy.

Učitelé mají zájem o metodickou podporu

Národní pedagogický institut České republiky poskytoval během kalendářního roku 2022 vzdělávací akce na podporu implementace revidovaného RVP ve školách. V období od ledna do října 2022 bylo nabídnuto celkem 1 231 vzdělávacích akcí, na které se přihlásilo celkem 14 862 účastníků.

Podpora byla nejvíce přínosná pro orientaci ve změnách rámcových vzdělávacích programů a v návazných úpravách výuky nové informatiky.

Učitelům nejvíce vyhovují časově nenáročné formy podpory, jako jsou online vzdělávání v krátkém formátu, videomateriály s metodikami nebo inspiracemi do výuky a záznamy webinářů. Patrný je důraz na praktické využití informací. Ukázalo se, že samotné učební materiály bez doplňujícího vzdělávání nemají kýžený efekt.

ICT revize formy vzdelavani 2022


Inovované rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání přinášejí řadu změn. Došlo v nich k začlenění nové klíčové kompetence (digitální kompetence) a nového vzdělávacího oboru (Informatika). Školy mají povinnost tyto změny zapracovat do svých školních vzdělávacích programů.


EU NPO MSMT

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více