Zapojme všechny – Logopedická garance a prevence v MŠ

V předcházení vzniku poruch řeči může pomoci logopedická prevence již v mateřské škole. To je také téma dalšího podcastu s Vladanou Jančíkovou a Jitkou Hübnerovou ze ZŠ, SŠ a speciálního pedagogického centra Březejc.

ZŠ a SŠ Březejc je zaměřená na vzdělávání žáků s mentálním i tělesným postižením, s více vadami i autismem. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, kvůli lepší dostupnosti pro žáky a rodiče z dalších škol ovšem funguje jako detašované pracoviště ve Velkém Meziříčí a Třebíči. Centrum navštěvují klienti s mentálním i tělesným postižením, kombinovanými vadami, nejvíce však s narušenou komunikační schopností.

Hosté podcastu na téma logopedické prevence jsou speciální pedagožka-logopedka Jitka Hübnerová a Vladana Jančíková. Ředitelka školy Vladana Jančíková je také krajskou koordinátorkou logopedické péče a podílí se se svým týmem speciálně pedagogického centra nejen na logopedické koordinaci, ale také na logopedické garanci v mateřských školách Kraje Vysočina.

PODCAST

Logopedická garance

Jedná se o metodickou podporu pracovníkům ve školství, která probíhá formou depistážní činnosti v jednotlivých předškolních zařízeních, která poskytují služby minimální logopedické prevence. Díky této činnosti je možné včas podchytit děti se sníženou komunikační schopností, a to už kolem 3. roku věku. Logopedická garance obvykle začíná kontaktem ze strany školy, která musí podat žádost a následně získat od rodičů, kteří mají o tuto službu zájem, informovaný souhlas. Depistáž pak v praxi probíhá po skupinkách, složených obvykle ze dvou až tří dětí. Po prvotním navázání kontaktu (dítě se představí, řekne něco málo o sobě) odborník zkontroluje činnost mluvidel, včetně fyziognomie (zda se nejedná o zkrácenou podjazykovou uzdičku apod.) Posléze zkontroluje další jazykové roviny, například zda je dítě schopno adekvátně formulovat myšlenky, jaká je jeho aktivní a pasivní slovní zásoba, jak artikuluje aj. U zřetelných vad může navrhnout konzultaci u logopeda. Depistáž se v dané školce po určitém čase opakuje, aby bylo možné zhodnotit vývoj, doporučit změnu metodiky apod.

Logopedická prevence

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání lze ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika nalézt i podoblast Jazyk a řeč, kde je upřesněno, jakým způsobem u dětí rozvíjet řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní i produktivní a dále také komunikativní dovednosti. „Dá se tedy konstatovat, že logopedická prevence je určitým způsobem už zakotvena v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání“, upřesňuje Jitka Hübnerová.

S logopedickou prevencí je vhodné začít hned s nástupem dítěte do mateřské školy, tedy v době, kdy se rozvíjí aktivní slovní zásoba, řeč i myšlení dětí. Ve chvíli, kdy problémy přetrvávají i po 7. roce věku dítěte, jedná se už o vadu řeči – pak již nemá smysl provádět logopedickou prevenci a je vhodné dítě předat do péče logopeda.

U logopedické prevence se jedná o podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností u dětí v mateřské škole mladšího a předškolního věku. Jejím cílem je předcházet vzniku poruch řeči a případně, pokud je to možné, eliminovat její dopady. Logopedická prevence spadá do kompetence logopedického asistenta.

Výše uvedený metodický pokyn z roku 2009 přesně vymezuje kvalifikaci tohoto asistenta, který je buď absolventem bakalářského oboru speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii, anebo v případě učitelek MŠ a ZŠ absolventem kurzu zaměřeného na logopedickou prevenci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků anebo absolventem programu celoživotního vzdělávání zaměřeného na speciální pedagogiku – logopedii.

Pravomoci učitelů MŠ a ZŠ, kteří provádějí logopedickou prevenci, jsou pak jasně vymezené: neměli by například provádět korekci hlásek a terapeutické postupy, které posléze provádí odborný nebo klinický logoped v ambulanci.

Více naleznete na stránkách Zapojme všechny.


Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.

Logolink OP VVV

Další aktuality

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Číst více

Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Číst více

Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Číst více

Zapojme všechny – Když žáci pomáhají obětem šikany

V devatenáctém podcastu hovoříme s absolventy střední pedagogické školy, kteří se v současnosti věnují šikaně, kyberšikaně, trollingu a mezilidským vztahům obecně.

Číst více

Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Podívejte se na video projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), kde se dozvíte, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Číst více