Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

Typ vzdělávacího programu: Kmenové vzdělávání

Anotace vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61 a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků 1., 2. třídy základní školy a přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.


Modul č. 1 


Systém logopedické péče online 8 hodin


Obsah modulu: Systém logopedické péče v ČR. Zakotvení logopedické péče v systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP). Logopedie ve výchově a vzdělávání - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům. Poradenský systém ve školství, SPC pro děti/žáky s vadami řeči, úkoly a činnost SPC, mezirezortní spolupráce. Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.


Logopedická prevence.


 1. den (4 hodiny) online


BLOK 1  (90 minut)


Úvod do logopedie jako vědního oboru.  Logopedie ve výchově a vzdělávání. Letmý vhled do historického pozadí vývoje logopedie jako směru. Vymezení logopedické péče v ČR. Systém péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České republice.


Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků).


BLOK 2  (90 minut)


Systémové členění logopedie s ohledem na jednotlivé rezorty (90 minut) Platná legislativa v poskytování logopedické intervence. Logopedická péče - krajský koordinátor a jeho úloha v systému. Poradenský systém ve školství, SPC pro děti/žáky s vadami řeči, úkoly a činnost SPC. Speciálněpedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického vyšetření. Mezirezortní spolupráce.


2. den  (4 hodiny) online


BLOK 3  (90 minut)


Podpůrná opatření a jejich využití v rámci logopedické péče (90 minut) Současná situace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Katalog podpůrných opatření s akcentem na platnou legislativu. Možné problémy a problémové okruhy poskytování podpůrných opatření. Etické aspekty poskytování podpůrných opatření. Škola a podpůrná opatření. Podrobná charakteristika jednotlivých stupňů podpory.


Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků).


BLOK 4  (90 minut)


Logopedická prevence, základní terminologie (90 minut) Úloha a kompetence logopeda ve školství. Logopedická prevence – primární, sekundární, terciární. Organizace logopedické intervence v České republice. Význam logopedické prevence v předškolním věku. Logopedický asistent a jeho kompetence. Logoped, logopedický asistent - kvalifikační i osobnostní předpoklady.


Modul č. 2 


Obsah modulu: Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči - předřečové období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči. Koncept podpory rozvoje správné výslovnosti a řečového projevu dítěte/žáka, pedagogické zásady. Vhled do anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek  online 8 hodin


3 den  (4 hodiny) online


BLOK 1   (90minut)


Vývoj řeči u dítěte a jeho podpora. Etapy ontogenetického vývoje řeči, proces osvojování řeči a jazyka, vývoj v raném, předškolním a mladším školním věku. Vývoj pohybů rtů, jazyka v prvním roce života. Podpora správného vývoje řeči.


Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)


BLOK 2  (90 minut)


Podstata termínu komunikace s ohledem na jednotlivé jazykové roviny (90 minut) Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Etapy komunikačního procesu. Jazykové roviny v ontogenezi řeči. Prevence vzniku narušené komunikační schopnosti od raného věku dítěte.


 4 den  (4 hodiny) online


BLOK 3  (90 minut)


Základní pojmy z fonetiky. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek. Fonetika a fonologie jako vědy úzce se vztahující k logopedii a výslovnosti. Fonologická realizace prvků řeči. Dělení hlásek českého jazyka dle artikulačních okrsků. Modulační faktory řeči.


Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků).


BLOK 4  (90 minut) Vhled do anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační. Poruchy hlasu (90 minut) Ústrojí respirační (dýchací), fonační (hlasové) a artikulační. Orofaciální systém. Tvorba hlasu. Hlasová hygiena, zásady hlasové hygieny.    


Modul č.3


Fyziologický a narušený vývoj řeči, prezenčně, 8 vyučovacích hodin


Obsah modulu:


1. část (2 vyučovací hodiny)


Narušená komunikační schopnost – základní definice, různá dělení a klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči. Dyslalie - etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické terapie.


2. část  (4 vyučovací hodiny)


Narušený vývoj řeči, klasifikace. Vývojová dysfázie - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence u dětí s vývojovou dysfázií. Možnosti zařazení dětí s vývojovou dysfázií do logopedické intervence. Mutismus - etiologie, komplexní péče o osoby s mutismem. Tumultus sermonis - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence. Balbuties, etiologie, symptomatologie, komplexní péče o osoby s balbuties. Rhinolalie - etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická intervence. Palatolalie - etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní péče o osoby s palatolalií. Afázie - etiologie, klasifikace, komplexní péče o osoby s afázií. Dysartrie – vývojová, získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence. Vhled do symptomatických poruch řeči. Zásady rozvoje verbálního projevu u dítěte/žáka.


3. část  (2 vyučovací hodiny)


Orientační logopedické vyšetření (dále jen OLV) jako součást pedagogické diagnostiky, logopedická depistáž. Účastníci budou uvedeni do problematiky OLV – cíl, struktura, využití, které se zaměřuje na oslabení dílčích funkcí v řečovém vývoji. V rámci OLV se provádí orientační sluchová zkouška, zjišťuje se úroveň fonematického slyšení, motorika mluvidel, P-L orientace, rozumění řeči, výslovnost, artikulační obratnost a jiné. 


Modul č. 4


1.+ 2. část, prezenčně, 17 vyučovacích hodin


1. část (8 vyučovacích hodin)


Rozvoj komunikačních schopností a jazykových dovedností v komplexním pojetí pedagogické praxe  


Praktická metodologie, která je specifikována pro usnadnění pedagogického působení v oblasti rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku, stimulační programy podpory rozvoje komunikačních schopností ve složce obsahové, zvukové, gramatické, pragmatické. Začlenění logopedické prevence do procesu edukace.


BLOK 1 


Logopedie ve výchově, vzdělávání s kontextem RVP (4 vyučovací hodiny)


Narušená komunikační schopnost v praxi a jak jí předcházet. Rozvoj a výchova k řečovým kompetencím v rámci školy. Výchova řeči dětí v kontextu RVP: plánování a konkrétní inspirace pro oblast Jazyk a řeč, naplňování dílčích vzdělávacích cílů, metody, formy a postupy k rozvoji receptivních i produktivních složek řeči, integrace poznatků do ostatních oblastí. Vzdělávací nabídka (co konkrétního může učitel dítěti nabídnout pro podporu jeho komunikačních schopností). Předpoklady pro správný rozvoj řeči u dětí/žáků a jak ho podporovat. Principy preventivního působení učitele v MŠ/ZŠ.


BLOK 2 


Logopedická prevence v činnosti školy  (4 vyučovací hodiny)


Logopedická prevence a její oblasti. Zásady pedagogické prevence s praktickým přesahem. Konkrétní náměty pro logopedickou prevenci a její poskytování ve škole. Kompetence logopedického asistenta a jejich využití. Pravidla v průběhu logopedické činnosti v MŠ/ZŠ. Struktura jazykové chvilky a její projektování (podpořeno videi, odkazy, inspiracemi). Jak prakticky zařadit logopedické chvilky do běžného dne ve škole. Orientační logopedické vyšetření v rámci preventivního působení asistenta na škole (zásady, průběh, náplň), seznámení s praktickými případovými studiemi, ukázkami.


2. část


Metody individuální a skupinové podpory rozvoje řeči dětí  (8 vyučovacích hodin)


Konkrétní logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku zaměřená na praktický nácvik metod a postupů podporující rozvoj receptivní i produktivní složky řeči vedoucí ke správným komunikačním návykům.


BLOK 1


Náměty, příklady aktivit pro individuální i skupinové činnosti  (4 vyučovací hodiny)


Metody pedagogické intervence u jedince s narušenou komunikační schopností. Průpravná dechová, fonační a artikulační cvičení. Rozvoj všech dílčích funkcí. Rozvoj motoriky mluvidel u dětí předškolního věku, fonematického sluchu u dětí předškolního věku a školního věku, rozvoj verbální – sluchové paměti, dechové ekonomie u dětí předškolního a školního věku, slovní zásoby – u dětí předškolního věku a žáků na počátku školní docházky. Podpora rozvoje jemné motoriky, hrubé motoriky, prostorové orientace, oromotoriky, intermodality – schopnost spojovat sluchové a zrakové podněty; rozvoj seriality – schopnost vnímání časového sledu, schopnost vytvářet řady a souslednosti. Pomůcky využitelné v logopedické praxi. ICT programy využitelné v logopedické praxi pro předškolní věk. ICT programy využitelné pro školní věk.


BLOK 2


Metodický logopedický workshop pro účastníky  (4 vyučovací hodiny)


Vytvoření zásobníku a cvičení na rozvoj slovní zásoby a gramatiky, porozumění a souvislého vyjadřování, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky. Jsou efektivně zařazeny příklady dobré praxe se zaměřením na nové pomůcky a metodické materiály s adresářem. Součástí jsou náměty na postupy, jak nenásilně začlenit rodiče do spolupráce při výchově řeči jejich dětí. Další část je zaměřena na práci s dítětem s NKS – logopedický deník, sluchové hry, dechová cvičení, práce s pomůckami, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů. Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy a povinná dokumentace. Dále proběhne praktická ukázka práce s dětmi/žáky– individuální logopedická intervence buď přímou ukázkou práce s dětmi/žáky nebo pomocí videonahrávky.


BLOK 3 


Grafomotorika  (1 vyučovací hodina)


Důležitou součástí obsahu jsou metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu, prostorové a časové orientace, orientace v tělesném schématu. Tato část bude orientována na stimulaci a praktické ukázky konkrétních aktivit. Lektor poukáže na důležitost diagnostiky a zdůrazní potřebu pracovat s dítětem/žákem na úrovni, kde se v daný moment nachází a tím nastavit efektivní péči.


Modul č. 5 


Pedagogická praxe: během praxe využijí účastníci vědomosti a dovednosti získané v teoretické části vzdělávacího programu pro přímou práci s dětmi/žáky a o vykonávané praxi si povedou záznamy - 20 vyučovacích hodin  3 dny v doporučené MŠ, ZŠ.


Závěrečný hodnotící seminář (4 vyučovací hodiny)


Shrnutí poznatků ze všech modulů vzdělávacího programu formou kolokvia, sdílení a zhodnocení postřehů z pedagogické praxe a představení závěrečných prací účastníků za účasti lektora (lektorů) programu,  předání Osvědčení


 


Hodinová dotace:  65  hodin, z toho 41 hodin kombinované výuky formou prezenční výuky (seminář) a distanční výuky (webinář), 20 hodin pedagogické praxe, 4 hodiny závěrečný seminář.


Záznam webinářů bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.


 


 

Číslo programu

N71-02-22-242

Kód programu

N71

Číslo akreditace

MSMT-6488/2022-6-328

Garant

Mgr. Lada Drimlová

773 593 861
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
Kraje
  • Brno
Datum konání

13. září 2024 online od 13.00 - 19.00 hod., 16. - 18. září 2024 prezenčně v Ladné od 9.00 - 18.00hod., ZZ červen 2024

Cena

10660,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

65

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Pavlína Šimková
  • PhDr. Zuzana Širmerová, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

všechna pracoviště NPI ČR

icon map pin

MAX účastníků

14

icon map pin

Cílová skupina
ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ

Přihlásit se