Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

Typ vzdělávacího programu: Kmenové vzdělávání

Anotace vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61 a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci

Modul č. 1 Systém logopedické péče
Modul uvede pedagogy rámcově do systému logopedické péče v ČR - charakteristika oboru speciální pedagogika, její členění na jednotlivé pedie dle druhu postižení, logopedie jako obor, její význam, uplatnění logopedických pracovníků v praxi, systém logopedické péče v ČR (logopedická péče ve zdravotnictví, logopedická péče ve školství), mezirezortní spolupráce. Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče
ve školství – význam logopedické péče ve školství, pozice logopedických pracovníků (logoped, logopedický asistent), kompetence a spolupráce logopedických pracovníků
ve školství. Systém podpůrných opatření ve školství. Postavení a činnost školských poradenských zařízení v oblasti logopedie. Zakotvení logopedické péče v systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP, IVP).
2 hodiny ( lektor: PaedDr. Zuzana Kaprová, Mgr. Vladana Jančíková, Mgr. Milena Kohoutová, aj.)
Modul č. 2 Úvod do ontogenetického vývoje řeči
Lidská řeč, jazyk. Etapy ontogenetického vývoje řeči, proces osvojování řeči a jazyka, vývoj v raném, předškolním a mladším školním věku z hlediska jazykových rovin. Souvztažnost rozvoje řeči s myšlením, motorikou, sluchovou diferenciací, zrakovou diferenciací a percepcí. Úskalí řečového vývoje od narození do 6 -7 let věku. Koncept podpory rozvoje správné výslovnosti a řečového projevu dítěte, pedagogické zásady.
Vhled do anatomie mluvních orgánů. Hlasová hygiena, zásady hlasové hygieny.
Základní charakteristika českých hlásek.
8 hodin, lektor: PaedDr. Zuzana Kaprová, Mgr. Vladana Jančíková, Mgr. Milena Kohoutová, aj.
Modul č. 3  Fyziologický a narušený vývoj řeči 
Modul se zabývá následujícími tématy:
Základní charakteristika narušené komunikační schopnosti, členění vad řeči, nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti, vhled do nejčastěji se vyskytujících logopedických diagnóz: Dyslalie, poruchy plynulosti řeči, specificky narušený vývoj řeči - vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči, aj. – terminologické vymezení, příčiny vzniku, projevy v řeči, důsledky, prevence a pedagogické přístupy k dětem s narušenou komunikační schopností, podpůrné služby, vytváření inkluzívního prostředí třídy, spolupráce se školským poradenským zařízením, s rodiči, mezirezortní spolupráce. 
Orientační logopedické vyšetření (dále jen OLV) jako součást pedagogické diagnostiky, logopedická depistáž. Účastníci budou uvedeni do problematiky OLV – cíl, struktura, využití, které se zaměřuje na oslabení dílčích funkcí v řečovém vývoji. V rámci OLV se provádí orientační sluchová zkouška, zjišťuje se úroveň fonematického slyšení, motorika mluvidel, P-L orientace, rozumění řeči, výslovnost, artikulační obratnost.
Další část je zaměřena na práci s dítětem s NKS – logopedický deník, sluchové hry, dechová cvičení, práce s pomůckami, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů.
Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy a povinná dokumentace.
8 hodin, lektor: Mgr. Martina Křivková, Mgr. Pavla Petruželová,Mgr. Milena Kohoutová, aj.

Modul č. 4  Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
1. část : Rozvoj komunikačních schopností  a  jazykových dovedností v komplexním pojetí  pedagogické praxe
Praktická metodologie, která je specifikována pro usnadnění  pedagogického působení v oblasti rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku, stimulační programy podpory rozvoje komunikačních schopností ve složce obsahové, zvukové, gramatické, pragmatické.
1. BLOK: Výchova řeči dětí v kontextu RVP: plánování a konkrétní inspirace pro oblast Jazyk a řeč, naplňování dílčích vzdělávacích cílů, metody, formy a postupy k rozvoji receptivních i produktivních složek řeči, integrace poznatků do ostatních oblastí, principy a zásady preventivního působení učitele, hlasová hygiena.
2. BLOK: Organizace logopedické prevence v činnosti školy, kolektivní logopedické činnosti, struktura jazykové chvilky a její projektování, praktická cvičení, didaktické hry, ukázky, náměty, dechová a fonační cvičení, hry pro rozvoj sluchového vnímání,  cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel podle metodiky (praktický nácvik).
8 hodin, lektor: Mgr. Bc. Jarmila Bučková, Mgr. Monika Krzyžoszczaková, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Jiřina Jehličková, aj.
2. část:  Metody individuální a skupinové podpory rozvoje řeči dětí
Konkrétní logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku zaměřená na    praktický nácvik metod a postupů podporující rozvoj receptivní i produktivní složky řeči vedoucí ke správným komunikačním návykům.

1. Blok: Náměty, příklady aktivit pro individuální i skupinové činnosti, metody pedagogické intervence u jedince s narušenou komunikační schopností. Důraz bude kladen na sluchové hry, dechová cvičení (práce s pomůckami), cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizaci slov, říkadel, rozpočítadel.
2. Blok: Vytvoření zásobníku a cvičení na rozvoj slovní zásoby a gramatiky, porozumění a souvislého vyjadřování, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky. Jsou efektivně zařazeny příklady dobré praxe se zaměřením na nové pomůcky a metodické materiály s adresářem.  Součástí jsou náměty na  postupy jak nenásilně  začlenit rodiče do spolupráce při výchově řeči jejich dětí.

Během modulu proběhne praktická ukázka práce s dětmi – individuální logopedická intervence buď přímou ukázkou práce s dětmi nebo pomocí videonahrávky.
8 hodin, lektor: Mgr. Bc. Jarmila Bučková, Mgr. Monika Krzyžoszczaková, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Jiřina Jehličková, aj.

Grafomotorika. Důležitou součástí obsahu jsou metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu, prostorové a časové orientace, orientace v tělesném schématu. Tato část bude orientována na stimulaci a praktické ukázky konkrétních aktivit. Lektor poukáže na důležitost diagnostiky a zdůrazní potřebu pracovat s dítětem na úrovni, kde se v daný moment nachází a tím nastavit efektivní péči.
 7.hodin, lektor: Mgr. Marie Vondráčková, Mgr. Pavla Petruželová, Mgr. Bc. Jarmila Bučková, Mgr. Monika Krzyžoszczaková, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Jiřina Jehličková, aj.
Modul č. 4 ( 1. a 2. část ) celkem 23 hodin

Modul č. 5 Pedagogická praxe
Během praxe využijí účastníci vědomosti a dovednosti získané v teoretické části vzdělávacího programu pro přímou práci s dětmi a o vykonávané praxi si povedou záznamy. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují závěrečnou práci na téma jazyková chvilka, rozsah minimálně 3-5 normostran, vyhodnocují určeni lektoři.
20 vyuč.hodin  - 3 dny v doporučené MŠ, ZŠ (popř. kombinace 2dny v MŠ/ZŠ, 1den v SPC)

Závěrečný hodnotící seminář
Shrnutí poznatků ze všech modulů vzdělávacího programu formou kolokvia, sdílení a zhodnocení postřehů z pedagogické praxe a představení závěrečných prácí účastníků za účasti lektora (lektorů) programu.
4  hodiny,  předání Osvědčení

Hodinová dotace:  65  hodin, z toho 41 hodin přímé výuky formou přednášek a seminářů, 20 hodin pedagogické praxe, 4 hodiny závěrečný seminář.
 


Číslo programu

F12-02-14-241

Kód programu

F12

Garant

Mgr. et Mgr. Monika Holečková

773 790 782
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
Kraje
  • Plzeň
Datum konání

13. března a 25. března 2024, 8. 30 - 15. 45, 27. března a 3. dubna - 8.30 - 15.00, 11. dubna - 8.30 - 14:00, 3.června - závěrečný seminář

Cena

5900,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

65

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Romana Šimková
  • Mgr. Hana Borovičková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Plzeň, Čermákova 18

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.