KOMPAS = Pilot 14

Pilot = pilotní spolupráce ČŠI + NPI ČR
– metodická pomoc školám, navazující na kritéria hodnocení Kvalitní škola.

14 = počet zapojených krajů (krajské inspektoráty ČŠI + krajská pracoviště NPI ČR)

Začátek realizace: září 2022


Cíle

Myšlenka projektu KOMPAS je postavena na podpoře specificky zaměřené na konkrétní školu a její potřeby či slabé stránky.

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. Z toho důvodu je pro potřeby KOMPAS z modelu Kvalitní škola prioritně vybrána oblast č. 2 Pedagogické vedení školy. Právě přístup vedení školy v oblasti řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Důraz je na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, monitorování a vyhodnocování i následném přijímání opatření. Nezbytnou součástí pedagogického vedení je i vytváření zdravého školního klimatu, zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru, ale i zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání. Nutným předpokladem kvalitního pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy.


Realizace

ČŠI

 • Na návrh školního inspektora – konzultanta kvality je řediteli školy navržena účast v projektu.
 • Na základě zjištění ČŠI a dalších dat je ve spolupráci s NPI ČR navržena cílená podpora rozvoje školy.
 • Během poskytování podpory ze strany NPI ČR (cca 12 až 24 měsíců) nabízí konzultant kvality sérii supervizních setkání s ředitelem školy. Cílem je pomoci škole s udržením zvolené strategie rozvoje a zvýšit účinnost realizovaných aktivit.
 • ČŠI průběžně poskytuje metodickou podporu školám v projektu KOMPAS také prostřednictvím mailing listu, tj. rozesíláním relevantních dokumentů a dalších výstupů ČŠI, případně nabídky k účasti na vybraných aktivitách ČŠI.
 • Metodickou podporu daného typu získá ředitel školy formou přihlášení se k odběru na stránkách Kvalitní škola a Česká školní inspekce.
 • Výstupní konzultace k dopadům projektu KOMPAS na výsledky žáků školy a k posunu školy v rozvíjených kritériích modelu Kvalitní škola za dobu realizace projektu do dvou let od ukončení podpory.

NPI ČR

 • Poskytování relevantních informačních zdrojů-nejen z činnosti NPI ČR, ale dalších vzdělávacích organizací a platforem.
 • Nabídka dalšího vzdělávání managementu školy a pedagogických pracovníků – webináře, semináře, konzultace.
 • Možnost sdílení – stáže, kolokvia.
 • Konzultace a poradenství.
 • Expertní podpora - metodická podpora seniorního kolegy-ředitele.
 • Personifikovaný balíček podpory – speciálně vytvořený pro Vaši školu, konzultovaný s ČŠI.

Přínosy

 • Posílená schopnost vedení škol identifikovat potřeby škol a naplánovat vhodné intervence včetně sledování jejich naplňování a pokroku.
 • Intenzivnější práce s výsledky inspekční činnosti (inspekční zpráva, kriteriální rámec – školní report).
 • Získání/posílení dovednosti strategického a akčního plánování a jeho využívání pro řešení jiných témat v budoucnosti. Ověřilo se (zpětná vazba od zapojených škol), že ředitelé jsou schopni aplikovat získané a prohloubené dovednosti pro strategické i operativní plánování (bez ohledu na vznik školního akčního plánu).
 • Prokázání větší jistoty v plánovaných krocích při řízení školy a vedení lidí.
 • Akcentovaný rozvoj v oblasti pedagogického vedení jako zásadního kritéria pro posun dalších procesů uvnitř školy.
 • Zavádění potřebných inovací ve škole pod supervizí odborníků na kvalitu vzdělávání a metodickou podporu škol.
 • Vnímání modelu tzv. Kvalitní školy nejen jako evaluačního nástroje, ale také jako východiska pro vlastní hodnocení školy a nastavování účinných intervencí v rámci řízení školy a pedagogického vedení.

V současné době zapojeno 92 škol v celé republice.


Přečtěte si reference ředitelů na projekt KOMPAS:

Mgr. Martina Linhartová, zástupce ředitele
ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

S programem jsme spokojeni, splnil naše očekávání a je důležitým pro plánování a řízení naší školy. Škola díky podpoře NPI ČR získá rychle vše co potřebuje, dokážeme lépe a rychle zavádět inovace do školy a to díky školením a podpoře NPI ČR. Naše vedení i pedagogičtí pracovníci se zapojují do školení, které je pro ně a jejich práci s žáky velmi přínosné a hodnotí je velmi kladně.

Mgr. Dagmar Kondělková, ředitelka školy
ZŠ Gen. Svobody 16/284, 736 01 Havířov-Šumbark

Hodnocení projektu:

 • navázání spolupráce s vedením ZŠ Prameny Karviná – výuka ukrajinských žáků, činnost školního poradenského pracoviště, přehled a kompetence MS a PK, vyhodnocování ŠVP a zavádění do systému INSPIS…
 • sdílení zkušeností a vzájemná inspirace na setkáních vedoucích pracovníků ZŠ – sociální pedagogika, nadaní žáci, žáci se SVP, spolupráce s jinými organizacemi…
 • účast pedagogických pracovníků na seminářích NPI ČR – Informatické myšlení žáků, Čtenářská gramotnost aj.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Pozitiva projektu:

 1. spolupráce škola, NPI ČR a ČŠI
 2. setkávání se s řediteli škol, na kterých si sdělujeme poznatky
 3. seminář nebo školení na dané téma zdarma

Přečtětě si další reference ředitelů na KOMPAS.pdf


Prezentace

Od Pilotu ke Kompasu


Kontakt

Mgr. Martina Bělohlávková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

čši

NPI