Revizní pracoviště

Oddělení vykonává působnost a činnost revizního pracoviště pro oblast školských poradenských služeb podle zákona č. 82/2015 Sb. Oddělení je právnickou osobou zřízenou a pověřenou ministerstvem školství s účinností od 1. září 2016.

KONTAKTY

Mgr. Lenka Štefanová, vedoucí oddělení Revizní pracoviště

tel.: +420 222 122 218

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Radka Malá, sociální pracovnice oddělení Revizní pracoviště

tel.: +420 222 122 218

mobilní tel.: 777 478 813

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Petr Došek

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., odborný pracovník – speciální pedagog

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

adresa: Senovážné náměstí 872, Praha 1

datová schránka: 8pswgy6


Revizní pracoviště bylo zřízeno MŠMT v roce 2016 v souvislosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání do praxe. Jeho činnost je upravena v § 16b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem revize (revize = odborný přezkumný prostředek) je odborné posouzení (re-visio = opětovné prohlédnutí) správnosti úsudku školského poradenského zařízení (dále ŠPZ), dodržení odborných postupů poradenské činnosti ŠPZ a porovnání výstupů jeho poradenské činnosti se skutečným stavem věci.

Cílem revize je vždy podpořit zájem a právo dítěte, žáka nebo studenta ve vzdělávacím procesu.

O výsledku posouzení revizní pracoviště vždy vydá revizní zprávu, jejíž součástí může být i nová zpráva či doporučení podpůrných opatření. V takovém případě nová zpráva nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení vydané ŠPZ. Revizní zpráva nemá charakter restriktivního opatření vůči ŠPZ, jedná se o odborné posouzení shrnující, zda byl odborný postup ŠPZ a jeho výsledek správný a odpovídající aktuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka, studenta.

Výsledek posouzení žádosti o revizi není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, proto jej nelze přezkoumat v přezkumném řízení dle správního řádu.

Pokud žadatel o revizi nebude spokojen s výsledky revizního posouzení, může se obrátit na soud.

Revizní proces – schéma


Kdo může žádost o revizi podat?

  • zákonný zástupce dítěte nebo žáka;
  • zletilý žák;
  • student;
  • škola, školské zařízení;
  • Česká školní inspekce (dále ČŠI);
  • Orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc v ŠPZ.

Do kdy lze žádost o revizi podat?

K podání žádosti o revizi prosím využijte formuláře pro podání žádosti, dle typu žadatele (zákonný zástupce, zletilý žák/student, škola). K žádosti je třeba přiložit kopii dokumentu, který chcete revidovat a případně další kopie dokumentů, které považujete za důležité nebo se na ně v žádosti odkazujete.

Dotazník pro školu – podklad pro revizní šetření.docx

Formulář Žádost o revizi – škola a školské zařízení.docx

Formulář Žádost o revizi – zákonný zástupce.docx

Formulář Žádost o revizi – zletilý žák.docx

Vzdělávání dle RVP ZŠS na běžné ZŠ.docx

Co nespadá do kompetence revizního pracoviště:

  • Doporučující vyjádření ŠPZ a doporučující posouzení ŠPZ vydaná dle § 36 odst. 3 a § 37 odst. 1 školského zákona, která slouží jako podklad pro rozhodnutí ředitele základní školy o přijetí dítěte narozeného od září do konce června příslušného školního roku k plnění povinné školní docházky nebo jako podklad pro odložení začátku povinné školní docházky.

Máte-li pochybnosti o těchto doporučujících vyjádřeních nebo posouzeních, obraťte se prosím na vedení ŠPZ, případně jeho zřizovatele.