Podpora krajského akčního plánování

Podporujeme akční plánování na úrovni krajů, středních škol a vyšších odborných škol v celé ČR, spolupracujeme se 14 kraji a tisícovkou škol.

Metodicky podporujeme kraje při tvorbě krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) a školy při vytváření školních akčních plánů (ŠAP) nebo plánů aktivit (PA) v devíti základních strategických oblastech vzdělávání. Chceme naučit cílové skupiny strategicky řídit a akčně plánovat svůj rozvoj, zpracovávat analýzu, využívat zdroje, průběžně vyhodnocovat dosahování cílů, účinně reagovat na změny.

Metodiky k tvorbě plánů rozvoje vzdělávání, datová opora, odborné informace

V projektu P-KAP poskytujeme cílovým skupinám metodiky k tvorbě plánů, zajišťujeme datovou oporu pro jejich analýzy díky opakovanému celorepublikovému dotazníkovému šetření potřeb škol, poskytujeme jim odborné informace a podklady i osobní pomoc našich garantů.

Pomoc odborníků v jednotlivých oblastech intervence

V projektu působí 14 odborných krajských garantů a tzv. garanti intervencí, tj. odborníci v jednotlivých obsahových oblastech akčního plánování (tzv. oblastech intervence). Těmi jsou: odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli; podpora polytechnického vzdělávání (technické, přírodovědné, environmentální); podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; podpora inkluze; rozvoj škol jako center celoživotního učení; digitální kompetence; čtenářská a matematická gramotnost; rozvoj výuky cizích jazyků. Máme rovněž síť garantů inkluze, kteří provádějí přímo v terénu mapování stavu společného vzdělávání na SŠ a VOŠ formou polostrukturovaných rozhovorů ve školách a formulují doporučení.

Učíme kraje a školy akčně plánovat jejich rozvoj

Naším cílem je prostřednictvím zmíněných oblastí intervence sladit vzdělávací cíle na celostátní, krajské i školní úrovni s možností přihlédnout ke specifikům regionů či škol a naučit obě cílové skupiny v rámci strategického řízení akčně plánovat svůj rozvoj prostřednictvím různých činností, aktivit a projektů, mapovat si a efektivně využívat vlastní i cizí zdroje. Mohou přitom čerpat i peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů a využívat projekty se zjednodušeným vykazováním v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Po dobu 6letého projektu tak mají kraje i školy příležitost projít si celý cyklus akčního plánování opakovaně. Kromě sad metodických materiálů (vč. podrobných pojetí jednotlivých obsahových oblastí či souhrnných zpráv dotazníkových šetření), které jsou dostupné na webu projektu, jsme zorganizovali řadu seminářů a odborných panelů, které jsme v době pandemie covidu-19 transformovali na online setkání a webináře, jejichž záznamy jsou zveřejněné na YouTube kanálu NPI ČR a dostupné rovněž z projektového webu.

Edusíť – katalog odborníků ve vzdělávání

Zprostředkováváme napříč republikou sdílení zkušeností formou osobních či online akcí i prostřednictvím sbírky příkladů inspirativní praxe. Položili jsme základy virtuální Edusítě – katalogu odborníků ve všech oblastech intervence i v oblasti řízení a plánování, který zprostředkuje zájemcům kontakty na odborníky ve všech krajích prostřednictvím profesní sítě LinkedIn. Tento online katalog odborníků se bude v NPI ČR rozvíjet i po skončení projektu. Založili jsme zároveň odborné tematické linkedinové skupiny, na nichž naši garanti moderují diskuze a sdílení zkušeností pedagogů s dalšími odborníky na aktuální témata v jednotlivých oblastech.


Kontakty:

Daniela Kramulová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Iva Kvašňáková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Logolink OP VVV