Základní informace o zpracování osobních údajů Národního pedagogického institutu České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení“). Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo poskytnutými ke specifickým zpracováním.

1. Obecné informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

Základní identifikační a kontaktní údaje správce

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

IČO: 45768455

Elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 8pswgy6

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Bříza Jiří, CSc.
e-mail: jTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 778 761 859

2. Informace o základních právech subjektů údajů

Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od Národního pedagogického institutu České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – dále jen NPI:

 • přístup k osobním údajům, které se jej týkají, podle článku 15 nařízení,
 • opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení,
 • výmaz osobních údajů podle článku 17 nařízení, nebo
 • omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení.

Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy se subjektem údajů, má subjekt údajů právo požadovat též přenos automaticky zpracovávaných osobních údajů podle článku 20 nařízení.

Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení.

Správce je povinen ověřit totožnost žadatele, není-li totožnost zřejmá z předložené žádosti. Není-li totožnost zřejmá, je žadatel vyzván k doplnění žádosti nebo k jejímu předložení způsobem, kdy bude totožnost žadatele bez dalších pochyb určena. Totožnost je prokázána v případech, kdy je žádost doručena některým z následujících způsobů:          

 • osobně, kdy je totožnost ověřena podle průkazu totožnosti,
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,
 • v elektronické podobě e-mailem s elektronickým podpisem, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů NPI je porušeno nařízení nebo jiné povinnosti se vztahem k ochraně osobních údajů stanovené zákonem, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: qkbaa2n

Mezi zpracovávané osobní údaje patří zejména identifikační údaje žadatelů a / nebo statutárních orgánů uchazečů, žadatelů o zápis nebo účastníků řízení (jméno a příjmení, rodné příjmení, titul, rodinný stav, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, u cizinců pohlaví), adresní údaje (adresa trvalého bydliště, adresa pobytu v případě cizinců), a další údaje stanovené právními předpisy.

Pro některé agendy může NPI do zpracování zapojit zpracovatele. V některých případech (zejména v oblasti poskytování dotací) jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, a to výhradně jiným orgánům státní správy, o kterých tak stanoví zvláštní zákon.

V případech, kdy osobní údaje nejsou získány přímo od subjektů údajů, jsou zdrojem těchto osobních údajů žadatelé o dotaci a příjemci dotací.  

3. Zpracování osobních údajů v oblasti zajištění činnosti NPI

NPI zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu právními předpisy, nebo v případech, kdy tak stanoví právní předpis, nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro NPI z právních předpisů nebo ze smluv, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů NPI nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony: 

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Účelem těchto agend je vyřizování petic a stížností, žádostí o informace, uzavírání smluv, proces zadávání veřejných zakázek včetně dokumentace,  kontrolní činnost (včetně finanční kontroly), školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, posuzování projektových dokumentací, provádění auditů, zabezpečení IT prostředí NPI a související činnosti (školení uživatelů, zálohování systémů), vedení účetnictví, vedení spisové služby, prezentace NPI a činnosti jeho představitelů, organizace činností NPI (vedení kontaktních seznamů apod.), organizace a pořádání konferencí a seminářů.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména osobní údaje uchazečů o veřejné zakázky, dodavatelů, smluvních partnerů, resp. jejich zástupců nebo kontaktních osob, zaměstnanců NPI, účastníků řízení. Vedení spisové služby zahrnuje subjekty údajů z ostatních agend, pokud jsou s využitím jejich údajů vedeny spisy.

Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje identifikační a adresní.

4. Zpracování osobních údajů v oblasti zaměstnaneckých a obdobných vztahů

NPI zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech, kdy tak zákon stanoví, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro NPI ze zákonů, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů České republiky, NPI nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zpracování se provádí zejména pro účely zajišťování výběrových řízení, vedení a správy personálních evidencí a statistik, plnění úkolů k zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců, zúčtování mezd, vzdělávání, evidence docházky.

Některá zpracování (např. evidence docházky) jsou založena na oprávněném zájmu NPI.

Tato zpracování se týkají zejména zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě identifikačních a adresních údajů také zvláštní kategorie osobních údajů, dále údaje z evidence Rejstříku trestů, údaje o vzdělání, průběhu zaměstnání, vojenské službě. U zaměstnanců mezi zpracovávané údaje patří také např. číslo občanského a řidičského průkazu a údaje o jejich rodinných příslušnících.

Pro některé agendy může NPI do zpracování zapojit zpracovatele. V některých případech jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, a to výhradně jiným orgánům státní správy, o kterých tak stanoví zvláštní zákon.

5. Další zpracování osobních údajů

Některá dílčí zpracování NPI jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před udělením souhlasu předepsaným způsobem informován, resp. poučen.