Studium pro asistenty pedagoga

1) Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické

a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby

a) vhled do současného systému vzdělávání v ČR

b) Školský zákon a další související legislativa

c) organizace školního roku, ŠVP

d) základní pedagogická a speciálně pedagogická terminologie

e) speciální vzdělávací potřeby a jejich definice v ŠVP 

f) Seznámení s novelou školského zákona č.82/2015 a prováděcí vyhlášky č.27/2016, zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře;

g) Filosofie společného vzdělávání, anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze

3 hodiny

2) Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem      a pedagogickým sborem

  

Posluchač bude seznámen se základními povinnostmi asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty:

a.) pedagogická asistence učitelům při výuce

b.) pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí

c.) zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole

d.) pomoc žákům při přípravě na vyučování

e.) spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči a s komunitou v místě školy

 4 hodiny

3) Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů, základy didaktické a výchovné činnosti (bod 3 standardů je spojen s bodem 5 standardů)

K základní orientaci ve vzdělávacím programu škol je pro asistenta pedagoga nutný vhled     do následujících témat:

Základy obecné pedagogiky:

a.) základní pedagogické disciplíny

b.) principy moderní pedagogiky

c.) podstata a struktura výchovy a vzdělávání

d.) důležitost vzdělání - vzdělání jako klíč k začlenění do společnosti, vzdělávání jako celoživotní proces, rozdíly v pojetí výchovy a vzdělávání v různých kulturách.

Základy teorie výchovy:

a.) multikulturní  výchova

b.) základní principy a pojetí výchovy v romské společnosti

Základy sociální pedagogiky:

a.) proces socializace, postoje, role, chování, hodnoty, sociální učení, skupiny a útvary

b.) sociálně patologické jevy

c.) problematika vztahu minorit a majorit

d.) vliv sociálních faktorů na psychiku člověka

Základy obecné didaktiky:

a.) metody výuky

b.) formy a prostředky výuky

c.) speciální výukové materiály a postupy

d.) základní orientace ve vzdělávacích programech a jejich struktuře

10 hodin

4) Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žákaa.) metody klasifikace a hodnocení

b.) možnosti klasifikace a hodnocení jako motivačního prvku ve vzdělávání

3 hodiny

5) Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzívního prostředí třídy

Úvod do sociální psychologie:

a.) vysvětlení pojmů

b.) interakce mezi lidmi

c.) interakce žák učitel asistent- specifika

d.) školní třída jako specifická sociální skupina

e.) integrace kontra segregace znevýhodněných žáků

f.) principy interkulturního vzdělávání, důraz na lidskou stejnost a sociokulturní jinakost

g.) příčiny vzniku konfliktů při snaze o začlenění žáků se speciálními potřebami  ve vzdělávání  a možnosti řešení

h.) problémové chování a možnosti řešení, odlišné pojetí kázně, rodinné výchovy a přístupu ke vzdělání

5 hodin

Modul II: Podpora žáka1) Orientace v požadavcích školy na žáka

a) charakteristika a cíle jednotlivých druhů škol

b) ŠVP a základní, klíčové kompetence v jednotlivých stupních vzdělávání se zaměřením zejména na základní  vzdělávání

c) požadavky na žáka po absolvování přípravné třídy

2 hodiny

2) Základy psychohygieny učení

Úvod do psychologie

a.) základní psychické stavy a procesy, osobnost; hodnoty a hodnocení

b.) vědomí vlastní hodnoty

c.) motivace a emoce

d.) vnímání a paměť

e.) myšlení a řeč

f.) postoje, utváření a změny postojů

g.) učební a poznávací styly, procesy učení

h.) obecné základy biologie člověka.

4 hodiny3) Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

a.) druhy pozorování

b.) fáze pozorování (stanovení cíle pozorování, příprava pozorování, vlastní pozorování - záznamový arch, možnosti záznamů z pozorování, analýza, závěr, zhodnocení pozorování)

3 hodiny

4) Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

a.) možnosti a formy pomoci při výuce

b.) motivace žáků, motivace k přípravě na vyučování

c.) popis tradičních a moderních (aktivizačních) metod, význam participativních metod, interaktivní vyučování, kritické myšlení

d.) princip a možnosti spolupráce v rámci celé školy, nejen při výuce

e.) konkrétní požadavky na žáka a hodnocení jejich plnění,

f.) rizika volného času u některých žáků

3 hodiny

5) Základní znalosti řešení výchovných problémů

a.) nejčastěji se vyskytující problémy a přehled možných řešení, orientace v problému, možnosti spolupráce při řešení výchovných problémů, vzájemná komunikace jako prostředek k řešení problémů

b.) problematika záškoláctví jako jeden z problémů

c.) domácí příprava na vyučování - spolupráce s rodinou

d.) asistent pedagoga jako prostředník při řešení výchovně vzdělávacích problémů, konkrétní kasuistiky na toto téma

e.) asistent pedagoga jako prostředník mezi rodinou, komunitou a školou, konkrétní kazuistiky

f.) asistent pedagoga jako nositel změny v pohledu na školní vzdělávání

g.) vhled do problematiky asociálního chování a sociálně patologických jevů a jejich prevence (vandalismus, záškoláctví, delikvence, prostituce, drogové a jiné závislosti projevy rasismu, xenofobie aj.), konkrétní kazuistiky

4 hodiny

6) Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků 

a.) pomoc při organizaci režimu dne, systém režimu dne

b.) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

c.) základní hygienické návyky

d.) systém pracovních návyků - příprava na vyučování, domácí příprava, motivace k učení, koncentrace na výkon, dokončení práce

e.) prosociální chování jako prevence sociálně patologických jevů (mravní hodnoty, rozpoznání nevhodného a  rizikového chování a uvědomění si možných důsledků takového chování, nebezpečí fyzického a psychického zneužívání vlastní osoby, posílení sebereflexe a sebeovládání, podpora spolupráce v týmu, vnímavost k potřebám druhých)

2 hodiny

7) Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s různou mírou potřeby podpůrných opatření)

a. úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření

b. definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření            

c. základní rozlišení pojmů sociální znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění a zdravotní postižení

d. právo na vzdělávání

e. formy společného vzdělávání (obsah, formy a metody odpovídající vzdělávacím potřebám a možnostem vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní)

f. poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení

g. přijímání ke vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  a jejich hodnocení.

5 hodinModul III: Systém péče o žáka 

1) Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení,

léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových

organizací)

a.) seznámení s možnostmi spolupráce v oblasti péče o děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - spolupráce na úrovni školy - výchovný poradce na škole, školní psycholog, další možnosti spolupráce SIM - služby středisek integrace menšin, CPIV, tvorba adaptačních programů, služby tutorů žákům z řad studentů VŠ, spolupráce s romskými poradci, krajskými koordinátory  a další

b.) střediska krizové intervence, krizové linky - dostupnost, možnosti okamžité pomoci, spolupráce s policií

c.) systém nestátních neziskových zařízení - vzdělávání, poradenská činnost, informační a osvětové služby aj.

3 hodiny

2) Základní právní předpisy

a.) právní minimum pro asistenta pedagoga (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga) – zákon 563/2004 Sb., zákon 562/2004 Sb., vyhláška 27/2016 Sb., aktuální metodické pokyny, antidiskriminační zákon a další

2 hodiny3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících

profesí a s Policií ČR

a.) principy a možnosti spolupráce, kasuistiky k řešení konkrétních případů aj.

2 hodinyModul IV: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga1) Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

a.) podstata sociokulturního handicapu romských dětí

b.) pomoc ve formě cílené asistence

c.) vytváření přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (obsah, cíle a vzdělávání v přípravných třídách - podpora k odstranění jazykových                   a kulturních bariér, aklimatizace )

d.) možnosti prevence diskriminace a segregace ze společnosti

5 hodin

2) Specifika práce se žáky se sociokulturně znevýhodněného prostředí

a.) včasná péče o žáka a jeho rodinu

b.) příprava na vstup do školy

c.) objektivní způsob diagnostiky celkové úrovně nadání dítěte a její struktury, objektivní testování vycházející ze sociokulturního prostředí romské komunity

d.) identifikace vzdělávacích potřeb dítěte, možnost adaptačního programu

4 hodiny

3) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením

a.) druhy zdravotního postižení - žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem                 a vývojovými poruchami učení nebo chování

b.) zdravotní znevýhodnění, přístup k žákům s jednotlivým postižením nebo znevýhodněním

c.) vzdělávací specifika těchto žáků vycházející z jejich reálných schopností, možností, potřeb a zájmů

6 hodin

4) Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky

a.) komunita, komunitní pracovník

b.) volnočasové aktivity

c.) zapojení rodičů a komunity do činností školy

d.) možnosti vedení slabších žáků tzv. tutory

3 hodiny

5) Komunikační dovednosti asistenta pedagoga

a.) verbální a neverbální komunikace, písemná komunikace

b.) vyjednávání a řešení konfliktů, prezentace, argumentace a obhajování

c.) modelové řešení nejčastějších konfliktů

d.) specifika komunikace s dětmi, s učitelem, dalšími spolupracovníky

e.) komunikace s rodiči

f.) komunikace s institucemi a komunitou

8 hodin

Modul V: Základy práce s počítačema.) stručné seznámení s technickým vybavením počítače

b.) seznámení s prací ve Windows a s aplikací Word, Explorer (Průzkumník)

c.) ukázka internetu a jeho využití, vyhledávání informací na internetu

(6 hodin)Modul VI: Sociálně patologické jevy a jejich prevence, práce s dětmi s CANa.) prevence a včasná diagnostika sociálně patologických jevů

b.) domácí násilí, problematika  tělesných trestů, agresivita

c.) problematika závislostí a prekriminálního chování

d.) podpůrné programy pro prevenci asociálních společenských jevů - prevence záškoláctví, výtržnictví a dalšího rizikového chování a sociálně patologických jevů

e.) konkrétní možnosti pomoci 

f.) právní minimum

(5 hodin)Modul VII: Specifika českého a romského jazyka a literaturya.) gramatika

b.) čtení

c.) práce s textem

d.) orientace v textu

(3 hodiny)

Modul VIII: Adaptace učebních materiálůa.) tvorba a použití učebních metod a učebních pomůcek na podporu integrace romských žáků

b.) využívání různých cest k získávání učebních pomůcek na podporu integrace romských žáků

c.) tvorba a adaptace učebních materiálů na podporu integrace žáků se zdravotním postižením

(12 hodiny) 


Poznámka: aktualizace z důvodu zavádění společného vzdělávání

Číslo programu

Z24-05-12-212

Číslo akreditace

MSMT-15430/2019-1-617

Garant

Bc. Marcela Řeřábková
222 122 314
775 571 661
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
  • Studia
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

září 2021 - červen 2022 (studium probíhá ve čtvrtek, termíny pro první školní pololetí: 16., 23., 30.9.; 7., 14., 21.10.; 4., 11., 18., 25.11.; 2., 9., 16.12.2021 a 6.1.2022, od 9:00 do 16:00)

Cena

6440.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

147

icon map pin

Lektoři
  • Lektoři NPI ČR

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

icon map pin

MAX účastníků

22

icon map pin

Počet hodin

147

Poznámka

aktualizace z důvodu zavádění společného vzdělávání

Přihlásit se