Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

Předkládaný vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a navazující vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Opírá se především o ustanovení § 9, 10 a 12 a o ustanovení svodného § 22 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, a o § 3 připomenuté vyhlášky. Studium je jednoleté. Organizačně a časově je rozloženo do dvou semestrů. Studium je koncipováno formou blended learningu. Celkový rozsah studia je 250 hodin. Prezenční část je koncipována na 100 hod. E-learningová část je koncipována na 150.
Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem. Studium je ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Podrobný přehled studia:


Označení modulu
Modul
semestr
Hodin prezenčně
E-learning

P1
Aktuální zdroje informací a výukových objektů na Internetu
1
0
7

P2
Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
1
7
8

P3
Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT
1
0
10

P4
Informační systém školy, webová prezentace školy
1
8
10

P5
Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole
1
8
12

P6
Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)
1
7
6

P7
Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
1
8
8

P8
Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP
1
8
8

P9
Vedení školních žákovských projektů
1
7
5

P10
Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace
2
0
6

P11
Počítač a volný čas dětí a mládeže
2
8
0

P12
Principy a možnosti počítačových sítí
2
8
16

P13
Užití ICT ve speciální pedagogice
2
7
6

-
Využití počítače ve vzdělávacím procesu - 1.volitelný modul **)
2
8
16

-
Využití počítače ve vzdělávacím procesu - 2.volitelný modul *)
2
8
16

-
Využití počítače ve vzdělávacím procesu - 3.volitelný modul *)
2
8
16

-
Závěrečná práce a závěrečná zkouška
2
-
-


CELKEM

100
150*) Účastník studia vybírá z pěti volitelných modulů tři.
Označení modulu
Volitelné moduly (účastník z nich musí absolvovat 3 vybrané)


Modul
pololetí
Hodin prezenčně
E-learning

V1
Využití počítače ve vzdělávacím procesu – matematika a její aplikace (volitelné)
2
8
16

V2
Využití počítače ve vzdělávacím procesu – fyzika a technické aplikace (volitelné)
2
8
16

V3
Využití počítače ve vzdělávacím procesu – cizí jazyky (volitelné)
2
8
16

V4
Využití počítače ve vzdělávacím procesu – multimédia (volitelné)
2
8
16

V5
Využití počítače ve vzdělávacím procesu – grafické aplikace (volitelné)
2
8
16


Podrobnosti k obsahové náplni jsou uvedeny v příloze č. 1.

Studium je jednoleté s rozložením výuky do dvou semestrů, s přímou výukou v trvání 100 hodin podle ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. Celková hodinová dotace, včetně všech dalších částí Studia k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, činí 250 hodin (vztaženo ke každému jednotlivému účastníkovi).

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky - absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce.
Způsob ukončení studia
Studium podle § 3 odst. (2) vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) je ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce.
Podmínkou úspěšného absolvování studia je:


minimálně 80% účast na přímé výuce,


úspěšné složení všech průběžných dílčích zkoušek,


vypracování závěrečné práce a její obhajoba,


úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí.

Zkušební komise bude minimálně tříčlenná. Garant studia příslušného krajského pracoviště navrhuje personální složení zkušební komise, které musí následně schválit hlavní garant. Zkušební komisi poté jmenuje vedoucí nebo pověřený pracovník příslušného krajského pracoviště NIDV. Předsedou bude nezávislý odborník na problematiku ICT, členy zástupci lektorské skupiny. Jako hosté mohou být přizváni zástupci školských orgánů (OŠ KÚ, ČŠI, OŠ magistrátu města).

Po úspěšném absolvování studia získává absolvent Osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studijní plán Studia k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
P1 Aktuální zdroje informací a výukových objektů na Internetu
Výuka probíhá:
0 hodin prezenční formou, 7 hodin e-learningovou formou

Tento modul přináší přehled nejnovějších online informací pro oblast digitálních technologií ve vazbě na rámcový vzdělávací program.
Technologické role ICT metodika nejsou předmětem tohoto modulu.
Jednotlivé zdroje jsou rozděleny do kategorií podle informací, které zdroje přinášejí:


Profesní organizace v České republice


Profesní organizace v Evropě a ve světě


Online nástroje


Metody, které lze při nasazení ICT využít


Výukové zdroje


Kooperativní učení a využití digitálních technologií


P2 Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
Výuka probíhá:
7 hodin prezenční formou, 8 hodin e-learningovou formouprezenční výuka

Prezenční část obsahuje kapitoly Pravidla chování na sítích (netiketa) a Identita vs. anonymita v globálním síťovém prostředí.distanční výuka

Tento modul se v distanční části zabývá v první řadě autorským zákonem a příslušnými výklady jednak všeobecně, ale i z pohledu učitele. Kategorizuje autorský software při tvorbě výukových objektů. Ve druhé části se zabývá bezpečností v prostředí sítí, zabezpečením systémů a antivirovou ochranou. Poslední část je zaměřena na principy a techniky zálohování dat a systémů a jejich praktická využitelnost.


P3 Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT
Výuka probíhá:
10 hodin e-learningovou formou
Tento modul obsahuje následující kapitoly:


základní pravidla pracovní hygieny a ergonomii práce s počítači (zraková a psychická zátěž)


vytvoření vhodného pracovního prostředí


prevence a náprava zdravotních důsledků s počítačem


IT na zdraví člověka a životní prostředí


P4 Informační systém školy, webová prezentace školy
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 10 hodin e-learningovou formou


prezenční výuka

Cílem prezenční části vzdělávání je především otevřít problematiku vytváření školních internetových publikací a školních informačních systémů formou diskuze účastníků vzdělávání. Zkušenost jednoznačně ukazuje, že právě výměna informací, postupů a příkladů dobré praxe mezi samotnými učiteli patří k jednomu z nejvhodnějších způsobů profesního růstu pedagogů v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií.distanční výuka

Modul je určen učitelům vykonávajícím nebo připravujícím se na funkci koordinátora a metodika informačních a komunikačních technologií na škole. Jeho cílem je seznámit účastníky s komplexem úkolů a záležitostí, které je nutné zajistit při vytváření systému tvorby a aktualizace školní internetové prezentace a volby a nasazení školního informačního systému.
Cílem naopak není naučit učitele tvorbu jazyka (HTML) pro vytváření webových stránek.

P5 Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 12 hodin e-learningovou formou


prezenční výuka

Účastníci vzdělávacího programu si osvojí znalosti z oblasti moderních technologií (hl. interaktivní tabule) a jejich využití v praxi.distanční výuka

V rámci distanční výuky se účastníci seznámí s problematikou identifikací závad v počítači, provádění jednodušších oprav a úprav v počítači a jejich nastavení. Architekturou PC. Digitální foto a kamera, možnosti propojení s počítačem, přenosu dat a následné jejich zpracování.

P6 Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)
Výuka probíhá:
7 hodin prezenční formou, 6 hodin e-learningovou formouprezenční výuka

Prezenční studium obsahuje následující kapitoly:


Vazba na klíčové strategické dokumenty ČR a EU


Výzvy


Problémy při řešení projektů, jejich management na úrovni školy


Zajištění publicity projektů


Vztah mezi příjemcem a poskytovatelem finančních prostředků


ICT nástroje a úskalí komunikace v mezinárodním týmu


Prezentace průběhu a výstupů projektu


Problém možného překryvu podpor


Příklady dobré praxe a možnosti inspirace z oblasti ICT
distanční výuka

Modul pojednává o možnosti vytváření školních projektů v návaznosti na získání grantů z fondů EU. Jaké jsou vazby na klíčové strategické dokumenty v rámci ČR a EU. Uvádí, jaké jsou možnosti a formální náplně při získání grantů a následné schválení a revaluace projektu. Uvádí postupy přípravy a řešení projektů, problematiku při vedení daného projektu, spolupráci a kontroly ze strany řídících orgánů. Jaká jsou pravidla publicity projektu a jeho udržitelnost po jeho ukončení a jakým způsobem se prezentuje průběh a výstupy projektu.
P7 Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 8 hodin e-learningovou formouprezenční výuka

Cílem prezenčního studia je osvojit si využití ICT ve výuce, moderní didaktické teorie a postupy s využitím ICT a jejich uplatnění v praxi, příklady dobré praxe, ICT v procesu začleňování znevýhodněných skupin do vzdělávání, ICT v řízení a administrativě školy a vazby na strategické dokumenty v ČR a EU.distanční výuka

Tento modul se zabývá možnostmi využití ICT ve výuce, jejich přínosy, nevýhodami a omezeními, popisuje moderní didaktické a metodické teorie s využitím ICT a nastiňuje některé praktické příklady. Charakterizuje možnosti začleňování znevýhodněných žáků pomocí informačních technologií. Dále se zmiňuje o požadavcích, které na učitele klade informační společnost a ICT ve škole, o podpoře učitelů a DVPP v oblasti ICT, o roli ICT v řízení a administrativě školy. Uvádí přehled vazeb na strategické dokumenty a zákonné normy ČR a EU. Pokouší se, aby účastníci získali základní přehled o aktuálních a pravidelných akcích na téma ICT ve vzdělávání.

P8 Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 8 hodin e-learningovou formouprezenční výuka

Cílem prezenčního studia je osvojit si kapitoly digitální technologie kolem nás a jejich přínos pro vzdělávání, využití digitálních technologií ve školách a přínos technologií pro výsledky vzdělávání, akční plán Škola pro 21. století a Profil Škola, ICT plán školy, jeho postavení v činnosti školy a v neposlední řadě financování.distanční výuka

ICT plán školy je strategický dokument, který může nejen vedení školy, ale i všem pedagogickým pracovníkům sloužit jako významný prostředek prosazování digitalizace vzdělávání. Je prostředkem rozvoje informačních technologií ve školách. Elearningový modul rozvíjí některé kapitoly, které jsou jen obecně zmíněny v textovém sylabu.
Elearningový modul řeší převážně následující oblasti:


ICT plán a školy a e-government


ICT plán školy – prvotní audit


ICT plán a prvotní audit digitální gramotnosti pedagogických pracovníků


ICT plán a Profil Školy


P9 Vedení školních žákovských projektů
Výuka probíhá:
7 hodin prezenční formou, 5 hodin e-learningovou formou


prezenční výuka

Cílem prezenčního studia je osvojit si, co jsou žákovské projekty a jaký je jejich smysl, účel a přínos. Jak probíhá integrace těchto projektů do procesu výuky, jak se realizuje řízení těchto projektů z pohledu organizace školy a výukových aktivit. Jakou roli má ICT koordinátor při zavádění projektů a jejich realizaci na škole. Jak probíhá koordinace integrovaných projektů (z různých oblastí). Proč je vhodné zapojení dalších subjektů jako partnerů v projektech (rodiče, firmy, úřady, zájmové a neziskové organizace, další subjekty). V neposlední řadě jsou uvedeny příklady a možnosti inspirace pro realizaci žákovských projektů.distanční výuka

Tento modul se zabývá žákovskými projekty, jejich smyslem, přínosem a účelem. Dále postupem tvorby žákovského projektu a jeho integrací do výuky, řízením a koordinací těchto projektů z pohledu organizace. Náplní práce projektových týmů i ICT koordinátora, možnostmi zapojení dalších subjektů jako partnerů projektu. V nespolední řade se také zabývá možnými příklady a inspirací žákovských projektů nejen v rámci jedné školy, ale i mezinárodních.


P10 Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace
Výuka probíhá:
0 hodin prezenční formou, 6 hodin e-learningovou formou

Tento modul se zabývá anglickou terminologií z oblasti ICT. Během studia modulu se dá osvojit slovní zásoba, která se běžně v této oblasti používá, ale navíc si prakticky vyzkoušet, jakými dalšími způsoby je možné získávat překlad a výklad anglické terminologie z oblasti ICT na internetu.

Dále je možno získat ucelenou představu o možnostech, výhodách a nevýhodách široké škály internetových slovníků, překladačů a tezaurů. Velký důraz je kladen na plnění praktických úloh, které naučí efektivně používat výše zmíněné slovníky, tezaury a encyklopedie.

P11 Počítač a volný čas dětí a mládeže
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 0 hodin e-learningovou formou

Cílem tohoto prezenčního studia je vysvětlit některé pojmy z oblasti volného času i výuky a poskytnout základní informace o možnostech využití ICT v běžném volném čase žáků základních a středních škol.

P12 Principy a možnosti počítačových sítí
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 16 hodin e-learningovou formouprezenční výuka

Cílem prezenčního studia je představit počítačovou síť, Technologie a služby používané v moderních počítačových sítích, Síťové architektury, Principy správy lokální počítačové sítě, Protokoly, Síťové architektury a principy její činnosti, Bezdrátové komunikační technologie, Sítě ISDN, Virtuální sítě (VLAN) a Přehled a klasifikace služeb sítě Internet.distanční výuka

Cílem tohoto modulu je vysvětlit základní pojmy z oblasti počítačových sítí, principy jejich fungování pomocí modelu OSI/ISO a TCP/IP. Představit způsob adresování v sítích. Správa sítě. Tento modul Představení datových sítí Vás seznámí postupně se základy sítí, jejich topologií, odstavec, ve kterém výstižně a stručně popíšete, o čem daný modul pojednává.

P13 Užití ICT ve speciální pedagogice
Výuka probíhá:
7 hodin prezenční formou, 6 hodin e-learningovou formou


prezenční výuka

Cílem tohoto modulu je seznámit vás s nejdůležitějšími principy alternativního ovládání počítače a ukázat základní pomůcky i programy usnadňující lidem s postižením přístup k výpočetní technice a to na takové úrovni, abyste dokázali doporučit vhodné pomůcky a postupy pro zpřístupnění počítače konkrétnímu dítěti s postižením.
1. distanční výuka
Cílem tohoto modulu je vyzkoušet si vhodný SW k práci s žáky se specifickými potřebami (smyslové, pohybové, mentální postižení). Účastníci se naučí používat vhodný SW pro práci s dětmi vyžadující speciální přístup.

V1 Využití počítače ve vzdělávacím procesu – matematika a její aplikace (volitelné)
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 16 hodin e-learningovou formou
Témata výuky:


Možnosti využití ICT ve výuce matematiky a v aplikacích matematiky.


Soudobé SW nástroje podpory výuky matematiky.


Volně dostupný SW.


Nástroje počítačové algebry.


Počítačová geometrie, přesah do oblasti počítačové grafiky.


Nástroje tvorby a publikování matematických textů.


Práce s talentovanými studenty v matematice a souvisejících aplikačních oblastech (např. ekonomické vědy).


Cabri geometrie.


Internet ve výuce matematiky, orientace ve volně dostupných informačních zdrojích v této oblasti.


V2 Využití počítače ve vzdělávacím procesu – fyzika a technické aplikace (volitelné)
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 16 hodin e-learningovou formou
Témata výuky:


Zajímavé internetové stránky.


Práce s Excelem – grafy, regresní funkce a modelování, tvorba a zpracování dat z videozáznamu fyzikálního pokusu, snímání a editace zvuku, měřicí hardware, vzdálené laboratoře.


Fyzikální applety.


Volně šiřitelné fyzikální a astronomické programy.


Ukázky vypracovaných laboratorních úloh a demonstračních pokusů.


Videozáznamy fyzikálních experimentů.


Odkazy na další záznamy pořízené rychloběžnou kamerou.


Články z konferencí k výuce fyziky.


Středoškolské odborné práce z fyziky na téma měření kosmického záření.


Jednoduché manuály k ovládání použitých programů.


Komentáře k doporučeným appletům, programy a odkazy na download programů.


V3 Využití počítače ve vzdělávacím procesu – cizí jazyky (volitelné)
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 16 hodin e-learningovou formou
Témata výuky:


Možnosti využití ICT pro podporu výuky cizího jazyka.


Aplikace textových editorů.


SW pro výuku jazyka, CD-ROM, trénink slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti.


Korektory pravopisu a gramatiky, příp. stylu.


Volně dostupné internetové zdroje – slovníky, tezaury, elektronické učebnice, on-line kurzy.


Interaktivní podpora výuky, podpora týmové a individuální práce studentů,


Poloautomatické vyhodnocování úloh, identifikace podobnosti dokumentů.


Komunikace v cizím jazyku ve výuce a v internetovém prostředí.


Pokročilá práce s jazykem – korpusy, konkordance.


Metodika vyhledávání a hodnocení vhodných výukových zdrojů na internetu.


V4 Využití počítače ve vzdělávacím procesu – multimédia (volitelné)
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 16 hodin e-learningovou formou
Témata výuky:


Rozdělení grafiky.


Principy vektorové grafiky.


Principy rastrové grafiky.


Přehled software pro grafiku, společné prvky, odlišnosti.


Základy práce ve vektorových programech.


Základy práce v rastrových programech.


Hardware pro grafikuFotoaparát a fotografování


Skenery


Tiskárny

V5 Využití počítače ve vzdělávacím procesu – grafické aplikace (volitelné)
Výuka probíhá:
8 hodin prezenční formou, 16 hodin e-learningovou formou
Témata výuky:


Zvuk – princip, formáty, software pro zpracování, základy práce.


Video – princip, formáty, software pro zpracování, základy práce.


Animace – princip, formáty, software pro zpracování, základy práce.


Hardware pro multimedia.Číslo programu

A08-05-16-211

Číslo akreditace

MSMT-8282/2019-1-355

Garant

Petr Soukal
775 755 024
775 755 024
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • ICT
  • Studia
Kraje
  • Ústí nad Labem
Datum konání

říjen 2021 - prosinec 2022

Cena

16960.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

250

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Martin Lána
  • Mgr. Jana Brandová
  • Ing. Zdeněk Cach
  • Mgr. Josef Kupka
  • Ing. Milan Hausner
  • Mgr. Daniel Janata

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

250

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.