Malý krajinář aneb základní jevy a procesy v přírodě a krajině

Teoreticko - praktický vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí naplňovat proenvironmentální vize ve své práci s dětmi/žáky. Součástí programu je komplexní seznámení účastníků s výukovými aktivitami a metodami, jejichž cílem je nejen pochopení základních procesů v krajině, ale především probuzení úcty k přírodě u dětí/žáků. Aktivity probíhající v učebně - a pokud možno i v terénu - budou vybrány z těchto krajinářských modulů: fauna, flóra, neživá příroda, lidské krajinné elementy a vše propojující živel - voda.

Časová dotace: teoretická část 2 vyučovací hodiny, praktická část 5 vyučovacích hodin, závěr 1 vyučovací hodina.

Obsahem teoretické části jsou tato témata: 


 1. Typy krajiny. 

 2. Dlouhodobě udržitelný rozvoj a jeho současné úkoly.

 3. Ochrana přírody v ČR.

 4. Ukotvení teoretického základu v souladu s hlavními tématy EVVO.


Praktickou část tvoří konkrétní ukázky, diskuze nad projednávanými tématy či prováděnými úkoly, herní a tvořivé aktivity, jejichž příklady jsou popsány níže. Náplň aktivit respektuje nejnovější poznatky a metody pro revitalizaci či ochranu přírody a krajiny. 

Příklady aktivit a metod:

Vodní šatník aneb pokusy s hydrometeory (rosa, jíní, jinovatka, ledovka, kroupy, sníh) a jejich vliv na přírodu. Příklad metody: ničivá síla umělých krup na vegetaci, vliv tíhy ledu na únosnost větve. 

Cesta a síla vody aneb vodní koloběh (malý, velký), čištění vody (uměle na zahradě/ČOV či přirozeně), základní vodní díla v krajině (jezy, MVE, rybí přechody) a jejich vliv na přírodu. Příklady metody: čištění vody přes umělé a přírodní filtry, snížení rychlosti vodního toku ve vývařišti.

Život ve vodě aneb od sinice po rybu (tekoucí i stojaté vody), bioindikace, rybolov. Příklady metody: určení živočichů ze vzorku vody, hra Rybáři objasňující limity obnovitelných zdrojů.

Broučci (škůdci i doktoři) aneb význam a život hmyzu. Příklady metody: hra na hmyz s přeměnou dokonalou i nedokonalou; hra na společenstva: včelstvo, mraveniště. 

Hajný Robátko aneb lesní pedagogika: zvěř českých lesů, základy myslivosti a lesnictví (význam, tradice a objekty). Příklady metody: Hra na myslivce a lesníka - provádění běžných úkolů. 

Stromy jako my aneb přirozené chování a život stromů, základy geobiocenologie. Příklady metody: Hra na lesní ekosystém - stromy, houby, škůdci. 

Veselá zahrádka aneb tvorba a provozování bylinkové spirály a dalších zahradních prvků (kompost, týpí,…). Příklady metody: Hra s origami typu Nebe, peklo, ráj pro určení stanovištních nároků bylin. 

Rok ve Svatojánu aneb tvorba a hry s vícevrstvým nástěnným kalendářem sběru bylin včetně napojení na tradice a jejich význam. Příklady metody: Tvorba kalendáře z kartonu doplněného o přírodniny a okénka s herbářovými položkami, výroba bylinkového tekutého mýdla, oleje nebo sirupu. 

Kamenohrátky aneb minerály, horniny a půda (voda, živiny a život v půdě; vznik, druhy, horizonty). Příklady metody: tvorba přívěsku, praktické ukázky základních minerálů, zkoušky tvrdosti, vodivosti. 

Agricola aneb druhy zemědělství (základní plodiny polní, luční, hydroponie, aquaponie), jeho význam a vliv na krajinu. Příklady metody: praktická ukázka základních polních plodin, test vodní eroze při rozdílných podmínkách. 

Bořek stavitel aneb stavební materiály, cesty (polní/lesní, nezpevněné/zpevněné) a sídla (odpady, trendy; rozdíly vlivu urbánního, suburbánního a venkovského prostředí na člověka i na přírodu). Příklady metody: zkouška optimální vlhkosti na zhutnění zeminy, audioukázky městského, venkovského a lesního prostředí. 

 

Závěrečná část vzdělávacího programu

Vzdělávací program je zakončen tzv. závěrečným kruhem, kdy se pod vedením lektora provede reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení nad způsobem, jak lze získané znalosti začlenit do třídního vzdělávacího programu či do koordinace environmentální výchovy na škole, ba dokonce do vlastní metodiky. Účastníci obdrží metodický materiál pro rozvoj environmentální gramotnosti vhodný k začlenění EVVO do své práce.

Výstupem a ověřením získaných znalostí bude společná kresba jejich ideální krajiny odpovídající na otázky: Ve které krajině byste chtěli žít? A proč?


Číslo programu

H52-03-24-222

Číslo akreditace

MSMT-239/2022-10-97

Garant

JUDr. PhDr. Dušan Fousek
567 571 837
770 146 258
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • SŠ/VOŠ
 • ZUŠ/SUŠ
 • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • 1. stupeň ZŠ
 • 2. stupeň ZŠ
 • Zájmové a neformální vzdělávání
Kraje
 • Jihlava
Datum konání

7. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Cena

920,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
 • Ing. Tomáš Driml

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se