Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Charakteristika programu:

           Obsah vzdělávacího programu je vystavěn tak, aby splňoval nároky pro získání kvalifikace pracovníků ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Program bude akreditován dle ustanovení  § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

         Vzdělávací program je rozvržen do 160 hodin prezenčního studia s e-learningovou podporou (56 hodin). Studium je ukončeno před komisí kolokviální závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Studium je cíleně postaveno na vícedenních pobytových modulech, které přinášejí maximální soustředění na probíranou tematiku, prostor pro výměnu zkušeností a posílení profesní sounáležitosti.

Podrobný popis

     V níže uvedených tabulkách jsou popsány moduly studia a jejich dílčí témata. Oblasti předepsané standardy pro udělování akreditací DVPP pro Studium pedagogiky jsou rozloženy do jednotlivých vzdělávacích modulů (I.-VI.). Pro moduly je předepsána studijní literatura, která poskytuje přehled teoretických přístupů ke studované problematice i aktuální směry pedagogické práce.

 

 

Modul Dílčí témaHodinová dotaceLektor/tutorAnotace dílčího tématu


 

I. modul Dynamika skupiny I. Základy sociální pedagogiky a psychologie

 10 hodin Účastníci se formou sebezkušenosti naučí rozlišovat pojmy sebepoznání, sebereflexe, osvojí si pojmy z oboru sociální pedagogiky a vyzkoušejí metody práce s dětskou skupinou na základě technik sociálně psychologického výcviku. Dokáží pojmenovat svůj osobnostní profil pedagoga. Zařazeno na začátek vzdělávání, účastníci si na své skupině vyzkoušejí a ověří důležitost budování bezpečného klimatu a nastavení otevřené komunikace s pravidly pro skupinu. Blok bude zarámován terminologií a poznatky z oblasti teorie výchovy


 

  


 

 Soňa Hermochová


 

 Renata Vordová

Aleš Bednařík


 

  


 

 Základy psychologie pro pedagogy Aplikovaná psychologie - osobnost22 hodinBarbora Polívková

Aleš BednaříkVymezení pojmů důležitých pro praxi účastníka: vývoj člověka (fylogeneze x ontogeneze), periodizace jednotlivých období lidského života, vymezení jednotlivých období na základě biologického, sociálního a psychického vývoje jedince. Lidská psychika, psychická vlastnost, schopnost, se zvláštním zaměřením na pojem „inteligence“, temperament, charakter. Aplikace těchto termínů do praxe. Rozbor případových studií. Seznámí se s možnostmi vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální přístup, metody a zásady inkluze, rozvoj potenciálu jednotlivce. Vřazeno do I. modulu – účastníci si pojmenují své motivace k práci s dětmi a svá osobnostní nastavení Navazuje e-learningová podpora – zaměření na osobnost pedagoga.


 

 E-learning              (zakončení: e-learningový test)26 hodinBarbora PolívkováÚčastník se více zaměří na téma OSOBNOST, které vychází z vědních disciplín Obecné psychologie, Psychologie osobnosti a Vývojová psychologie. Co bychom měli znát:
1. Co (kdo) je to vlastně člověk.
2. Co všechno ovlivňuje vývoj člověka, dále co je to socializace a jakými způsoby se člověk učí.
3. Jak mohu sám sebe rozvíjet a udržet si čistou hlavu v pedagogické praxi a v náročných životních situacích.

Účastník získá schopnost: pochopit a poznat sama sebe,
představu o tom, proč a jak se chová dítě v určitých vývojových fázích, schopnost diagnostikovat a řešit problémové situace v pedagogické praxi, částečně a cíleně působit na druhé, aplikovat získané poznatky do praxe, tzn. porozumět problémům dětí v určité vývojové fázi, dokázat řešit konfliktní situace a umět šetřit své síly i síly dětí, předávat získané informace a dovednosti jiným. Chápat souvislosti sociálního prostředí, výchovy a osobnosti.


 
 
 
 

II. modulProseminář6 hodinMichal VozobuleÚčastníci se seznámí se základními atributy psaní odborných článků a esejí, prací s nejrůznějšími texty a dodržování formálních náležitostí u seminárních a jiných prací, se kterými se setkají v průběhu studia nebo reálné praxi. Účastníci si vyzkoušejí psát nejrůznější typy dokumentů, koncipovat jednotlivé části odborných textů a analyzovat publicistické a odborné texty. Dále budou seznámeni s prací se zdroji, včetně způsobu a zásad jejich citace. Navazuje předmět Obecná didaktika, kde účastníci následně zpracovávají seminární práci.


 

Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky (zakončení: písemná práce)20 hodinEva Lukavská Účastníci pojmenují své prekoncepty vyučovacího procesu a porovnají je se současnou teorií vyučovacího procesu. Budou zkoumat transmisivní a konstruktivistické pojetí vyučování. Porozumí, v čem se tato pojetí liší, a pokusí se odhalit ve své vlastní praxi, jaké pojetí vyučování je jim bližší a zda je možné tímto pojetím dostát nárokům formulovaným v nových kurikulárních dokumentech. Účastníci zpracují seminární práci – náslech v hodině, pojmenování všech součástek vyučování – odhad, do kterého stylu vyučování (transmisivní x konstruktivistické) sledovaná výuka patří + zdůvodnění.


 

Dynamika skupiny II.6 hodin Účastníci se formou sebezkušenosti naučí rozlišovat pojmy sebepoznání, sebereflexe, osvojí si pojmy z oboru sociální pedagogiky a vyzkoušejí metody práce s dětskou skupinou na základě technik sociálně psychologického výcviku. Dokáží pojmenovat svůj osobnostní profil pedagoga. Zařazeno jako další součást práce skupiny v rámci fází dynamiky skupiny – role ve skupině.


 

Soňa Hermochová


 

Renata Vordová


 

 Aleš Bednařík


 

III. modulSociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga

Komunikativní dovednosti32 hodinRoman ČerníkÚčastníci se seznámí prostřednictvím praktických technik a cvičení s možnostmi kultivace komunikačních dovedností se specifickým zřetelem k moderování činnostních aktivit ve vzdělávacích aktivitách. Získají základní potřebný teoretický náhled na spektrum využívaných technik a jejich využití v práci s dětmi a dospívajícími. Součástí přímé výuky je i praktický nácvik poznávaných metod a technik v kontextu současné pedagogické teorie. 


 
 
 
 
 
 

E-learning: legislativa (zakončení: e-learningový test)30 hodinMilan MacekCílem je seznámení a praktická aplikace základních právních norem pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání realizované příspěvkovými organizacemi a dalšími právnickými osobami. Obsahem je zejména vymezení postavení zájmového vzdělávání, ekonomických podmínek, postavení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. Obsah tohoto kurzu je flexibilní a pružně reaguje na změny zákonných a podzákonných norem.


 
 
 
 
 
 
                   

  

IV. modulOsobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova32 hodinRenata Vordová

Aleš Bednařík  Cílem studia je seznámení s tématy OSR prostřednictvím sebezkušenosti v oblasti sebepoznání, komunikace verbální i neverbální, spolupráce ve skupině, porovnání kooperace a kompetice. Získaní základního potřebného teoretického náhledu a praktických dovedností v oblasti svých osobnostních kompetencí k výkonu práce pedagoga volného času. Pozornost je věnována zejména rozvoji schopností a dovedností v oblastech práce se skupinou, její dynamikou a práce s vlastní profesní sebereflexí. Součástí je i teorie a historie OSV v Čechách. Účastníci se naučí výstavbě pedagogického projektu, včetně pojmenování kompetencí účastníka zájmového vzdělávání, na kterém následně pracují pod e-learningovým vedením, projekt realizují a zpracují pro obhajobu a prezentaci na závěrečném zkouškovém modulu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. modulZáklady obecné pedagogiky, pedagogiky volného času  

Zážitková pedagogika32 hodinJan SýkoraCílem studia je seznámit účastníky se základními oblastmi pedagogiky a využívání zážitkové pedagogiky. V rámci konstruktivistického vyučování projdou účastníci jak teoreticky zaměřenými bloky, tak modelovými aktivitami. Naučí se výstavbě lekce od motivace po reflexi, použijí v rámci svého pedagogického projektu.


 
 
 
 

VI. modulZávěrečný modul40 hodin zkouškyČlenové zkušební komisePrezentace a evaluace závěrečné práce – pedagogického projektu + schopnost práce s odbornou literaturou

Probíhá před komisí za přítomnosti celé studijní skupiny a lektorů. Účastníci předloží písemně zpracovanou závěrečnou práci včetně fotopříloh a prezentuje projekt během 20 minut, dalších 15 minut věnuje ukázce aktivity se skupinou, související s projektem a dokladující uplatnění znalostí v praxi. Následuje společná reflexe od účastníků kolokvia a lektorů.

Prezentace vybrané odborné literatury z oblasti pedagogiky, psychologie (cca 2 hodiny na jednoho frekventanta)


 

 

Studium pedagogiky volného času – dle výukových modulů:

I. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia + 26 hodin e-learningu)
Základy sociální pedagogiky a dynamika skupiny I. (10 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Seznámení (význam seznamovacích aktivit), základy teorie výchovy, základy sociální pedagogiky – význam pro práci se skupinou, socializace jako celoživotní proces, sociální role, sociální učení, šikana ..........….. ……………………                                                                         3 hodiny
Práce s pravidly (utváření pravidel a sankcí, otevřená komunikace) – zásady ….......        3 hodiny
Profil pedagoga volného času (význam osobnosti pedagoga pro práci se skupinou, osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese) ………………...…………....               4 hodiny
Aplikovaná psychologie – osobnost (22 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Definice (vymezení pojmu osobnost) ……………………………….                                 2 hodiny
Determinace sociální, psychická, biologická ………………….........                                  3 hodiny
Vývojová psychologie I. ………………………………………....…                                   3 hodiny
Vývojová psychologie II. ……………………………………….......                                   3 hodiny
Psychohygiena ….……………………………………………….......                                   2 hodiny
Vlastnosti, schopnosti, dovednosti (ontogeneze a fylogeneze) ..........                                4 hodiny
Pedagogické principy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální přístup, metody a zásady inkluze, rozvoj potenciálu jednotlivce. ......                                 3 hodiny
Zpětná vazba a její význam pro rozvoj kompetencí ……………........                               2 hodiny
 

E-learningové studium - Osobnost (26 hodin)
Rozpis e-learningového studia:
Lidská psychika, vlastnost a schopnost, temperament, důležité procesy a jevy......            8 hodin
Myšlení, vnímání, představivost, paměť, emoce a vůle…………………….........   8 hodin
Základní činnosti člověka – hra učení, práce, činnosti ve volném čase……...…..  8 hodin
Test………………………………………………………………………..…....                     1 hodina
Reflexe……………………………………………………………………..….                      1 hodina
     E-learning je realizován s využitím tzv. startovacích úkolů, které mapují povědomí studenta o tématu, dále tzv. shrnujících úkolů, které mapují zvládnutí a osvojení nabídnutých vzdělávacích obsahů. Jsou zařazena diskusní fóra, která dávají studentům prostor: a) se ptát, b) vést diskuzi o tématu se spolužáky. Obsahuje shrnující test. E-learning můžeme zjednodušeně chápat jako vzdělávání pomocí multimediálních informačních a komunikačních technologií, k němuž v tomto případě patří tutor (tedy učitel a konzultant v jedné osobě) a společenství ostatních studentů.

Vstup do e-learningu

První krok –             na stránkách vm.nidv.cz se zaregistrovat – tzn. v pravém horním rohu zvolit možnost “registrace” a zadat tam požadované údaje. Pak bude automaticky odeslán email s přihlašovacími údaji, které lze použít i v lms.nidv.cz

Druhý krok –           vstoupit na stránky lms.nidv.cz. Zde se přihlásit přihlašovacími údaji, které obdrželi z vm.nidv.cz.

Třetí krok – přihlásit se na níže uvedených odkazech do jednotlivých kurzů. Při vstupu bude požadován klíč k zápisu do kurzu – vše souhrnně uvádíme níže. 

 Ke studiu patří celkem 3 e-learningové kurzy:

A) KLUBOVNA – kurz určený pro vnitřní komunikaci. Vstup do Klubovny z minulého běhu DPS: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=535&id=1527,

klíč k zápisu do kurzu: KPZu-klubovna

B) OSOBNOST – kurz, kde získají účastníci spolu s prezenčním kurzem, který také patří ke studiu informace základy Obecné psychologie, Psychologie osobnosti, Vývojové psychologie a Sociální pedagogiky. Vstup do kurzu z minulého běhu DPS: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=536&id=1530,

klíč k zápisu do kurzu: KPZu-osobnost

C) LEGISLATIVA. Tento kurz je pouze e-learningový. Vstup do kurzu z minulého běhu: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=537&id=1535,

klíč k zápisu do kurzu: KPZu-legislativa

D) ZÁVĚREČNÁ PRÁCE: Tento kurz je podpůrný a studenti zde dostávají informace o tom, jak má vypadat ZP a jak ji správně zpracovat. Vstup do kurzu z minulého běhu DPS: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=538&id=1539,

klíč k zápisu do kurzu: KPZu-ZP

       Studium bude probíhat v prostředí LMS Moodle. Jedná se softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU.
        Tvůrci kurzu v prostředí Moodle mají k dispozici řadu modulů, z nichž sestavují jeho obsah. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále přizpůsobovat a využívat je tak v různých pedagogických situacích. Kromě modulů dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů.
        Pomocí standardně dodávaných modulů lze do online kurzu vkládat např.:
• studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek apod.
• diskusní fóra s možností odebírání příspěvků emailem
• úkoly pro účastníky kurzu
• automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh
• slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu
• ankety
        Studijní materiály jsou tvořeny převážně ve formě html stránek, v nichž jsou kromě textů vloženy i multimediální objekty (zvukové záznamy, obrázky, videa apod.). Příklad studijních materiálů jednoho dílčího tématu je zobrazen na následujícím obrázku:
        Použité metody:
• Čtení textu:    e-learningové vzdělávací texty jsou základem studia
• Případová studie: hledání různých logických řešení pro skutečnou situaci
• Simulace:  cílem je změnit postoje, rozvinout dovednosti a identifikovat reálné      potřeby a problémy účastníků
• Dotazování:  otevřené a zaměřené na řešení
• Učení z praxe:  příklady a aplikace
• Řešení problému: skupina řeší svůj daný problém a řešení je věcí skupiny
        Použité formy:
Uvedené vzdělávací metody budou realizovány v následujících e-learningových činnostech
• Výukové texty
• Korespondenční úkoly: úkoly, které po vypracování odešlete tutorovi. Ten za jejich
 vypracování přidělí body. Může i úkol vrátit k doplnění či přepracování
• Diskuse, chatování:  v rámci těchto činností probíhá výměna názorů a nápadů
• Audio a video:   e-learningové výukové texty jsou doplněny audio a video nahrávkami
• Testy:    v průběhu a na konci každé kapitoly jsou testy, které ověří získané dovednosti účastníků

Studijní literatura pro modul I:
• Komárková, R., Slaměník, I., Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie III., Grada, Praha 2001
• Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Portál, Praha 1994
• Helus, Z.:Sociální psychologie pro učitele I. UK, Praha 1992
• Karsnová, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Portál, Praha 1995
• Kyriacou, Ch.:Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 1996
• Kříž, P.: Kdo jsem, jaký jsem. AISIS, Praha 2005
• Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997
• Langová, M.: Učitel v pedagogických situacích. UK-PedF Praha 1992
• Pelikán, J.: Pomáhat být. Karolinum, Praha 2002
• Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti, Praha
• Nakonečný, M. (2009). Psychologie osobnosti. Praha
• Hartl, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Praha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia)

Proseminář (6 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Zásady psaní odborných prací (tyto činnosti si studenti přímo vyzkouší), výběr tématu, příprava osnovy, výběr odborných zdrojů, vymezení hypotézy, otázky, cíle práce, práce s poznámkovým aparátem, citační etika, plagiátorství, zásady psaní úvodu a závěru, obecné formální náležitosti odborné práce. Závěrečné shrnutí…………………………………..……                       6 hodin

Studijní literatura:
• Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997
• Michalík, Petr: Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. ZČU, Plzeň 2006

Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky (20 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Naladění, práce s očekáváním, terminologie obecné didaktiky ...............................          4 hodiny
Prekoncepty vyučovacího procesu ………………………………………...............            6 hodin
Teorie různých pojetí vyučování – charakteristika transmisivního a konstruktivistického pojetí
.........................................…………………………………………………....                      6 hodin
Struktura vyučovacího procesu – myšlenková mapa ……………………….……...           4 hodiny

Studijní literatura:
• Helus Z., Dítě v osobnostním pojetí, Portál, 2004
• Kasíková H., Pedagogika pro učitele, GRADA, 2007
• Lukavská Eva, Pozor, děti!, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003

Dynamika skupiny II. (6 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Sebepoznání – zdroje informací – výpověď, pozorování  …………………………           2 hodiny
Sebepoznání – zdroje informací – výkony a jejich vypovídající hodnoty ………...           2 hodiny
Metody vytváření pozitivní ovlivnitelnosti ve skupině …………………………….            2 hodiny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. modul (celkem 32 hodin prezenční studium + 30 hodin e-learningu)
Sociální interakce, komunikativní dovednosti (32 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Komunikační hry, kontaktní cvičení, sehrávka skupiny ………………….................        4 hodiny
Osobnostní komunikační dispozice …………………………………………............           2 hodiny
Vedení dialogu, dialogická cvičení ……………………………………….......……             4 hodiny
Výběr informací a jeho podmínky, uspořádání informací ………………….......….           4 hodiny
Funkce a formy sdělování ………………………………………………..…..……..            2 hodiny
Argumentace, chyby v argumentaci …………………………………….......…..…..           4 hodiny
Rolová hra a role v komunikaci …………………………………….........……….....          4 hodiny
Faktory ovlivňující výstavbu projevu …………………………………….........…...           2 hodiny
Strategie rozhodování, veřejný proslov …………………………………….…….....           4 hodiny
Techniky evaluace zaměřené na komunikační dovednosti ………………….............        2 hodiny

Studijní literatura:
• Valenta Josef, 2008. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1
•  Valenta Josef, 1999. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnání systémů). Praha: ISV nakladatelství. 84 s. ISBN 80-85866-40-4
• Valenta Josef, 2005. Učíme (se) komunikovat: metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kladno: AISIS. 208 s. Dokážu to? ISBN 80-239-4514-9
• Valenta Josef, 2006. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS. 228 s. Dokážu to? ISBN 80-239-4908-X
• Way Brian. 1996. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství. 220 s. Přeloženo z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1

E-learningové studium – Legislativa (30 hodin) 
Rozpis e-learningového studia, 6 kapitol:
1. Školský zákon
2. Vyhláška o ZV
3. Zákoník práce
4. ŠVP
5. Profesní organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání
6. Závěrečný test
7. Reflexe studia

Studijní literatura:
• Macek, M., Heřmanová, J.: Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. NIDM, Praha 2007
• Zákony, nařízení vlády a vyhlášky vztahující se k činnosti školských zařízení, Metodické pokyny MŠMT k činnosti škol a školských zařízení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia)
Osobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova (32 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Teorie OSV, historie (přednáška) .............................................................................         2 hodiny
Techniky zaměřené na sebepoznání) ........................................................................        6 hodin
(hodnoty a postoje + nácvik vedení zpětné vazby)
 Rizika a hranice OSV se zaměřením na téma sebepoznání v rámci technik a aktivit uskutečňovaných v DDM, ŠD a ŠK s velkým důrazem na osobnost pedagoga, etiku a cíl ... 6 hodin
Techniky zaměřené na sebehodnocení ............................................................................ 4 hodiny
(důležité okamžiky v životě, lidé, kteří nás ovlivnili + reflexe pedagogická zaměřená na stanovení jasných cílů OSV)
Vzájemná reflexe ve skupině - technika „vnitřní maska“ ...............................................   4 hodiny
Modelové situace - práce ve skupinách s následným rozborem…...................................  8 hodin
Závěrečná reflexe pedagogická ......................................................................................   2 hodiny

Studijní literatura:
• Valenta Josef: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi (AISIS, 2006)
• Kříž Petr: Kdo jsem, jaký jsem (AISIS, 2005)
• Beltz Horst, Siegrist Marco: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, PORTÁL, 2001
• Pokorná Jana: Učíme v projektech, Informatorium 8/2009
• Valenta Josef: Manuál k tréninku řeči lidského těla, AISIS, 2004
• Hájek, Hofbauer, Pávková: Pedagogické ovlivňování volného času, PORTÁL, 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia)
Zážitková pedagogika (32 hodin prezenčního studia)
Rozpis prezenčního studia:
Pedagogika (praxe a věda), speciální a sociální pedagogika, pedagogika volného času, odlišnosti, funkce moderní pedagogiky, moderní pedagogické trendy pedagogiky volného času, očekávání od modulu, teoretické koncepty ZP, typologie cílů ZP, historie, vývoj, profesní organizace (přednáška) ..............................................................................................................     4 hodiny
Typologie herních aktivit ve vztahu k profesi účastníků (přednáška) .....................           2 hodiny
Třídění herních aktivit (Caillois, Neumann atd.) - přednáška s aktivizující diskuzí......      4 hodiny
Zadávání pravidel – praktický nácvik – modelové situace v aktivitách typu Problem-solving
...............................................................................................................................            4 hodiny
Celostní motivace (přednáška a tvorba konkrétního motivačního systému) .................     2 hodiny
Zpětná vazba (teorie, typologie, metody) – přednáška ...............................................       4 hodiny
Modelové situace pro nácvik poskytování zpětné vazby – práce ve skupinách s následným rozborem ......................................................................................................................         4 hodiny
Modelové situace pro nácvik poskytování zpětné vazby – práce ve skupinách s následným rozborem ...........................................................................................................                    2 hodiny
Bezpečnost v rámci zážitkově pedagogických pobytů (přednáška) .............................      4 hodiny
Evaluace vzdělávacího bloku ....................................................................................        2 hodiny

Studijní materiál:
• Reitmayerová, E., Broumová, V. Cílená zpětná vazba. 1. vyd. Praha:
Portál, 2007, 173 s. ISBN 978-80-7367-317-8
• Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vyd. Praha:
Portál, 2000, 325 s. ISBN 80-7178-405-2
• Hanuš, R. Zážitkově pedagogické učení, 1.vyd. Praha:
Grada Publishing, a.s., 2009, 192 s. ISBN 978-80-247-2816-2
• Činčera, J. Práce s hrou pro profesionály. 1. vyd. Praha:
Grada Publishing, a.s., 2009,116 s. ISBN 978-80-247-1974-0
• Sýkora, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeámus, 2006, 59 s. ISBN 80-7041-380-8
• Chour, J. Receptář her, 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 168 s. ISBN 80-7178-388-9
• Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vyd. Praha:
Portál, 2000, 325 s. ISBN 80-7178-405-2
• Hanuš, R. Zážitkově pedagogické učení, 1.vyd. Praha:
Grada Publishing, a.s., 2009, 192 s. ISBN 978-80-247-2816-2
• Činčera, J. Práce s hrou pro profesionály. 1. vyd. Praha:
Grada Publishing, a.s., 2009,116 s. ISBN 978-80-247-1974-0
• Zuckermann Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking
• David A. Kolb Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development
• další publikace s tematikou her, především z nakladatelství Portál a Grada.

VI. Závěrečný modul (40 hodin)
Prezentace a evaluace závěrečné práce – pedagogického projektu
Probíhá za přítomnosti celé studijní skupiny a lektorů. Student předloží písemně zpracovanou závěrečnou práci včetně fotopříloh a prezentuje projekt během 20 minut, dalších 15 minut věnuje ukázce aktivity se skupinou, související s projektem a dokladující uplatnění znalostí v praxi. Následuje společná reflexe od účastníků kolokvia a lektorů.

Ukončení:
​Student má možnost 9 hodin individuální konzultace.

Ústní zkouška – před komisí (didaktika, OSV, komunikativní dovednosti)
Závěrečná práce – zpracování a realizace (může být i částečná) pedagogického projektu s využitím všech poznatků získaných během studia.
Obhajoba probíhá kolokviálně s účastí odborné komise.
Na zkoušky se předpokládá dotace cca 2 hodiny na jednoho frekventanta.


Číslo programu

P27-09-21-222

Číslo akreditace

MSMT-11079/2020-4-336

Garant

Vlasta Faiferlíková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Zájmové a neformální vzdělávání
Kraje
  • Olomouc
Datum konání

6.-9. října 2022, 1.-4. prosince 2022, 26.-29. ledna 2023, 30. března - 4. dubna 2023, 4.-7. května 2023, 8.-11. června 2023

Cena

14500.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

256

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Barbora Polívková
  • RNDr. Milan Macek
  • CSc.
  • Mgr. Jan Sýkora
  • Mgr. Renata Vordová
  • MgA.
  • Mgr. Roman Černík
  • Mgr. Jaroslav Ondráček

icon map pin

Místo konání

SVČ, ZŠ, Učebna NIDV - všechna pracoviště

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Počet hodin

256

Přihlásit se