Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


Studium pro asistenty pedagoga

1) Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické
a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby
a) vhled do současného systému vzdělávání v ČR
b) Školský zákon a další související legislativa
c) organizace školního roku, ŠVP
d) základní pedagogická a speciálně pedagogická terminologie
e) speciální vzdělávací potřeby a jejich definice v ŠVP 
f) Seznámení s novelou školského zákona č.82/2015 a prováděcí vyhlášky č.27/2016, zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře;
g) Filosofie společného vzdělávání, anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze
3 hodiny
2) Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem      a pedagogickým sborem
  
Posluchač bude seznámen se základními povinnostmi asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty:
a.) pedagogická asistence učitelům při výuce
b.) pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí
c.) zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole
d.) pomoc žákům při přípravě na vyučování
e.) spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči a s komunitou v místě školy
 4 hodiny
3) Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů, základy didaktické a výchovné činnosti (bod 3 standardů je spojen s bodem 5 standardů)
K základní orientaci ve vzdělávacím programu škol je pro asistenta pedagoga nutný vhled     do následujících témat:
Základy obecné pedagogiky:
a.) základní pedagogické disciplíny
b.) principy moderní pedagogiky
c.) podstata a struktura výchovy a vzdělávání
d.) důležitost vzdělání - vzdělání jako klíč k začlenění do společnosti, vzdělávání jako celoživotní proces, rozdíly v pojetí výchovy a vzdělávání v různých kulturách.
Základy teorie výchovy:
a.) multikulturní  výchova
b.) základní principy a pojetí výchovy v romské společnosti
Základy sociální pedagogiky:
a.) proces socializace, postoje, role, chování, hodnoty, sociální učení, skupiny a útvary
b.) sociálně patologické jevy
c.) problematika vztahu minorit a majorit
d.) vliv sociálních faktorů na psychiku člověka
Základy obecné didaktiky:
a.) metody výuky
b.) formy a prostředky výuky
c.) speciální výukové materiály a postupy
d.) základní orientace ve vzdělávacích programech a jejich struktuře
10 hodin
4) Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

a.) metody klasifikace a hodnocení
b.) možnosti klasifikace a hodnocení jako motivačního prvku ve vzdělávání
3 hodiny
5) Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzívního prostředí třídy
Úvod do sociální psychologie:
a.) vysvětlení pojmů
b.) interakce mezi lidmi
c.) interakce žák učitel asistent- specifika
d.) školní třída jako specifická sociální skupina
e.) integrace kontra segregace znevýhodněných žáků
f.) principy interkulturního vzdělávání, důraz na lidskou stejnost a sociokulturní jinakost
g.) příčiny vzniku konfliktů při snaze o začlenění žáků se speciálními potřebami  ve vzdělávání  a možnosti řešení
h.) problémové chování a možnosti řešení, odlišné pojetí kázně, rodinné výchovy a přístupu ke vzdělání
5 hodin
Modul II: Podpora žáka

1) Orientace v požadavcích školy na žáka
a) charakteristika a cíle jednotlivých druhů škol
b) ŠVP a základní, klíčové kompetence v jednotlivých stupních vzdělávání se zaměřením zejména na základní  vzdělávání
c) požadavky na žáka po absolvování přípravné třídy
2 hodiny
2) Základy psychohygieny učení
Úvod do psychologie
a.) základní psychické stavy a procesy, osobnost; hodnoty a hodnocení
b.) vědomí vlastní hodnoty
c.) motivace a emoce
d.) vnímání a paměť
e.) myšlení a řeč
f.) postoje, utváření a změny postojů
g.) učební a poznávací styly, procesy učení
h.) obecné základy biologie člověka.
4 hodiny

3) Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky
a.) druhy pozorování
b.) fáze pozorování (stanovení cíle pozorování, příprava pozorování, vlastní pozorování - záznamový arch, možnosti záznamů z pozorování, analýza, závěr, zhodnocení pozorování)
3 hodiny
4) Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování
a.) možnosti a formy pomoci při výuce
b.) motivace žáků, motivace k přípravě na vyučování
c.) popis tradičních a moderních (aktivizačních) metod, význam participativních metod, interaktivní vyučování, kritické myšlení
d.) princip a možnosti spolupráce v rámci celé školy, nejen při výuce
e.) konkrétní požadavky na žáka a hodnocení jejich plnění,
f.) rizika volného času u některých žáků
3 hodiny
5) Základní znalosti řešení výchovných problémů
a.) nejčastěji se vyskytující problémy a přehled možných řešení, orientace v problému, možnosti spolupráce při řešení výchovných problémů, vzájemná komunikace jako prostředek k řešení problémů
b.) problematika záškoláctví jako jeden z problémů
c.) domácí příprava na vyučování - spolupráce s rodinou
d.) asistent pedagoga jako prostředník při řešení výchovně vzdělávacích problémů, konkrétní kasuistiky na toto téma
e.) asistent pedagoga jako prostředník mezi rodinou, komunitou a školou, konkrétní kazuistiky
f.) asistent pedagoga jako nositel změny v pohledu na školní vzdělávání
g.) vhled do problematiky asociálního chování a sociálně patologických jevů a jejich prevence (vandalismus, záškoláctví, delikvence, prostituce, drogové a jiné závislosti projevy rasismu, xenofobie aj.), konkrétní kazuistiky
4 hodiny
6) Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků 
a.) pomoc při organizaci režimu dne, systém režimu dne
b.) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
c.) základní hygienické návyky
d.) systém pracovních návyků - příprava na vyučování, domácí příprava, motivace k učení, koncentrace na výkon, dokončení práce
e.) prosociální chování jako prevence sociálně patologických jevů (mravní hodnoty, rozpoznání nevhodného a  rizikového chování a uvědomění si možných důsledků takového chování, nebezpečí fyzického a psychického zneužívání vlastní osoby, posílení sebereflexe a sebeovládání, podpora spolupráce v týmu, vnímavost k potřebám druhých)
2 hodiny
7) Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s různou mírou potřeby podpůrných opatření)
a. úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření
b. definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření            
c. základní rozlišení pojmů sociální znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění a zdravotní postižení
d. právo na vzdělávání
e. formy společného vzdělávání (obsah, formy a metody odpovídající vzdělávacím potřebám a možnostem vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní)
f. poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
g. přijímání ke vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  a jejich hodnocení.
5 hodin

Modul III: Systém péče o žáka 
1) Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení,
léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových
organizací)
a.) seznámení s možnostmi spolupráce v oblasti péče o děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - spolupráce na úrovni školy - výchovný poradce na škole, školní psycholog, další možnosti spolupráce SIM - služby středisek integrace menšin, CPIV, tvorba adaptačních programů, služby tutorů žákům z řad studentů VŠ, spolupráce s romskými poradci, krajskými koordinátory  a další
b.) střediska krizové intervence, krizové linky - dostupnost, možnosti okamžité pomoci, spolupráce s policií
c.) systém nestátních neziskových zařízení - vzdělávání, poradenská činnost, informační a osvětové služby aj.
3 hodiny
2) Základní právní předpisy
a.) právní minimum pro asistenta pedagoga (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga) – zákon 563/2004 Sb., zákon 562/2004 Sb., vyhláška 27/2016 Sb., aktuální metodické pokyny, antidiskriminační zákon a další
2 hodiny

3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících
profesí a s Policií ČR
a.) principy a možnosti spolupráce, kasuistiky k řešení konkrétních případů aj.
2 hodiny

Modul IV: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

1) Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání
a.) podstata sociokulturního handicapu romských dětí
b.) pomoc ve formě cílené asistence
c.) vytváření přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (obsah, cíle a vzdělávání v přípravných třídách - podpora k odstranění jazykových                   a kulturních bariér, aklimatizace )
d.) možnosti prevence diskriminace a segregace ze společnosti
5 hodin
2) Specifika práce se žáky se sociokulturně znevýhodněného prostředí
a.) včasná péče o žáka a jeho rodinu
b.) příprava na vstup do školy
c.) objektivní způsob diagnostiky celkové úrovně nadání dítěte a její struktury, objektivní testování vycházející ze sociokulturního prostředí romské komunity
d.) identifikace vzdělávacích potřeb dítěte, možnost adaptačního programu
4 hodiny
3) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením
a.) druhy zdravotního postižení - žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem                 a vývojovými poruchami učení nebo chování
b.) zdravotní znevýhodnění, přístup k žákům s jednotlivým postižením nebo znevýhodněním
c.) vzdělávací specifika těchto žáků vycházející z jejich reálných schopností, možností, potřeb a zájmů
6 hodin
4) Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky
a.) komunita, komunitní pracovník
b.) volnočasové aktivity
c.) zapojení rodičů a komunity do činností školy
d.) možnosti vedení slabších žáků tzv. tutory
3 hodiny
5) Komunikační dovednosti asistenta pedagoga
a.) verbální a neverbální komunikace, písemná komunikace
b.) vyjednávání a řešení konfliktů, prezentace, argumentace a obhajování
c.) modelové řešení nejčastějších konfliktů
d.) specifika komunikace s dětmi, s učitelem, dalšími spolupracovníky
e.) komunikace s rodiči
f.) komunikace s institucemi a komunitou
8 hodin
Modul V: Základy práce s počítačem

a.) stručné seznámení s technickým vybavením počítače
b.) seznámení s prací ve Windows a s aplikací Word, Explorer (Průzkumník)
c.) ukázka internetu a jeho využití, vyhledávání informací na internetu
(6 hodin)

Modul VI: Sociálně patologické jevy a jejich prevence, práce s dětmi s CAN

a.) prevence a včasná diagnostika sociálně patologických jevů
b.) domácí násilí, problematika  tělesných trestů, agresivita
c.) problematika závislostí a prekriminálního chování
d.) podpůrné programy pro prevenci asociálních společenských jevů - prevence záškoláctví, výtržnictví a dalšího rizikového chování a sociálně patologických jevů
e.) konkrétní možnosti pomoci 
f.) právní minimum
(5 hodin)

Modul VII: Specifika českého a romského jazyka a literatury

a.) gramatika
b.) čtení
c.) práce s textem
d.) orientace v textu
(3 hodiny)
Modul VIII: Adaptace učebních materiálů

a.) tvorba a použití učebních metod a učebních pomůcek na podporu integrace romských žáků
b.) využívání různých cest k získávání učebních pomůcek na podporu integrace romských žáků
c.) tvorba a adaptace učebních materiálů na podporu integrace žáků se zdravotním postižením
(12 hodiny)

 


Číslo programu

Z24-05-15-231-03

Číslo akreditace

MSMT-21190/2022-4-763

Garant

Bc. Martina Krumpolcová

775 755 038
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Studia
Kraje
  • Karlovy Vary
Datum konání

říjen 2023 - květen 2024

Cena

8800,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

147

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Martina Bělohlávková
  • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
  • Mgr. Jitka Škrabánková
  • Mgr. Danuše Kubová
  • Mgr. Jana Ščerbová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15

icon map pin

MAX účastníků

30

icon map pin

Cílová skupina
asistenti pedagoga
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.