Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


ICT koordinátor – studium k výkonu specializované činnosti

zájemci o studium pro nový školní rok

Předkládaný vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů -  § 9 odst. 1 písm. a). 

Studium je jednoleté, s organizačním a časovým rozložením na pololetí. Studium probíhá formou blended learningu. Celkový rozsah studia je 250 hodin. Prezenční část je koncipována na 133 hodin, včetně dvou čtyřhodinových exkurzí ve škole či školském zařízení a osmihodinové stáže formou stínování a E-learningová část je koncipována na 117 hodin. Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem.  

Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů. Podmínkou úspěšného absolvování studia je minimálně 80% účast na přímé výuce a minimálně 80% úspěšnost v e-learningových aktivitách, účast na dvou čtyřhodinových exkurzích ve škole či školském zařízení a osmihodinové stáži formou stínování, úspěšné složení všech průběžných dílčích zkoušek, vypracování závěrečné práce a její obhajoba, úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí. Zkušební komise bude minimálně tříčlenná. Garant studia příslušného krajského pracoviště navrhuje personální složení zkušební komise. Zkušební komisi poté jmenuje vedoucí nebo pověřený pracovník příslušného krajského pracoviště NPI ČR. Po úspěšném absolvování studia získává absolvent Osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Studijní plán: 

V prezenční i e-learningové složce vzdělávání klademe důraz na aktivizační metody, příklady dobré praxe, spolupráci, na sdílení zkušeností mezi účastníky a jejich síťování. 

 

Role ICT koordinátora ve škole 

Účastníci se seznámí s průběhem studia a rolí ICT koordinátora ve škole, s jeho posláním i náplní práce. Uvědomí si, které činnosti a úkoly ve škole spadají do role ICT koordinátora a které jsou naopak nad rámec této role. Budou sdílet zkušenosti z vlastní praxe ve škole. 

Hodinová dotace:  5 hodin prezenčně + 1 hodina e-learning 

Lektoři: Mgr. Pavla Sýkorová, Mgr. Kristýna Dostálová 

 

Zdroje informací pro rozvoj ICT koordinátora  

Účastníci budou sdílet zkušenosti s tím, kde hledat kvalitní a relevantní zdroje pro svoji práci, jak je vyhodnotit a doporučit svým kolegům. Poznají výhody profesních komunit a získají přehled o možnostech vlastního rozvoje v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání.  

Hodinová dotace: 6 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Josef Horálek, Ph.D., Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Bačíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Ing. Soňa Neradová, Ph.D., Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Počítačem podporovaná výuka napříč předměty 

Účastníci porozumí možnostem zapojení a efektivního využití digitálních technologií ve výuce napříč předměty, výhodám a nevýhodám či rizikům zařazování těchto technologií do výuky. Dokáží vybrat vhodný digitální nástroj pro distanční, prezenční a hybridní výuku, uvést jeho výhody a upozornit na případná úskalí. Na praktických příkladech porozumí, jak využít digitální technologie ve výuce. Budou sdílet tipy na další zdroje a inspirativní příklady z praxe.   

Hodinová dotace: 15 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Bačíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Digitální zařízení a jejich užití ve škole  

Účastníci získají přehled o moderních digitálních zařízeních využívaných ve škole (např. tiskárny, 3D tiskárny, skenery, projektory, vizualizéry, mikropočítače, edukační robotika a další). Porozumí, jak vybrat vhodné digitální technologie do školy, jak je efektivně využívat ve výuce i při práci ve škole. Rozšíří si obzory díky diskuzím o využívání digitálních zařízení s dalšími účastníky. 

Hodinová dotace:  8 hodin prezenčně + 3 hodiny e-learning 

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Využití umělé inteligence ve vzdělávání 

Účastníci si zmapují možnosti využívání umělé inteligence ve škole a zjistí, jak mohou umělou inteligenci zařadit do výuky napříč předměty a jak její používání regulovat ve školním řádu. Dozví se, jaké výhody či úskalí může využívání umělé inteligence ve škole přinést. Pozornost bude věnována i právním, etickým a bezpečnostním otázkám spojeným s využíváním umělé inteligence. Účastníci získají přehled o nejnovější trendech a nástrojích v této oblasti a na praktických příkladech si vyzkouší, jak umělou inteligenci využívat v praxi ve škole.   

Hodinová dotace: 4 hodiny e-learning 

Lektoři: Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

 

Projektové učení s využitím digitálních technologií 

Účastníci porozumí tomu, co je projektové učení a jaké jsou jeho přínosy ve výuce. Získají přehled o možnostech využití digitálních technologií v jednotlivých fázích tvorby školního projektu a dokáží naplánovat, jak v těchto fázích efektivně využívat digitální technologie. Budou sdílet zkušenosti s projektovou výukou ve vlastní škole. 

Hodinová dotace: 8 hodin prezenčně + 4 hodiny e-learning 

Lektoři: Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., Mgr. Bronislav Návojský, RNDr. Vladimír Vícha 

 

Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitele a žáka  

Účastníci pojmenují výhody cloudových služeb a aplikací, kterými přesvědčí své kolegy k jejich využívání ve výchovně-vzdělávacím procesu. Účastníci porozumí, jak efektivně využívat cloudové služby a jejich aplikace pro komunikaci a spolupráci s kolegy i s žáky při hodinách i mimo ně a budou sdílet příklady dobré praxe. Součástí modulu jsou také témata spojená se sdílením, zálohováním a přístupu k datům.  

Hodinová dotace: 8 hodin prezenčně  

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Bačíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Digitální strategie školy a její integrace do ŠVP 

Účastníci se seznámí s možnostmi formování digitálního prostředí školy podporujícího digitální kompetence pedagogů a žáků školy, které jsou nastaveny v ŠVP školy. Naučí se analyzovat prostředí školy pomocí nástrojů Selfie, Profil Škola21 a využívat uvedené nástroje pro plánování a evaluaci digitální strategie školy (ICT plánu).  

Hodinová dotace:  8 hodin prezenčně + 8 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Jak vést a motivovat pedagogy 

Účastníci se dozví, jakými způsoby a nástroji jakožto leadeři a představitelé směrování hodnot a vize organizace úspěšně povedou své kolegy k zavádění a využívání digitálních technologií ve výuce. Osvojí si, jak efektivněji motivovat své kolegy, a na praktických příkladech si vyzkouší správnou komunikaci se svými kolegy. Zároveň účastníci dokáží vybrat takové formy komunikace, které povedou k lepší vzájemné komunikaci mezi pedagogy, což povede i ke zlepšení vzájemné spolupráce. 

Hodinová dotace: 8 hodin prezenčně + 8 hodin e-learning 

Lektoři: Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA, Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA, Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

 

Úspěšné a efektivní zavádění změn  

Obsahem modulu je namotivovat účastníky k pozitivnímu vnímání změny jako příležitosti pro další rozvoj obecně i při zavádění změn v oblasti digitálního vzdělávání. Ukázat jim možné postupy implementace změn a doporučit vhodné metody k překonávání odporu ke změnám. Cílem je také rozvinout schopnosti účastníků v oblasti sociální komunikace, aby bylo možné předcházet negativnímu vnímání realizovaných změn dotčenými pedagogy a nežádoucím dopadům implementovaných změn na klima školy. Účastníci vzdělávání si osvojí pojem změna a související odbornou terminologii, seznámí se s příčinami změn a jejich vnímáním. Seznámí se se základními modely, procesem a strategií řízení a komunikace změny ve škole. Dovědí se, jaké jsou vývojové fáze procesu změny a získají informace o možných chybách a rizicích, souvisejících s implementací změny a jejích dopadech na spolupracovníky.  

Hodinová dotace: 8 hodin prezenčně + 8 hodin e-learning 

Lektoři: Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA, Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

 

Podpora pedagogů v rozvoji jejich digitálních kompetencí 

Účastníci se seznámí s tím, jak motivovat a vést pedagogy ve škole k trvalému rozvoji vlastních digitálních kompetencí, užitečných pro práci ve škole, v návaznosti na digitální strategii školy. Účastníci se seznámí s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu a naučí se využít nástroj Profil Učitel21 k sebehodnocení vlastních digitálních kompetencí a k plánování jejich rozvoje. Budou sdílet zkušenosti z vlastních praxe. 

Hodinová dotace:  8 hodin prezenčně + 8 hodin e-learning  

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Bačíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Specifika ve vzdělávání dospělých 

Účastníci porozumí specifikům a zákonitostem vzdělávání dospělých. Osvojí si klíčové znalosti a principy, nezbytné pro úspěšné vedení tréninků a školení. Procvičí si, jak realizovat konkrétní vzdělávací aktivitu v oblasti digitálního vzdělávání pro pedagogy. Cílem modulu je také rozvinout schopnosti účastníků v oblasti plánování vzdělávací aktivity, prezentačních a komunikačních dovedností a technik překonávání nesouhlasu u posluchačů a budou sdílet vlastní zkušenosti.  

Hodinová dotace: 12 hodin prezenčně + 8 hodin e-learning 

Lektoři: Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA, Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA, Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

 

Koučink a mentoring – jako nástroj pro zlepšení výkonu učitele 

Účastníci si osvojí pojmy mentoring a koučink a související odbornou terminologii, seznámí se technikami a metodami koučinku, koučovacího stylu vedení a mentoringu. Porozumí přínosům uplatnění těchto přístupů v práci ICT koordinátora a jejích dopadům na spolupracovníky. Osvojí si základní mentorské a koučovací dovednosti, pochopí rozdíly mezi koučinkem, mentoringem a koučovacím přístupem a jsou si vědomi možností a limitů jejich uplatnění v praxi. 

Hodinová dotace: 12 hodin prezenčně + 8 hodin e-learning 

Lektoři: Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA, Mgr. Daniel Janata, Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

 

Příprava školních projektů v rámci ČR a EU  

Účastníci porozumí tomu, jaká je role ICT koordinátora při realizaci projektů ve škole. Dozví se více informací o možnostech získávání grantů pro oblast školství a dokáží porovnat jejich výhody a úskalí. Získají přehled o projektech, se kterými se mohou ve škole setkat a dovedou se vyznat ve struktuře, obsahu a příslušných dokumentech pro úspěšné splnění projektu.  

Hodinová dotace: 8 hodin prezenčně + 6 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Bačíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Informační systémy školy a její webová prezentace 

Účastníci se seznámí s volbami školních informačních systémů a jejich nasazením, funkcemi, trendy a kritérii výběru, přičemž volby výběru IS dokáží vysvětlit a zhodnotit. Zároveň se seznámí s úkoly a záležitostmi, které jsou spojené s tvorbou a aktualizací školních webů, a tudíž školních internetových prezentací. Budou sdílet zkušenosti ze svých škol. 

Hodinová dotace: 8 hodin prezenčně 

Lektoři: Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Legislativa spojená s provozem ICT 

Účastníci získají přehled o autorském právu, licencích a licenční politice ve vztahu k využívání ICT ve škole. Dozví se, co by měla obsahovat správně napsaná směrnice či pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole. Seznámí se s problematikou GDPR, která ošetřuje např. ukládání dat školy.  

Hodinová dotace: 8 hodin prezenčně + 6 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Bačíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Ochrana zdraví a duševní pohody při používání digitálních technologií  

Účastníci se zorientují v principech digitálního wellbeingu. Budou schopni uplatňovat ve své práci i ve škole základní pravidla a principy pracovní hygieny práce s počítačem, které vedou k uchování zdraví a duševní pohody. Účastníci vysvětlí, co je duševní pohoda, a uvedou příklady, kterými jí dosáhnou. Účastníci budou schopni navrhnout řešení, která zabrání rizikům a hrozbám číhající ve virtuálním prostředí a práci s informačními a komunikačními technologiemi. 

Časová dotace:  8 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Zbyněk Bárta, Ing. Zdeněk Cach, Mgr. Ondřej Dudík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Josef Kupka, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Bačíková, Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Principy a možnosti počítačových sítí  

Účastníci porozumí základním principům fungování a správy počítačové sítě školy, včetně napojení školy na internet. Budou schopni pracovat se schématem topologie sítě a rozpoznají, kdy je vhodné obrátit se na specialistu. Seznámí se se Standardem konektivity a bezpečnosti školy v 21. století.  

Časová dotace: 8 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Soňa Neradová, Ph.D., Mgr. Josef Horálek, Ph.D., Ing. Zbyněk Bárta, Mgr. Ondřej Dudík, Ing. Bc. Kateřina Lukšíková, Mgr. Bronislav Návojský, Mgr. Pavla Sýkorová, Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha 

 

Digitální technologie pro žáky se speciálními potřebami  

Účastníci se seznámí s nejdůležitějšími principy alternativního ovládání počítače a základními pomůckami, i programy usnadňující lidem s postižením přístup k výpočetní technice, a to na takové úrovni, že dokáží doporučit vhodné pomůcky a postupy pro zpřístupnění počítače konkrétnímu dítěti s postižením. Zároveň získají přehled o existujících pomůckách a podpůrných opatřeních pro nadané. Účastníci budou schopni zorientovat se v příkladech vhodného SW pro práci s žáky se specifickými potřebami zaměřující se na podporu uživatelů se zrakovým, sluchovým, tělesnými, mentálním, či jiným postižením, včetně nadaných. Zároveň si jej účastníci vyzkouší, naučí používat a dokáží poskytnout zpětnou vazbu v praxi. 

Časová dotace: 8 hodin prezenčně + 8 hodin e-learning 

Lektoři: Ing. Jiří Menšík, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bronislav Návojský, Ing. Soňa Neradová, Ph.D., Mgr. Pavla Sýkorová, RNDr. Vladimír Vícha 


Poznámka: Hlavní garant zkušební komise: Mgr. Klára Hránková

Číslo programu

P65-05-13-232

Číslo akreditace

MSMT-14765/2023-1-482

Garant

Mgr. Gabriela Samšiňáková

724 652 211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Studia
  • ICT
Kraje
  • Liberec
Datum konání

bude vypsáno

Cena

26990,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

250

icon map pin

Lektoři
  • Lektoři NPI ČR

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Liberec, Masarykova 28

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

Poznámka

Hlavní garant zkušební komise: Mgr. Klára Hránková

Přihlásit se