Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


Pedagogické diagnostikování v mateřské škole

V souladu se Strategií 2030+ je jedním z prioritních témat pedagogické diagnostikování. Komplexní metodická podpora pedagogických pracovníků v této oblasti povede ke zlepšení jejich dovednosti provádět kvalitní pedagogické diagnostikování. Každý pedagogický pracovník tak dokáže sledovat pokroky dětí a realizovat vzdělávání s využitím individualizovaných vzdělávacích strategií.  To směřuje k přijímání včasných preventivních opatření, ke snižování vysokého podílu dětí s odkladem školní docházky a ke snížení počtu žáků opakujících první ročník.

Časová dotace vzdělávacího programu je 24 vyučovacích hodin rozložených do tří dnů. Obsahem prvního dne jsou základní informace k tématu pedagogická diagnostika v mateřské škole, téma individualizace vzdělávání, hodnocení v předškolním vzdělávání a práce s portfoliem v mateřské škole. Druhý den se budou účastníci věnovat podrobněji práci s portfoliem a formativnímu hodnocení (formativnímu přístupu k dětem v mateřské škole). Každé téma bude teoreticky uvedeno lektorkou, následovat bude sdílení vlastních zkušeností, kazuistiky, prezentace a ukázky z praxe, ukázky portfolií, aktivní diskuze, odpovědi na dotazy. Obsahem třetího dne jsou témata plánování činností s respektováním pedagogické diagnostiky dítěte, rizika spojená s pedagogickou diagnostikou dítěte, komunikace zjištění z pedagogické diagnostiky se zákonnými zástupci dětí, evaluace naší práce, práce s reflektivními otázkami a spolupráce mezi pedagogickými pracovníky. Poslední blok tohoto dne bude věnován sdílení, reflexi vlastní práce, diskuzi, dotazům a doplňujícím informacím podle potřeb a zájmu účastníků.

První den 

Základní informace k tématu pedagogická diagnostika v mateřské škole 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Obsah:  • zákonné požadavky na pedagogickou diagnostiku, individualizace předškolního vzdělávání, vysvětlení pojmů, co je to diagnostika, proč diagnostikovat, cíle pedagogické diagnostiky; 
 • typy a druhy pedagogické diagnostiky a jim odpovídající metody a nástroje (statická diagnostika, dynamická diagnostika; individualizovaná, normativní, kriteriální, diferenciální diagnostika); 
 • diagnostika školní zralosti; 
 • sledované oblasti pedagogické diagnostiky (tělesný vývoj a zdravotní stav, motorika, poznávací funkce, duševní práceschopnost, sociálně – emocionální rovina); 
 • formy sběru informací o dětech; 


 • komunikace se zákonnými zástupci dítěte. 
 

Téma Individualizace vzdělávání v mateřské škole 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Obsah:  • osobnost učitele a jeho zásadní role v individualizovaném vzdělávání; 
 • organizační formy a vzdělávací metody uplatňované v individualizovaném vzdělávání, samostatné aktivity (volná spontánní hra nebo samostatné nepřímo řízené činnosti, které pedagog pro děti připravuje v podobě vzdělávací nabídky a které dítě provádí na základě vlastní volby a individuálních potřeb), kooperativní činnosti a postupy nezbytné k podpoře jejich aplikace v praxi MŠ; 
 • organizace samostatných kooperativních činností – pravidla pro spolupráci ve skupině, různé strategie členění dětí do skupin, role ve skupině; 
 • diferenciace vzdělávání dětí v mateřských školách – vhodné formy (individualizovaná, individuální a skupinová práce), tvorba skupin podle různých kritérií, diferencované jednání a přístupy, diferenciace zadávání a plnění úkolů, diferencované úkoly pro práci ve skupinách – jak vytvořit nabídku, která bude odpovídat rozdílným schopnostem dětí a povede je ke kooperaci; 
 • podnětné prostředí pro různé potřeby dětí, tipy na pomůcky a materiály. 
 

Téma Hodnocení v předškolním vzdělávání 

Časová dotace 2 vyučovací hodiny 

Obsah:  • úvod do problematiky pedagogického hodnocení a individualizace, typy hodnocení, význam hodnocení; 


 • možnosti pedagogů mateřských škol při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ; 
 • příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte; využití nástrojů pedagogického hodnocení jako např. pozorování, dotazníky, rozhovory, on-line záznamy, portfolia;
 • sebehodnocení dětí (teoretický úvod, příprava na druhý den, kdy bude sebehodnocení věnován čas v rámci tématu Formativní hodnocení), vrstevnické hodnocení; 
 • seznámení s obsahem bloku věnovanému formativnímu hodnocení v MŠ, který proběhne druhý den tohoto vzdělávacího programu. 
Účastníci si můžou na druhý den vzdělávacího programu připravit prezentaci svých zkušeností s hodnocením, s formativním hodnocením, ukázky své práce ke sdílení inspirativní praxe. 

 

Téma Práce s portfoliem v mateřské škole 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Obsah:  • proč zavádět práci s portfoliem v mateřské škole; výhody a nevýhody vedení portfolia v mateřské škole; 
 • typy – portfolio sběrné (pracovní, dokumentační), výběrové portfolio (reprezentační), hodnotící – diagnostické portfolio; 
 • jak založit a vést portfolio, forma papírová, elektronická, kombinace; 
 • jak by mělo být strukturováno diagnostické portfolio, co by mělo být jeho obsahem; 


 • jak s portfoliem pracovat (sledování a dokumentace komplexního rozvoje dítěte);
 • znaky kvalitního portfolia (obsah tvoří ve spolupráci rodič, dítě a pedagog, není formální - pracuje se s ním, je k dispozici dítěti a jeho zákonným zástupcům,...);
 • co s portfoliem na konci roku, jak využít portfolio z MŠ v 1. ročníku ZŠ. 
Na závěr budou účastníci vyzváni, aby si na druhý den vzdělávacího programu přinesli ukázky portfolií z vlastní pedagogické praxe a připravili se na sdílení inspirativní praxe. Dotazy a požadavky na doplnění informací k tomuto tématu je možné předem zaslat lektorce. 

 

Druhý den 

Práce s portfoliem v mateřské škole 

V tomto bloku (4 vyučovací hodiny) bude probíhat práce s portfolii – ukázky portfolií, které si přinesli účastníci ze svých mateřských škol, představení vlastní práce s portfoliem, sdílení inspirativní praxe.  

Lektorka bude průběžně komentovat a doplňovat informace, které při představování vlastní práce účastníky nezazní, bude ukazovat další možnosti práce s portfoliem dítěte. Důraz bude kladen na všechny možnosti, jak s portfoliem pracovat:  

1. Práce s portfoliem a dítě 

Jak využít práci s portfoliem k sebehodnocení dítěte, k rozvoji sebehodnotících kompetencí (dítě se učí hodnotit osobní pokroky, oceňovat výsledky své práce i práce druhých). Prožitky dětí – připomenutí zážitků, vybavení si určitých situací… Rozvoj komunikace dítěte prostřednictvím portfolia. Volba vlastního vzdělávacího cíle.

2. Práce s portfoliem a pedagogický pracovník 

Plánovaná a spontánní činnost s portfoliem. Pedagogická diagnostika, podklady pro rozhovor s dítětem, zákonnými zástupci. Prostředek k navázání vztahů pedagog - dítě - rodič. Stanovení dalších vzdělávacích cílů. Hodnocení práce a výsledků vzdělávání.

3. Možnosti spolupráce s rodiči 

Jak využít portfolia dítěte při komunikaci s rodiči o pokrocích/problémech dítěte, jak realizovat osobní konzultace s rodiči nad portfoliem, rodič se může spolupodílet na výběru produktů do portfolia… 

Příklady a možnosti vhodné komunikace, možné struktury konzultace se zákonnými zástupci, scénář konzultace. Komunikace v triádě.

Problémová komunikace s rodiči:

Na kazuistikách účastníků nebo modelových kazuistikách budeme pomocí různých přístupů hledat možnosti postupů, intervence a prevence jednotlivých případů. 

Účastníci se seznámí se základní kostrou příběhu, budou se doptávat na podrobnosti, následně se pokusí společně sestavit možnosti prevence a intervence pro konkrétní případ. Každý účastník si tak odnese možné řešení problémové komunikace s rodiči. 

Jestliže nebudou v ukázkách portfolií zastoupeny všechny druhy (například elektronická forma portfolia, …), doplní ukázky lektorka z vlastních zdrojů. Budou zodpovězeny zaslané dotazy a doplněny informace k tomuto tématu dle požadavků účastníků. 

 

Formativní hodnocení, formativní přístup k dítěti v mateřské škole

Obsah bloku zaměřeného na formativní hodnocení/formativní přístup (4 vyučovací hodiny): 

1. Přínos formativního hodnocení/formativního přístupu, vztah k motivaci, efekt na učení. 

2. Stanovování, objasňování a sdílení základních principů, strategií a podmínek formativního hodnocení/formativního přístupu, cílů a kritérií, organizování efektivní diskuze, vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry... 

3. Techniky formativního hodnocení (naslouchání, popisný jazyk, vyjádření pohybem, razítka, hromadné hlasovací systémy, náhodný výběr, kvíz, hra na detektivy - pátrání po tom, co se dítě naučilo,...). Respektující, efektivní komunikace.

4. Efektivní zpětná vazba, hodnocení pokroků dítěte ve vztahu k němu samému. 

5. Sebehodnocení dítěte. Příprava podmínek a příležitostí pro sebehodnocení, škálové hodnocení (dvoustupňová a třístupňová škála), vyjádření pomocí piktogramů, sebehodnotící archy... 

6. Vrstevnické hodnocení. Vzor učitele – užití popisného jazyka, zaměření pozornosti na to, co se povedlo, doporučení, co by příště šlo udělat lépe (ne pouhá kritika, ale konstruktivní kritika). Vhodné východisko pro nácvik vrstevnického hodnocení - kooperativní činnosti.

Každé jednotlivé téma bude teoreticky uvedeno lektorkou, následovat bude sdílení vlastních zkušeností, prezentace a ukázky z praxe, aktivní diskuze řízená lektorkou, která bude odpovídat na dotazy a podle potřeby doplňovat teorii a ověřené zkušenosti. 

 

Třetí den 

Téma Plánování činností s respektováním pedagogické diagnostiky dítěte

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Obsah:


 • účinné využívání diagnostické a evaluační aktivity v pedagogickém procesu, jak s jejich pomocí přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí; 

 • příklady plánování pestré vzdělávací nabídky – např podle Gardnerovy typologie mnohočetných inteligencí, možnost volby, využívání vlastních strategií pro učení, přiměřené výzvy podle úrovně dítěte, uplatnění vlastního stylu učení, využití originality myšlení apod. 

 • trendy a tendence současné pedagogiky z pohledu na dítě a jeho potřeby. 


 

Téma Rizika spojená s pedagogickou diagnostikou dítěte 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Obsah:


 • formální přístup k pedagogické diagnostice, nahodilost, nesystematičnost práce se zjištěními;

 • nesoulad v interpretaci zjištění, negativní vliv subjektivity apod. 


 

Téma Komunikace zjištění z pedagogické diagnostiky se zákonnými zástupci dětí

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Obsah:


 • rizika nedostatečné nebo nevhodné komunikace;

 • komunikace s odborníky - pedagogicko psychologická poradna, logoped...


 

Téma Bez hodnocení a spolupráce není posun naší práce/školy k vyšší kvalitě možný

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Obsah:


 • (auto)evaluace, systematická, plánovaná činnost spojující budoucnost naší práce/školy s její reflektovanou minulostí;

 • příklady reflektivních otázek pro různé oblasti naší práce (individualizace, hodnocení, pedagogické diagnostikování apod.) a práce s nimi:


Je moje vzdělávací nabídka dostatečně pestrá, aby odrážela potřeby všech dětí?

Když plánuji vzdělávací nabídku, ptám se dětí na jejich zájmy? Zjišťuji úroveň dosavadních zkušeností?

Jak využívám individuální a skupinové činnosti k pedagogickému diagnostikování?

Jaké dispozice k učení pozoruji u jednotlivých dětí ve skupině (zajímat se, být vytrvalý, komunikace s druhými, spolupráce, přijmutí odpovědnosti…).

Jaké vytvářím příležitosti k rozvíjení dovednosti vrstevnického hodnocení?


 • spolupráce učitelů, soudržnost při uplatňování společných cílů;

 • společné plánování a vyhodnocování průběhu vzdělávání.

 • kultura školy a klima školy, sdílené hodnoty normy, postoje, názory, rituály…


Zamyšlení nad spoluprací učitelů ve třídě, učitelů ve škole, učitelů a vedení v naší mateřské škole. Využití autoevaluačního nástroje SWOT analýzy jako komplexní strategické analýzy.

Máme/nemáme společné cíle? Vedeme/nevedeme společné konzultace? Co funguje/nefunguje? Co děláme/neděláme? Máme/nemáme pevné a přátelské vztahy s kolegy, bezpečné prostředí? Silné/slabé stránky.

Jaké jsou příležitosti? Jaká podpora ze strany vedení by pomohla? Co můžu udělat já? Jak můžu podporovat sociální sounáležitost dětí a učitelů ve třídě?

Jaké jsou hrozby? Proč se spolupráce nedaří?

 

Závěrečná část vzdělávacího programu

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Reflexe vlastní práce po absolvování prvních dvou dnů vzdělávacího programu, aplikace získaných vědomostí do vlastní práce. 

Sdílení inspirativní praxe, diskuze, doplnění informací podle požadavků účastníků (odpovědi na zaslané dotazy). Odkazy a možnosti dalšího vzdělávání v tématu pedagogická diagnostika v MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číslo programu

H20-02-18-241

Číslo akreditace

MSMT-8759/2023-4-376

Garant

Jana Řičařová

775 883 246
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • Předškolní vzdělávání
Kraje
 • Hradec Králové
Datum konání

4. 4. 2024 (1. část), 11. 4. 2024 (2. část) a 16. 5. 2024 (3. část), vždy v čase 9 - 15 hod

Cena

3200,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

24

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Iva Škaloudová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Hradec Králové, Luční 460

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

Přihlásit se