Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project


Pedagogické diagnostikování na 1. stupni ZŠ

Jedním ze společných znaků úspěšných škol (dle ČŠI) je kladení důrazu na systematické sledování vzdělávacích výsledků žáků, poskytování zpětné vazby (formativní hodnocení, formativní přístup) a identifikace vzdělávacích problémů v rané fázi vývoje.

Komplexní metodická podpora pedagogických pracovníků v této oblasti povede ke zlepšení jejich dovednosti provádět kvalitní pedagogické diagnostikování, schopnosti pozorovat žáky, vést s nimi rozhovor, analyzovat výsledky jejich činnosti, a tak získávat informace o jejich znalostech, dovednostech a zejména o jejich potřebách. Pedagogičtí pracovníci se naučí hledat cesty, jak podpořit jednotlivé žáky na jejich individuální vzdělávací cestě. Nebudou se zaměřovat pouze na obsah, ale také na samotné žáky, aby ke každému přistupovali individuálně a přemýšleli, jak pro něj vhodně diferencovat výuku a učivo.

Časová dotace vzdělávacího programu je 24 vyučovacích hodin rozložených do tří dnů.

Obsahem prvního dne jsou základní informace k tématu pedagogické diagnostikování, téma individualizace vzdělávacího procesu, plánování výuky s respektováním pedagogické diagnostiky žáka, rizika spojená s pedagogickou diagnostikou. Účastníci budou seznámeni s metodickými příručkami k pedagogickému diagnostikování.

Druhý den se budou účastníci věnovat podrobněji práci s portfoliem a formativnímu hodnocení (formativnímu přístupu k žákům na 1. stupni ZŠ). Každé téma bude teoreticky uvedeno lektorkou, následovat bude sdílení vlastních zkušeností, kazuistiky, prezentace a ukázky z praxe, ukázky portfolií, aktivní diskuze, odpovědi na dotazy.

Obsahem třetího dne je téma evaluace naší práce, práce s reflektivními otázkami a spolupráce mezi pedagogickými pracovníky. Následovat bude práce s kazuistikami. Lektorka bude ve spolupráci s ostatními účastníky pracovat s kazuistikami, které účastníci předem zašlou lektorce nebo s modelovými kazuistikami formou skupinové diskuze, reflexe, intervize a supervize, seznámí účastníky i s dalšími přístupy (balintovská skupina a modelování).

Kazuistiky se musí týkat pedagogického diagnostikování na 1. stupni ZŠ (například komunikace se zákonným zástupcem, se žákem, s jiným pedagogickým pracovníkem, problémy při zavádění práce s portfoliem žáka apod.).

Třetí den vzdělávacího programu se uskuteční s časovým odstupem od prvních dvou dnů, aby účastníci mohli začít aplikovat nově získané informace ve své práci a mohli si připravit reflexi, dotazy a v případě zájmu zaslat lektorce kazuistiku k řešení.

 

První den 

Seznámení s obsahem a průběhem vzdělávání, představení účastníků a jejich očekávání.

Vymezení pravidel komunikace a bezpečného prostředí.

Seznámení s metodickou příručkou Pedagogická diagnostika v mateřské škole a Pedagogické diagnostikování na 1. stupni základní školy s příklady inspirativní praxe.

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

Pedagogické diagnostikování na 1. stupni základní školy

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Základní informace k tématu pedagogická diagnostika v mateřské škole 

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny 

Obsah: 


 • cíl pedagogického diagnostikování, základní typy pedagogického diagnostikování, předmět a etapy pedagogického diagnostikování;

 • diagnostická kompetence učitele;

 • metody pedagogického diagnostikování (pozorování, diagnostický rozhovor, vedení portfolia, analýza výkonů a výsledků činnosti žáka a žákovských artefaktů…);

 • význam skupinové práce při pedagogickém diagnostikování;

 • výuka na stanovištích;

 • sledování hodnocení pokroku žáků, sebehodnocení jako prostředek sledování vlastního pokroku, mapy učebního pokroku.


Pedagogické diagnostikování jako prostředek individualizace vzdělávacího procesu 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Obsah: 


 • účinné využívání diagnostické a evaluační aktivity v pedagogickém procesu, jak s jejich pomocí přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám žáků;

 • trendy a tendence současné pedagogiky z pohledu na žáka a jeho potřeby;

 • plánování výuky, organizační formy a vyučovací metody uplatňované v individualizovaném vzdělávání;

 • kooperativní výuka a učení, znaky, pozitiva a nedostatky kooperativní výuky;

 • podmínky výuky, podnětné prostředí pro různé potřeby žáků;

 • základní zásady pro práci s heterogenní třídou.


Obsah bude doplňován ukázkami inspirativní praxe z metodické příručky Pedagogické diagnostikování na 1. stupni základní školy, součástí bude diskuze a sdílení vlastní praxe účastníků.

 

Rizika spojená s pedagogickou diagnostikou dítěte 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Obsah:


 • formální přístup k pedagogické diagnostice, nahodilost, nesystematičnost práce se zjištěními;

 • nesoulad v interpretaci zjištění, negativní vliv subjektivity apod.;

 • rizika nedostatečné nebo nevhodné komunikace.


 

Příprava na druhý den vzdělávacího programu.

Seznámení s obsahem druhého dne vzdělávacího programu věnovanému práci s portfoliem a formativnímu hodnocení/formativnímu přístupu na 1. stupni základní školy. Účastníci si můžou na druhý den vzdělávacího programu přinést ukázky portfolií z vlastní pedagogické praxe, připravit se na sdílení inspirativní praxe, připravit si prezentaci svých zkušeností s formativním hodnocením, ukázky své práce ke sdílení inspirativní praxe.

Diskuze, dotazy, doplňující informace, shrnutí prvního dne vzdělávacího programu.

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

 

Druhý den 

Práce s portfoliem v mateřské škole 

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Teoretická část

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Obsah: 


 • proč zavádět práci s portfoliem na 1. stupni ZŠ; výhody a nevýhody vedení portfolia; 

 • typy – portfolio sběrné (pracovní, dokumentační), výběrové portfolio (reprezentační), hodnotící – diagnostické portfolio; 

 • jak založit a vést portfolio, forma papírová, elektronická, kombinace; 

 • jak by mělo být strukturováno diagnostické portfolio, co by mělo být jeho obsahem; 

 • jak s portfoliem pracovat (sledování a dokumentace komplexního rozvoje dítěte);

 • znaky kvalitního portfolia (obsah tvoří ve spolupráci rodič, žák a pedagog, není formální – pracuje se s ním, je k dispozici žákovi a jeho zákonným zástupcům, ...).


Praktická část

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

V tomto bloku bude probíhat práce s portfolii – ukázky portfolií, které si přinesli účastníci ze svých škol, představení vlastní práce s portfoliem, sdílení inspirativní praxe. Lektorka bude průběžně komentovat a doplňovat informace, které při představování vlastní práce účastníky nezazní, bude ukazovat další možnosti práce s portfoliem žáka. Důraz bude kladen na všechny možnosti, jak s portfoliem pracovat:  

1. Práce s portfoliem a žák 

Jak využít práci s portfoliem k sebehodnocení žáka, k rozvoji sebehodnotících kompetencí (žák se učí hodnotit osobní pokroky, oceňovat výsledky své práce i práce druhých). Prožitky žáků – připomenutí zážitků, vybavení si určitých situací… Rozvoj komunikativních dovedností žáka prostřednictvím portfolia. Volba vlastního vzdělávacího cíle, výběr vhodných způsobů, metod a strategií vlastního učení.

2. Práce s portfoliem a pedagogický pracovník 

Plánovaná a spontánní činnost s portfoliem. Pedagogická diagnostika, podklady pro rozhovor se žákem, zákonnými zástupci. Prostředek k navázání vztahů pedagog – žák – rodič. Stanovení dalších vzdělávacích cílů, individualizace vzdělávacího procesu. Hodnocení práce a výsledků vzdělávání.

3. Možnosti spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

Jak využít portfolia při komunikaci se zákonnými zástupci o pokrocích/problémech žáka, jak realizovat osobní konzultace se zákonnými zástupci nad portfoliem, zákonný zástupce se může spolupodílet na výběru produktů do portfolia… 

Příklady a možnosti vhodné komunikace, možné struktury konzultace se zákonnými zástupci, scénář konzultace. Komunikace v triádě.

Rizika nedostatečné komunikace.

Problémová komunikace se zákonnými zástupci:

Na kazuistikách účastníků nebo modelových kazuistikách budeme pomocí různých přístupů hledat možnosti postupů, intervence a prevence jednotlivých případů. 

Účastníci se seznámí se základní kostrou příběhu, budou se doptávat na podrobnosti, následně se pokusí společně sestavit možnosti prevence a intervence pro konkrétní případ. Každý účastník si tak odnese možné řešení problémové komunikace s rodiči. 

Jestliže nebudou v ukázkách portfolií zastoupeny všechny druhy (například elektronická forma portfolia, …), doplní ukázky lektorka z vlastních zdrojů. Budou zodpovězeny zaslané dotazy a doplněny informace k tomuto tématu dle požadavků účastníků. 

 

Formativní hodnocení, formativní přístup k žákovi na 1. stupni ZŠ

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Teoretická část

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Obsah: 


 • proces hodnocení a jeho členění, význam, podstata, funkce a prostředky pedagogického hodnocení; 

 • kritéria hodnocení, hodnoticí jazyk;

 • formativní a sumativní hodnocení;

 • slovní hodnocení.


 

Praktická část

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

Obsah bloku zaměřeného na formativní hodnocení/formativní přístup: 


 1. Co je a co není formativní hodnocení.

 2. Proč používat formativní hodnocení, přínos formativního hodnocení/formativního přístupu, vztah k motivaci, efekt na učení.

 3. Stanovování, objasňování a sdílení základních principů, strategií a podmínek formativního hodnocení/formativního přístupu, cílů a kritérií, organizování efektivní diskuze, vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry... 

 4. Techniky formativního hodnocení (naslouchání, popisný jazyk, vyjádření pohybem, razítka, hromadné hlasovací systémy, náhodný výběr, kvíz, hra na detektivy – pátrání po tom, co se žák naučil, ...). Respektující, efektivní komunikace.

 5. Efektivní zpětná vazba, hodnocení pokroků žáka ve vztahu k němu samému. 

 6. Sebehodnocení. Příprava podmínek a příležitostí pro sebehodnocení, škálové hodnocení (dvoustupňová a třístupňová škála), vyjádření pomocí piktogramů, sebehodnotící archy... 

 7. Vrstevnické hodnocení. Vzor učitele – užití popisného jazyka, zaměření pozornosti na to, co se povedlo, doporučení, co by příště šlo udělat lépe (ne pouhá kritika, ale konstruktivní kritika). Kooperativní činnosti jako vhodné východisko pro nácvik vrstevnického hodnocení.


Každé jednotlivé téma bude teoreticky uvedeno lektorkou, následovat bude sdílení vlastních zkušeností, prezentace a ukázky z praxe, aktivní diskuze řízená lektorkou, která bude odpovídat na dotazy a podle potřeby doplňovat teorii a ověřené zkušenosti. 

 

Třetí den 

Bez hodnocení a spolupráce není posun naší práce/školy k vyšší kvalitě možný

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Obsah:


 • (auto)evaluace, systematická, plánovaná činnost spojující budoucnost naší práce/školy s její reflektovanou minulostí;

 • příklady reflektivních otázek pro různé oblasti naší práce (individualizace, hodnocení, pedagogické diagnostikování apod.) a práce s nimi:


Je moje vzdělávací nabídka dostatečně pestrá, aby odrážela potřeby všech žáků?

Když plánuji výuku, ptám se žáků na jejich zájmy? Zjišťuji úroveň dosavadních zkušeností?

Jak využívám individuální a skupinové činnosti k pedagogickému diagnostikování?

Jaké dispozice k učení pozoruji u jednotlivých žáků ve skupině (zajímat se, být vytrvalý, komunikace s druhými, spolupráce, přijmutí odpovědnosti…).

Jaké vytvářím příležitosti k rozvíjení dovednosti vrstevnického hodnocení?


 • spolupráce pedagogických pracovníků, soudržnost při uplatňování společných cílů;

 • společné plánování a vyhodnocování průběhu vzdělávání;

 • kultura školy a klima školy, sdílené hodnoty normy, postoje, názory, rituály…


 

Zamyšlení nad spoluprací pedagogických pracovníků a vedení v naší škole. Využití autoevaluačního nástroje SWOT analýzy jako komplexní strategické analýzy.

Máme/nemáme společné cíle? Vedeme/nevedeme společné konzultace? Co funguje/nefunguje? Co děláme/neděláme? Máme/nemáme pevné a přátelské vztahy s kolegy, bezpečné prostředí? Silné/slabé stránky.

Jaké jsou příležitosti? Jaká podpora ze strany vedení by pomohla? Co můžu udělat já? Jak můžu podporovat sociální sounáležitost žáků a pedagogických pracovníků ve třídě?

Jaké jsou hrozby? Proč se spolupráce nedaří?

 

Práce s kazuistikami 

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Lektorka bude ve spolupráci s ostatními účastníky pracovat s kazuistikami, které účastníci předem zašlou lektorce nebo s modelovými kazuistikami formou skupinové diskuze, reflexe, intervize a supervize, seznámí účastníky i s dalšími přístupy (balintovská skupina a modelování).

Kazuistiky se musí týkat pedagogického diagnostikování (například problémová komunikace se zákonným zástupcem žáka, s jiným pedagogickým pracovníkem, s vedením školy, problémy při zavádění práce s portfoliem apod.).

Průběh:

Představení kazuistiky, její zpracování a závěr.

Účastníci se seznámí se základní kostrou příběhu/problémové situace/případu, budou se doptávat na podrobnosti, proběhne diagnostická etapa zaměřená na zjištění a hledání příčin, které vedly k danému problému. Následně se pokusí společně sestavit možnosti postupů, řešení a prevence pro konkrétní případ.

S účastníky bude lektorka pracovat především na vnímání a reflektování vlastní práce a hledání nových řešení problematických situací. Zaměří se na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a na rozvoj nových perspektiv profesního chování.

Počet kazuistik bude stanoven lektorkou podle zaslaných materiálů a upravován podle aktuální situace (zapojení a práce účastníků).

Závěrečná část vzdělávacího programu

Časová dotace: 1vyučovací hodina

Naplnil vzdělávací program vaše očekávání?

Diskuze, reflexe vlastní práce po absolvování prvních dvou dnů vzdělávacího programu, aplikace získaných vědomostí do vlastní práce. Odkazy a možnosti dalšího vzdělávání v tématu pedagogická diagnostika a formativní hodnocení/přístup.

Závěr vzdělávacího programu.

 

 


Číslo programu

Y50-03-19-241

Garant

Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.

775 571 625
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • Základní vzdělávání
 • 1. stupeň ZŠ
 • 2. stupeň ZŠ
Kraje
 • Pardubice
Datum konání

19.3., 20.3.2024 a 23.4.2024, 9.00 - 15.30

Cena

3200,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

24

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení

Přihlásit se