Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.


Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

Na některé moduly je třeba mít s sebou notebook

Úpravy studia jsou nyní ve fázi schvalování akreditační komisí. O všech změnách budete před začátkem studia informováni.

Předkládaný vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů -  § 9 odst. 1 písm. a).

Studium je jednoleté, s organizačním a časovým rozložením do dvou semestrů. Studium je formou blended learningu. Celkový rozsah studia je 250 hodin. Prezenční část je koncipována na 124 hodin, včetně dvou čtyřhodinových exkurzí ve škole či školském zařízení a osmihodinové stáže formou stínování. E-learningová část je koncipována na 126 hodin. Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem. 

Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů. Podmínkou úspěšného absolvování studia je minimálně 80% účast na přímé výuce, úspěšné složení všech průběžných dílčích zkoušek, vypracování závěrečné práce a její obhajoba, úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí. Zkušební komise bude minimálně tříčlenná. Garant studia příslušného krajského pracoviště navrhuje personální složení zkušební komise, které musí následně schválit hlavní garant. Zkušební komisi poté jmenuje vedoucí nebo pověřený pracovník příslušného krajského pracoviště NPI ČR. Předsedou bude nezávislý odborník na problematiku ICT, členy zástupci lektorské skupiny. Jako hosté mohou být přizváni zástupci školských orgánů (OŠ KÚ, ČŠI, OŠ magistrátu města). Po úspěšném absolvování studia získává absolvent Osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

Studijní plán studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT: 

- M1 Specifika ve vzdělávání dospělých - výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, 12 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Účastníci vytvoří svůj vzdělávací kurz opírající se o zásady a poznatky získané v distanční i prezenční části výuky. Svůj vlastní návrh a návrhy ostatních vzdělávacích kurzů zhodnotí a budou schopni identifikovat problematické oblasti a navrhnou možná zlepšení. Zároveň účastníci zdůvodní výběr vlastních forem a metod, výběr struktury a obsahu kurzu a celkově plán vlastního vzdělávacího kurzu. Cíle distanční výuky: Účastníci vyjmenují a popíší specifika vzdělávání dospělých v hlavních vymezených tematických oblastech. Zároveň vysvětlí rozdíly mezi vzděláváním dětí a dospělých a definují klíčová témata, oblasti a specifika při vzdělávání své cílové skupiny. Dále ilustrují jednotlivé oblasti na konkrétních příkladech ze školského prostředí a vzdělávání.

- M2 Koučink a mentoring – jako nástroj pro zlepšení výkonu učitele - výuka probíha 8 hodin prezenční formou, cíle prezenční výuky: Po ukončení modulu účastníci popíší specifika, základní dovednosti, nástroje a techniky koučování a mentorování a rozdíl mezi oběma technikami. Zároveň účastníci vysvětlí vhodné oblasti pro aplikování metod, její omezení, výhody a nevýhody a uvedou příklady ze školní praxe. Účastníci vysvětlí zásady poskytování konstruktivní zpětné vazby a popisného jazyka. Pochopí rozdíl mezi popisem-hodnocením a interpretací a vysvětlí na konkrétních příkladech.  Dále budou schopni klást otevřené otázky a používat základní koučovací techniky v rozhovorech s kolegy. Účastníci rovněž dokáží poskytnou konstruktivní zpětnou vazbu ostatním účastníkům kurzu  a následně i ve své pedagogické činnosti. Na setkání si účastníci vyzkouší koučovací techniky a techniky poskytování zpětné vazby v praxi a identifikují, co se podařilo a kde je prostor pro zlepšení, zhodnotí koučovací rozhovory a poskytování zpětné vazby u ostatních účastníků kurzu a na základě toho navrhnout možná zlepšení. Zároveň integrují koučovací principy do svého způsobu práce a komunikace.

- M3 Jak vést a motivovat pedagogy - výuka probíha 8 hodin prezenční formou, cíle prezenční výuky: Účastníci vysvětlí pojem leadr, leadership, manager a management. Popíší jejich role, funkce, specifika a kompetence. Účastníci vysvětlí rozdíly mezi leadrem a managerem a definují jejich styly vedení. Účastníci se dále dozví, jakými způsoby a nástroji jakožto leader a představitel směrování hodnot organizace úspěšně povede své kolegy k zavádění a využívání digitálních technologií ve výuce. Důležitou součástí je i motivace, která je nedílnou součástí práce. Účastníci se naučí motivovat své kolegy, což povede k rozvoji kompetencí zaměstnanců v dané škole.   

- M4 Seberealizace v oblasti leadershipu - výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, 8 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Účastníci se dozví, jak formovat osobnost leadra (vyhledávání příležitostí pro změnu, učení z chyb a úspěchů…) a sestaví si vlastní plán  seberozvoje. Zaměří se na techniky, jakým způsobem zkvalitní své vědomosti a dovednosti v oblasti měkkých dovedností vedení lidí, které aplikují do své pedagogické praxe. Jedním z hlavních pilířů lídra je vystupování a rétorika. S touto oblastí se účastníci taktéž seznámí. Důležitá je i komunikace. Účastníci se naučí jasně a srozumitelně formulovat požadavky. Na konkrétní situaci si vyzkouší správnou komunikaci a na základě zpětné vazby od ostatních účastníků společně identifikují klady a zápory způsobu komunikace. Na základě zpětné vazby navrhne vhodnější způsob. Cíle distanční výuky: Účastníci definují pojem leadership a dokáží charakterizovat základní rysy a úkoly leadra, který se stará o lidi a jejich potřeby. Účastníci vysvětlí základní principy moderního leadershipu.  Zároveň popíší možnosti a způsoby osobního rozvoje v oblasti vedení lidí a možné způsoby rozvoje svých spolupracovníků. Pozornost bude taktéž věnována komunikaci, neboť ta je základem úspěšného vedení. Zároveň účastníci popíší formy komunikace, které povedou k lepší vzájemné komunikaci mezi pedagogy, což povede i k zlepšení vzájemné spolupráce. Účastníci charakterizují způsoby komunikace a definují kanály pro sdělování informací. Zároveň dokáží vytvořit fungující komunikační kanál a tým pro rozvoj komunikace a jeho spolupráci.

- M5 Úspěšné a efektivní zavádění změn - výuka probíha 10 hodin prezenční formou, 10 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Cílem prezenčního modulu je namotivovat účastníky k pozitivnímu vnímání změny jako příležitosti pro další rozvoj obecně i při zavádění změn v oblasti ICT. Ukázat jim možné postupy implementace změn a doporučit vhodné metody k překonávání odporu ke změnám v oblasti ICT. Cílem je také rozvinout znalosti účastníků v oblasti sociální komunikace, aby bylo možné předcházet negativnímu vnímání realizovaných změn dotčenými pedagogy a nežádoucím dopadům implementovaných změn na klima školy.  Cíle distanční výuky: Účastníci vzdělávání si osvojí pojem změna a související odbornou terminologii, seznámí se s příčinami změn a jejich vnímáním. Seznámí se se základními modely, procesem a strategií řízení a komunikace změny ve škole. Dovědí se, jaké jsou vývojové fáze procesu změny a získají informace o možných chybách a rizicích, souvisejících s implementací změny a jejích dopadech na spolupracovníky. 

- M6 Profesní rozvoj učitelů v oblasti ICT - výuka probíhá 8 hodin formou e-learningu, cíle distanční výuky: Účastníci se seznámí s možnostmi využívání informačních a komunikačních technologií  ve vzdělávání, přičemž se dozví, jaké jsou jejich výhody, nevýhody, trendy, či  problémy využívání. Dále se účastníci seznámí s možnou podporou při dalším vzdělávání v oblasti ICT a dozví se o zásadních strategických dokumentech  a zákonných normách v ČR a ve světě.  

- M7 Aktuální zdroje informací a výukových objektů nejenom na Internetu - výuka probíha 10 hodin formou e-learningu, cíle distanční výuky: Účastníci si osvojí využívání ICT ve výuce, dozví se o ICT v řízení a administrativě školy a získají nejnovější přehled informací a perspektivy v oblasti digitálních technologií a digitální gramotnosti ve výuce ve  vazbě na RVP.

- M8 Příprava školních projektů v rámci ČR a EU - výuka probíhá 10 hodin prezenční formou, 10 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Účastníci se dovědí, co si představit pod pojmy digitální kompetence a informatické myšlení. Aktivním způsobem si osvojí projektovou metodu, kterou je možné použít k rozvoji informatického myšlení. Dovědí se, jaké jsou její výhody, účel a smysl. Účastníci zpracují mini projekt z pohledu žáka s využitím tabletu nebo mobilního telefonu a mobilních aplikací. Účastníci dále získají praktický návod, jak sestavit tým pro zavádění projektů s využitím ICT na své škole, dovědí se jaká je role ICT koordinátora při realizaci těchto projektů a jak překonat neochotu kolegů k novým věcem a jejich obavy z využívání ICT. Důležitou součástí projektu je i jeho publicita a zapojení dalších subjektů jako partnerů  v rámci projektu (rodiče, odborníci z praxe, firmy, úřady a další). V neposlední řadě kurz obsahuje i příklady žákovských projektů a možnosti inspirace pro jejich další tvorbu včetně uvedení doplňkových a rozšiřujících zdrojů. V závěru účastníci získané informace aplikují do své praxe a navrhnou vlastní projekt, který dokáží obhájit. Cíle distanční výuky: Účastníci si osvojí projektovou metodu, kterou je možné použít k rozvoji informatického myšlení, dovědí se, jaké jsou její výhody, účel a její smysl. Zároveň účastníci navrhnout projekt s využitím ICT z pohledu žáka. Získají praktický návod, jak sestavit tým pro zavádění projektů s využitím ICT na své škole. Důležitou součástí projektu je i jeho publicita a zapojení dalších subjektů jako partnerů  v rámci projektu (rodiče, odborníci z praxe, firmy, úřady a další). Jako doplňující jsou uvedeny další příklady žákovských projektů a možnosti inspirace pro jejich další tvorbu včetně uvedení doplňkových a rozšiřujících zdrojů.

- M9 Projektové učení a jiné formy práce - výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, 8 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Účastníci se seznámí s výzvami, granty a dotacemi, které souvisí s projektovým managementem. Vyřeší problémy, které se vyskytnou při projektové žádosti na úrovni školy. Zároveň se účastníci seznámí s možnostmi konzultací příprav žádostí – vztahem mezi příjemcem a poskytovatelem finančních prostředků. Účastníci odprezentují projekt od začátku až po jeho výstupy, přičemž popíše zajištění publicity. Cíle distanční výuky: Účastníci vyjmenují a popíší možnosti vytváření školních projektů v návaznosti na získání grantů z fondů EU. Zároveň se dozví, jaké jsou vazby na klíčové strategické dokumenty v rámci ČR a EU a jaké jsou možnosti a formální náplně při získání grantů a následné schválení projetu. Účastníci popíší postupy přípravy a řešení projektů, problematiku při vedení daného projektu, spolupráci a kontrolu ze strany řídích orgánů. Účastníci vyjmenují jeho pravidla publicity a získají informace o možnostech udržitelnosti i po jeho ukončení.

- M10 Počítačem podporovaná výuka napříč předměty - výuka probíhá 20 hodin formou e-learningu, cíle distanční výuky: Účastníci  modulu se seznámí s aktuálními možnostmi využití softwarového a hardwarového vybavení PC ve výukových předmětech, čímž získají přehled o SW, HW, který lze pedagogem při jeho hodinách využívat a tím rozvíjet nejen žákovo informatické myšlení, ale i digitální gramotnost. Zároveň účastníkům budou poskytnuty další zdroje pro inspiraci k jeho pedagogické praxi a inspirativní příklady z praxe.  

- M11 Digitální strategie školy a její integrace do ŠVP - výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, 8 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Účastníci se seznamí s možnostmi formování digitálního prostředí školy podporujícího digitální kompetence pedagogů a žáků školy, které jsou nastaveny v ŠVP školy. Dále se naučí analyzovat prostředí školy pomocí různých nástrojů Selfie (nástroj napomáhající začleňování digitálních technologií do výuky), Profil škola21 (nástroj analyzující podmínky školy) a Profil učitel21 (nástroj analyzující digitální kompetence pedagogů školy) a využívat uvedené nástroje pro stanovování obsahu digitální strategie školy (ICT plánu). Zároveň si zvědomí možnosti uvedených nástrojů v evaluaci digitální strategie školy. Dále se účastníci seznámí s tvorbou digitální strategie školy (ICT plánu), jejím postavení v činnosti školy, financování či integrace do ŠVP. Součástí obsahu modulu je také seznámení s novými revizemi RVP a jejich vliv na ŠVP školy.  Cíle distanční výuky: Digitální strategie školy (ICT plán) je strategický dokument a jako součást strategického plánu vedení školy. Zároveň slouží všem pedagogickým pracovníkům jako funkční prostředek digitalizace vzdělávání, naplňování digitální gramotnosti. Je prostředkem rozvoje digitálních technologií na škole a jejich využívání ve výuce. E-learningový modul rozvíjí a doplňuje kapitoly, které jsou otevřeny v prezenční části. Moduly e-learningové části:  Analýza podmínek školy, Aplikace nástroje Selfie a jeho praktické využití v rámci digitální strategie školy, Nástroj Profil škola 21 a jeho praktické využití v rámci digitální strategie školy, Digitální kompetence pedagogů školy a Profil učitel 21 vliv na digitální strategii školy, Zapracování analýz podmínek školy do digitální strategie, Příklady částí digitální strategie školy, Plán postupu integrace digitální strategie školy do ŠVP.

- M12 Digitální zařízení a jejich užití ve škole - výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, cíle prezenční výuky: Účastníci získají přehled o moderních technologiích, jako jsou např. 3D tiskárny, robotická zařízení a další technika, se kterou dokáží pracovat a vyžívat ji. V souvislosti se zmiňovanými didaktickými pomůckami účastníci vyjmenují modely 3D tiskáren a dokáží 3D tiskárnu připravit k samotnému tisku. Zároveň se účastníci seznámi s dalším HW a SW, který lze využívat při práci s robotickými pomůckami. V souvislosti s implementací nové informatiky a digitální gramotnosti do nového RVP účastníci správně začlení didaktické pomůcky do výchovně-vzdělávacího procesu.

- M13 Informační systémy školy a její webová prezentace - výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, cíle prezenční výuky: Účastníci se seznámí s volbami školních informačních systémů a jejich nasazením, funkcemi, trendy a kritérii výběru, přičemž volby výběru IS dokáží vysvětlit a zhodnotit. Zároveň se seznámí s úkoly a záležitostmi, které jsou spojené s tvorbou a aktualizací školních webů a tudíž školních internetových prezentací. 

- M14 ICT pro žáky se speciálními potřebami -  výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, 8 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Účastníci se seznámí s nejdůležitějšími principy alternativního ovládání počítače a základními pomůckami, i programy usnadňující lidem s postižením přístup k výpočetní technice, a to na takové úrovni, že dokáží doporučit vhodné pomůcky a postupy pro zpřístupnění počítače konkrétnímu dítěti s postižením. Zároveň získají přehled o existujících pomůckách a podpůrných opatřeních pro nadané. Cíle distanční výuky: Účastníci budou schopni vyjmenovat příklady vhodného SW pro práci s žáky se specifickými potřebami zaměřující se na podporu uživatelů se zrakovým, sluchovým, tělesnými, mentálním, či jiným postižením, včetně nadaných. Zároveň si jej účastníci vyzkouší, naučí používat a dokáží poskytnout zpětnou vazbu v praxi.

- M15 Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitele a žáka -  výuka probíha 8 hodin prezenční formou, cíle prezenční výuky: Účastníci vyjmenují výhody cloudových služeb a aplikací, kterými přesvědčí své kolegy k jejich využívání ve výchovně-vzdělávacím procesu. Účastníci dokáží cloudové služby a jejich aplikace efektivně při hodinách i mimo ně využívat. Učastníci si vyzkouší možnosti využití, např. chatu, sociálních sítí a jiných webových aplikací při výuce, a to vše ve spojitosti s jejich bezpečným využíváním a předcházením sociálně patologických jevům. Součástí modulu budou také témata spojená se sdílením, zálohováním a přístupu k datům aj.

- M16 Legislativa spojená s provozem ICT - výuka probíhá 8 hodin prezenční formou, 8 hodin formou e-learningu, cíle prezeční výuky: Účastníci získají doplňující a rozšiřující informace a poznatky z distanční výuky. Aplikují teoretické poznatky získané z distanční výuky do praxe. Vytvoří směrnice a navrhnou pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole i mimo ni (pravidla bezpečnosti ICT v prostředí otevřených sítí a školských sítí, navrhnou řešení licenční politiky pro svou školu, přičemž účastníci dokáží poskytnout zpětnou vazbu o jeho návrzích. Cíle distanční výuky: Účastníci se dozví o bezpečnosti, možnosti antivirů a směrnicích, které upravují bezpečnost ICT v institucích. Na základě získaných informací vyjmenují a definují antivirové programy a navrhnou ten nejvhodnější konkrétní organizaci. Orientují se a posoudí míru rizika na internetu a navrhnou možná řešení před možnými útoky. Zároveň získají přehled o autorském právu, licencích a licenční politice. Dále se seznámí s principy a technikami zálohování dat a systémů, které integrují do způsobu práce svých kolegů.

- M17 Ochrana zdraví a duševní pohody při práci s ICT - výuka probíhá 8 hodin formou e-learningu, cíle distanční výuky: Účastníci vyjmenují základní pravidla a principy pracovní hygieny práce s počítačem, které vedou k uchování zdraví a duševní pohody. Účastníci vysvětlí, co je duševní pohoda a uvedou příklady, kterými jí dosáhnou. Účastníci budou schopni navrhnout řešení, která zabrání rizikům a hrozbám číhající ve virtuálním prostředí a práci s informačními a komunikačními technologiemi.

- M18 Principy a možnosti PC sítí- výuka probíhá 8 hodin formou e-learningu, cíle distanční výuky: Cílem modulu je představit principy fungování a správy počítačové sítě. Stěžejními oblastmi pak je základní klasifikace sítí a síťového provozu, technologie a služby používané v moderních počítačových sítích, síťové architektury a principy její činnosti, principy správy lokální počítačové sítě a  protokoly, bezdrátové komunikační technologie, virtuální sítě (VLAN) a přehled a klasifikace služeb sítě Internet a základní principy analýzy sítě pro řešení problémů. 

 

 

 

 


Číslo programu

C92-05-20-241-01

Číslo akreditace

MSMT-239/2022-10-97

Garant

Ing. Eva Veličková, Ph.D.

770 171 674
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Studia
  • ICT
Kraje
  • Ostrava
Datum konání

26. ledna 2024, 8:30 - 14:00; 9. února 2024, 8:30 - 15:30; 16. února 2024, 8:30 - 15:30; 23. února 2024, 8:30 - 15:30; 22. března 2024, 8:30 - 15:30; 12. dubna 2024, 8:30 - 15:30; 3. května 2024, 8:30 - 15:30; 17. května 2024, 8:30 - 15:30; 7. června 2024, 8:30 - 15:30; 14. června 2024, 8:30 - 15:30; (exkurze 1. března 2024, 10:00 - 13:00; 26.dubna 2024, 9:00 - 12:00); další termíny (podzimní) budou upřesněny

Cena

24000,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

250

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Patrik Randa
  • Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
  • Mgr. Karel Moric, MBA
  • Mgr. Pavel Hodál
  • Mgr. Ing. Milan Gross, Ph.D., MBA
  • Mgr. Zbyněk Šostý

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

Přihlásit se