Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.


Manažerské dovednosti pro ředitele škol

Databáze pro rok 2023 - 2024

Cyklus seminářů je určen pro ředitele škol a zástupce ředitele škol a školských zařízení, kteří chtějí efektivně vést školu nebo školské zařízení a chtějí zlepšit svoje manažerské dovednosti. Vzdělávací program obsahuje osm témat v rozsahu pěti vyučovacích hodin. První část seminářů je vždy teoretická. Jsou představeny zásady a doporučené postupy k danému tématu. Druhá část seminářů je praktická a je organizovaná formou workshopu -  účastníci aktivně řeší případové studie zpracované na základě reálných situací, a také diskutují příklady z vlastní manažerské praxe. Seminář vedou dva lektoři, což zvyšuje jeho interaktivitu a podporuje rozvoj manažerských dovedností účastníků. 

1. Interní komunikace a vedení porad (5 hod.)

Anotace:
Účastníci vzdělávání získají í přehled o možnostech využití a nástrojích interní komunikace, naučí se navrhnout v typických situacích efektivní formu interní komunikace, odhalit překážky bránící účinné interní komunikaci a využít fungující interní komunikaci jako základ pro celkové zvýšení efektivity práce. Naučí se organizovat a vést efektivní porady, které se stanou nejen nástrojem pro přenos informací, ale také významnou platformou pro rozvoj kreativity účastníků a posílení týmové spolupráce ve škole.

Témata výuky:
• Interní komunikace jako součást kultury školy
• Předpoklady fungování interní komunikace
• Cíle interní komunikace
• Kdo má odpovědnost za úroveň interní komunikace
• Informace ve škole a její toky
• Nástroje interní komunikace
• Hlavní chyby v interní komunikaci
• Hodnocení interní komunikace
• Porada jako nástroj interní komunikace
• Zásady vedení efektivní porady
• Nejčastější chyby při vedení porad a jak je odstranit

Praktická část: zpětnovazební studie pro ověření získaných znalostí, skupinová diskuse o stávajícím stavu interní komunikace, rozbor porady, identifikace pochybení, návrhy na odstranění nedostatků.

2. Zadávání úkolů, delegování a kontrola plnění úkolů (5 hod.)
Anotace:
Účastníci vzdělávání získají přehled o postupech a technikách zadávání úkolů a jejich efektivní kontrole, která vede k postupnému zlepšování a celkovému rozvoji. Osvojí si delegování jako manažerský nástroj vhodný pro zvýšení efektivity jejich práce i jako významný prostředek pro rozvoj a motivaci členů svého týmu.
Témata výuky:
• Jak správně zadávat úkoly     
• Obvyklé chyby při zadávání úkolů 
• Proč se úkoly neplní
• Pravidlo SMART
• Co znamená delegování a k čemu je dobré ho využít
• Pravidla a postupy správného delegování
• Příprava pro úspěšné delegování
• Využití delegování k motivaci
• Efektivní kontrola
• Bariéry v delegování a jak je překonávat
• Zajištění trvalého rozvoje

Praktická část: zpětnovazební studie prověření získaných znalostí, skupinová diskuse o stávajícím stavu plnění úkolů v organizacích. Diskuse o obvyklém způsobu zadávání úkolů a jejich kontrole. Zkušenosti s delegováním a jeho vyžitím v praxi. Rozbor aktuálních zkušeností, příkladů, osvojení nových návrhů a technik.


3. Efektivní zpětná vazba a systematické hodnocení pracovníků (5 hod.)

Anotace:
Účastníci vzdělávání získají přehled o postupných krocích a důležitých zásadách k zajištění systematického hodnocení pracovníků i s navazujícími procesy. Budou seznámeni s výhodami i úskalími využívání zpětné vazby. Osvojí si techniky a postupy uvedených manažerských prostředků pro naplňování stanovených cílů a trvalého rozvoje svého týmu.
Témata výuky:
• Co vše lze získat využitím obousměrné zpětné vazby
• Jak pracovat se zpětnou vazbou aby přispívala k trvalému rozvoji 
• Hodnocení zaměstnanců jako významný nástroj manažera pro naplňování jeho cílů
• Odpovědnosti a dovednosti v procesu hodnocení
• Cíle hodnocení
• Formy a způsoby hodnocení
• Klíčové prvky a zásady hodnocení
• Hodnotící rozhovor, způsob, příprava, obsah
• Hodnotící kritéria, pravidla jejich výběru
• Průběh hodnocení, rizika a jejich eliminace
• Výstupy hodnocení a jejich zpracování

Praktická část: zpětnovazební studie prověření získaných znalostí, skupinová diskuse o uplatňovaných způsobech hodnocení pracovníků a zkušenostech s jejich účinností. Diskuse o využívání zpětné vazby v prostředí škol v různých úrovních a skupinách. Videoukázky hodnocení pracovníků a jejich následný rozbor. Rozbor návrhů a postupů pro zajištění efektivní zpětné vazby ve školství. 

4. Motivační nástroje a techniky v podmínkách školy (5 hod)
Anotace:
Účastníci vzdělávání získají přehled o vybraných nejznámějších motivačních teoriích pro pochopení fungování motivace obecně. Získají přehled o technikách, postupech a nástrojích, které lze využít v jejich konkrétní manažerské praxi. Budou seznámeni s podmínkami a faktory, které ovlivňují požadovaný výsledek motivace a osvojí si techniky pro jejich správné nastavení a využití.
Témata výuky:
• Motivační teorie – pracovní motivace
• Motivační techniky a nástroje
• Ocenění a pochvala
• Naslouchání
• Osobnostní typy
• Styly řízení
• Motivace vs. manipulace
• Osobnost manažera v motivaci
• Angažovaní pracovníci

Praktická část: zpětnovazební studie prověření získaných znalostí. Skupinová diskuse o konkrétních zkušenostech s uplatněním motivace. Porovnání příkladů pozitivní a negativní motivace a jejich konkrétní projevy v praxi. Videoukázky a následný rozbor. Inspirace příklady „dobré praxe“ ověřenými v oblasti školství.

5. Vedení versus řízení. Koučování spolupracovníků (5 hod.)
Anotace:
V rámci vzdělávání účastníci více se účastníci zaměří na rozdíly mezi řízením a vedením včetně kladů a slabin obou manažerských stylů.. Pochopí význam koučování jako způsobu vedení lidí. Účastník bude schopen prakticky tento proces uplatňovat. Bude tak přínosem v rozvoji jak pro druhé tak i sebe sama. Účastníci se seznámí s metodou koučování G.R.O.W. a naučí se ji prakticky používat.  Uvědomí si jak je důležité věnovat pozornost rozvoji potenciálu jednotlivců ve skupině.  Přínosem budou individuální testy, které pomohou účastníkům získat zpětnou vazbu na svoje předpoklady. Stejně tak v modelových situacích budou mít možnost získat zpětnou vazbu od skupiny, lektora.
• Řízení vs. vedení
• Přínosy a nevýhody uplatňování obou manažerských stylů
• Situační vedení jako v současnosti preferovaný manažerský styl
• Co je to koučování, osobnost kouče
• Koučing jako nástroj zvyšování výkonnosti
• Koučovací modely
• GROW metoda, trojúhelník výkonnosti
• Koučovací otázky. Typologie koučovaného.
• Přínosy a rizika koučovacího stylu vedení

Praktická část: zpětnovazební studie prověření získaných znalostí. Přínosem budou individuální testy, které pomohou účastníkům získat zpětnou vazbu na svoje předpoklady. Stejně tak v modelových situacích, které  vycházející z konkrétní praxe ve školství, budou mít účastníci vzdělávání možnost získat zpětnou vazbu od skupiny, lektora.

6. Nástroje a techniky pro rozvoj týmové spolupráce v podmínkách školy (5 hod.)
Anotace:
Účastníci vzdělávání získají přehled o zákonitostech utváření týmů a zásadách pro jejich fungování k naplnění cílů týmové spolupráce. Seznámí se s důležitými faktory a podmínkami pro správné fungování týmu a technikami pro jejich vytváření, udržení a rozvoj. 
Témata výuky:
• Význam týmové spolupráce ve školách
• Skupina vs. tým
• Metodika budování týmu
• Týmové role
• Komunikace, důvěra v týmu
• Cíle týmové spolupráce
• Vedení a motivace týmu
• Hodnocení týmové spolupráce
• Přínosy a rizika týmové spolupráce

Praktická část: zpětnovazební studie prověření získaných znalostí. Praktické ukázky týmových her. Skupinová diskuse o konkrétních zkušenostech s uplatněním týmové spolupráce ve školách a jejími přínosy. Společná definice podmínek a faktorů pro zajištění pozitivních výsledků a dopadů uplatnění týmové spolupráce vycházející z konkrétní praxe ve školství.

7. Marketingové dovednosti manažerů ve školství a PR školy (5 hod.)
Anotace:
Účastníci vzdělávání získají potřebné znalosti z oblasti marketingu, naučí se související terminologii, osvojí si dovednosti marketingové komunikace a seznámí se marketingovými nástroji a aktivitami, zaměřenými zejména na prostředí školy a její možnosti. Seznámí se s požadavky na ochranu osobních údajů v rámci prezentace a propagace školy.

• Co je to marketing školy
• Marketingové plánování
• Segmentace trhu
• Interní analýza a její využití v marketingu školy
• Externí analýza a její využití v marketingu školy
• Analýza SWOT, formulace cílů.
• Volba marketingové strategie školy v návaznosti na strategii školy
• PR a uplatnění jeho nástrojů v podmínkách školy
• GDPR a marketingová komunikace školy

Praktická část: zpětnovazební studie prověření získaných znalostí. Přínosem budou rozbory propagačních nástrojů včetně webových stránek konkrétních škol. Skupinová diskuse o konkrétních zkušenostech s uplatněním marketingových nástrojů ve školství. Inspirace příklady „dobré praxe“ ověřenými v oblasti školství.

8. Efektivní řízení změn jako součást práce manažera ve školství (5 hod.)
Anotace:
Vzdělávací program umožní účastníkům  zvládnout analýzu současného stavu. Naučí se vytvářet scénáře pro efektivní řešení situace. Účastníci budou umět odhadnout reakce spolupracovníků na změny a reagovat na odpor proti nim. Naučí se strategii překonávání  rezistence vůči změnám. Zvládnou realizaci změn v organizaci. Účastníci se naučí identifikovat příčiny změn a jejich dopady na školu. Uvědomí si svou roli v procesu změny a  naučí se zvolit správnou strategii implementace změny.
Témata výuky:
• Co je to změna, příčiny a vnímání změny
• Vývojové fáze procesu změny
• Komunikace změny ve škole
•  Motivace ke změně
• Bariéry při zavádění změn – příčiny
• Způsoby překonávání odporu vůči změně
• Rizika, jejich vyhodnocování a prevence
• Role manažera v řízení změn

Praktická část: zpětnovazební studie prověření získaných znalostí. Řešení případové studie - zavádění změny ve škole. Zpracování řešení případové studie formou skupinové práce a následné prezentace výsledků a diskuse. Inspirace příklady „dobré praxe“ implementace změny v podmínkách školství.

 


Číslo programu

L76-01-19-232

Číslo akreditace

MSMT-27307/2019-1-861

Garant

Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.

775 571 625
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
Kraje
  • Pardubice
Datum konání

26.9.2023, 10.10., 5.12., 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 14.5.2024, 9.00 - 13.00, 1 x měsíčně

Cena

4000,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

40

icon map pin

Lektoři
  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

icon map pin

MAX účastníků

16

icon map pin

Cílová skupina
ředitelé a zástupci škol a školských zařízení
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.