Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.


Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Studium je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy bakalářského a magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Časový plán studia:
Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).

Způsob vyhodnocení programu:
Studijní program bude rozdělen do dvou let. V případě zájmu ze strany účastníků lze realizovat dvoudenní výjezdní setkání s obsahem dvou výukových dnů zařazených do časového plánu studia. 
Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Evaluační dotazník NPI ČR bude vyhodnocen na konci studia, bude prováděna průběžná kontrola programu garantem.

 

STUDIJNÍ PROGRAM
Tematické okruhy

Lektoři: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.

I.Poradenské systémy a primární prevence ve školství celkem 8 hodin Modely primární prevence u nás a ve světě.

Organizační rámec školské prevence ČR. 1 hod. Dělení prevence, obecná charakteristika prevence, vymezení základních pojmů. 1 hod.

  Typy prevence, Formy primární prevence. 2 hod. Prevence v kontextu školských poradenských služeb a standarty její kvality. 2 hod. Preventivní programy, jejich význam, typy preventivních programů. 2 hod.Lektoři: Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

II.Legislativní rámce pro práci školního metodika prevencecelkem 16 hodin Stávající platné dokumenty - legislativa, o kterou se pracovníci ve školách a školských zařízeních opírají.   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Prováděcí předpisy k zákonům č. 561/2004 Sb. a 563/2004 Sb., zejména Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a další. 4 hod. Zákon 89/2012/ Sb. Občanský zákoník – „Zákon o rodině“.

Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Zákon 359/1999 Sb., o sociální právní ochraně dětí.

Zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon. 4 hod. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č. j.: 21 291/2010-28 od 1. 11. 2010 (přílohy upravované 1. 1. 2012).

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj.: 21149/2016.

Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie  a intolerance (čj.: 14 423/99-22).

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků  z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (čj.: 10 194/2002-14).

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách  a školských zařízeních  zřizovaných MŠMT (čj.: 37 014/2005-25).

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci řešení rizikového chování žáků čj. MŠMT – 43301/2013 platnost/12/2013/.

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení  s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (čj.: 25 884/2003-24).8 hod.Lektoři: Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.III.Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služebcelkem16 hodin Standardy primární prevence – certifikace.1 hod. Definice základních pojmů – školní preventivní strategie, Minimálně preventivní program. Školní strategie pedagogicko-psychologického poradenství - model poskytování poradenských služeb ve škole. Model umožňující spolupráci učitelů, kteří se ve školách podílí na realizaci školního programu (strategii) pedagogicko-psychologického poradenství.7 hod. Tvorba minimálního preventivního programu (MPP) v podmínkách školy, zohlednění specifik a potřeb školy (stanovení cílů, návrh obsahu MPP, techniky tvorby programu, skladba aktivit MPP pro jednotlivé skupiny), samotná realizace MPP8 hod.Lektoři: Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

IV.Specifika role školního metodika prevence v systému práce školycelkem 16 hodin Etické zásady poradenské a preventivní práce ve školství.1 hod. Dvojí role: učitel-školní metodik prevence.1 hod. Spolupráce s managementem školy a ostatními členy pedagogického sboru, zásady týmové spolupráce.4 hod. Standardní činnosti školního metodika prevence – vyhláška 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Metodické a koordinační činnosti; Informační činnosti; Pracovní podmínky ŠMP, Poradenské činnosti. 

6 hod. Dokumentace školního metodika prevence – vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných,  preventivních  programů školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence. Aplikace programu primární prevence do systému práce ve škole (monitoring, evaluace). 

 

 

4 hod.Lektoři: Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.

V.Klima školy, školní klima, školní  třída, její vedení a diagnostika, práce s třídním kolektivem – praktická, sebezkušenostní částcelkem 40 hodin Školní třída jako sociální skupina a vztahová síť školy.1 hod. Koheze třídy, základní patologie školní třídy.2 hod. Pozice a role žáka ve školní třídě.1 hod. Role učitele ve vedení třídy, třídnické hodiny.16 hod. Diagnostika školní třídy – současný stav poznatků v oblasti diagnostiky sociálního klimatu ve školním prostřední, (diagnostické nástroje, profily některých metod, interpretace).8 hod. Práce se školní třídou (na základě výsledků diagnostiky, screeningu, monitoringu apod.).8 hod. Projevy sociálně nežádoucích jevů ve třídě – agresivita, šikana, kyberšikana,  krádeže, záškoláctví atd.4 hod.Lektoři: Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

VI.Systém primární prevence ve školství – vymezuje metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28Celkem 24 hodin Organizační rámec školské prevence v ČR, strategie primární prevence na národní, krajské a regionální úrovni, koordinace prevence a preventivních programů. 

4 hod. Role krajského koordinátora prevence ve školství a metodika prevence v Pedagogicko-psychologické poradně.4 hod. Síť pracovišť poskytujících preventivní, poradenské a léčebné služby orientované na rizikové chování. Úloha nestátních neziskových organizací v primární prevenci. 

8 hod. Úloha policie v prevenci, orgánů sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační služba, státní zastupitelství, soudy.8 hod.Lektoři: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.

VII.Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)celkem 16 hodin Definice rodiny (kulturně-antropologická podmíněnost), rodičovská zodpovědnost.

Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny. 1hod. Strategie výchovy v rodinách. 4 hod. Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu. 1 hod. Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí. 2 hod. Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě. 2 hod. Komunikace rodiny se školou, strategie vedení rozhovoru. 3 hod. Komunikace s rodiči žáka se závažnými problémy (školní nekázně, ADHD, závislosti, šikany, atd.). 3 hod.Lektoři: Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D., PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D., Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

VIII.Sociálně nežádoucí jevy - definice hlavních typů rizikového chování, na které se ve školské prevenci zaměřujeme, celkem

102 hodin Závislosti, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy návykových látek a u jejich a jejich účinky na organismus.4 hod. Role školy při řešení problémů se závislostí s přesahem do konkrétní role metodika prevence.2hod. Možné způsoby řešení, legislativním rámcem, jak spolupracovat s ostatními institucemi, jak postupovat.2 hod. Systém péče o žáky ohrožené rizikovým chováním.1 hod. Systém péče o ohrožené žáky, které nabízí jednotlivé resorty – resort školství, zdravotnictví a sociální.1 hod. Typy jednotlivých zařízení, které nabízené služby ohroženým žákům poskytují.

Návykové látky (alkohol, tabák, drogy, atd. -  rozdělení návykových látek,  účinky návykových látek na jedince a z toho vyplývající  možné   reakce jedinců, legislativa, návykové látky  ve školním prostředí,  implementace problematiky návykových látek do školního řádu 

 

 

16 hod. Problematika netolismu – zneužití ICT technologii -  východiska, faktory,  postupy, legislativa.4 hod. Gambling – východiska, diagnostická kritéria, příznaky, typologie, legislativa.4 hod. Sekty - vymezení základních pojmů, typologie sekt, legislativa.8 hod. Záškoláctví - východiska, rizikové faktory, postupy šetření, legislativa.4 hod. Kriminální chování, krádeže - východiska, legislativa.4 hod. Agresivní chování, ADHD – východiska, rizikové faktory, postupy šetření, legislativa.8 hod. Domácí násilí, syndrom CAN,  zneužívání – charakteristika, východiska, faktory, postupy, legislativa.4 hod. Extrémismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus – východiska, rizikové faktory, legislativa.4 hod. Poruchy příjmu potravy – východiska, rizikové faktory, postupy, legislativa.4 hod. Sebepoškozování – východiska, rizikové faktory, spolupráce, legislativa4 hod. Šikana – definice, znaky, trojrozměrný pohled, kritéria, typologie,  postupy, legislativa.16 hod. Kyberšikana – atributy odlišnosti, typy kyberšikany, typologie, postupy, legislativa.8 hod. Vandalismus – východiska, rizikové situace, způsob řešení, doporučený postup, legislativa.  4 hod.Lektoři:

IX.Monitorování a evaluace primární prevencecelkem12 hodin Monitorovací schéma školy včetně metodických pokynů – tvorba, realizace.2 hod. Metody a způsob shromažďování informací pro proces monitorování a evaluace.1 hod. Evaluace plánování preventivního programu.1 hod. Evaluace průběhu preventivní intervence.1 hod. Kritéria pro hodnocení  kvality a efektivity poskytovaných služeb. 1 hod. Hodnocení kvality a efektivity programu.1 hod. Jak uchovávat  a jak pracovat s informacemi a daty z monitorovacího a evaluačního procesu – struktura, praktické dovednosti.1 hod. Typy monitorovacích a evaluačních dotazníků. Tvorba dotazníků  pro různou  cílovou skupinu a způsob  jejich zpracování.  2 hod. Systém výkaznictví v rámci primární prevence.2 hod.Lektoři: Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

X.Stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc.celkem 24 hodin Stáže mohou být vykonávány na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc,  ale i v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu. Stáž bude realizována na preventivním pracovišti – v zařízení realizující prevenci. Cílem třídenní stáže studentů specializačního studia, budoucích školních metodiků prevence např. ve středisku výchovné péče (dále jen SVP) či v nestátní neziskové organizaci realizující programy primární prevence rizikového chování (dále jen PPRCH) na školách je aplikace poznatků z oblasti primární prevence rizikového chování. (dále: PPP, DDÚ, DÚM, apod.)

Během stáže se seznámí s provozem zařízení, s regionem, s objednavateli služeb (škola, rodina, stát), s klientelou (žáci, třída, škola, rodina).  

 Poznámka: Uvedená cena je za celé studium. Termíny výuky jsou zatím vypsané pouze pro 1. semestr kurzu, navazující termíny v další semestru budou účastníkům sděleny na podzim 2023.

Číslo programu

D51-18-12-232

Číslo akreditace

MSMT-660/2023-7-126

Garant

Mgr. Zuzana Krejčí

771291900
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Studia
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

září 2023 - červen 2025

Cena

18680,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

274

icon map pin

Lektoři
  • PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
  • Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

icon map pin

MAX účastníků

24

icon map pin

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé VOŠ, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni

Poznámka

Uvedená cena je za celé studium. Termíny výuky jsou zatím vypsané pouze pro 1. semestr kurzu, navazující termíny v další semestru budou účastníkům sděleny na podzim 2023. Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.