Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.


Studium pro asistenty pedagoga

Lačnov, okres Svitavy, pro uchazeče se základním, středoškolským a vysokoškolský

1) Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické
a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby
a) vhled do současného systému vzdělávání v ČR
b) Školský zákon a další související legislativa
c) organizace školního roku, ŠVP
d) základní pedagogická a speciálně pedagogická terminologie
e) speciální vzdělávací potřeby a jejich definice v ŠVP 
f) Seznámení s novelou školského zákona č.82/2015 a prováděcí vyhlášky č.27/2016, zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře;
g) Filosofie společného vzdělávání, anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze
3 hodiny
2) Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem      a pedagogickým sborem
  
Posluchač bude seznámen se základními povinnostmi asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty:
a.) pedagogická asistence učitelům při výuce
b.) pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí
c.) zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole
d.) pomoc žákům při přípravě na vyučování
e.) spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči a s komunitou v místě školy
 4 hodiny
3) Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů, základy didaktické a výchovné činnosti (bod 3 standardů je spojen s bodem 5 standardů)
K základní orientaci ve vzdělávacím programu škol je pro asistenta pedagoga nutný vhled     do následujících témat:
Základy obecné pedagogiky:
a.) základní pedagogické disciplíny
b.) principy moderní pedagogiky
c.) podstata a struktura výchovy a vzdělávání
d.) důležitost vzdělání - vzdělání jako klíč k začlenění do společnosti, vzdělávání jako celoživotní proces, rozdíly v pojetí výchovy a vzdělávání v různých kulturách.
Základy teorie výchovy:
a.) multikulturní  výchova
b.) základní principy a pojetí výchovy v romské společnosti
Základy sociální pedagogiky:
a.) proces socializace, postoje, role, chování, hodnoty, sociální učení, skupiny a útvary
b.) sociálně patologické jevy
c.) problematika vztahu minorit a majorit
d.) vliv sociálních faktorů na psychiku člověka
Základy obecné didaktiky:
a.) metody výuky
b.) formy a prostředky výuky
c.) speciální výukové materiály a postupy
d.) základní orientace ve vzdělávacích programech a jejich struktuře
10 hodin
4) Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

a.) metody klasifikace a hodnocení
b.) možnosti klasifikace a hodnocení jako motivačního prvku ve vzdělávání
3 hodiny
5) Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzívního prostředí třídy
Úvod do sociální psychologie:
a.) vysvětlení pojmů
b.) interakce mezi lidmi
c.) interakce žák učitel asistent- specifika
d.) školní třída jako specifická sociální skupina
e.) integrace kontra segregace znevýhodněných žáků
f.) principy interkulturního vzdělávání, důraz na lidskou stejnost a sociokulturní jinakost
g.) příčiny vzniku konfliktů při snaze o začlenění žáků se speciálními potřebami  ve vzdělávání  a možnosti řešení
h.) problémové chování a možnosti řešení, odlišné pojetí kázně, rodinné výchovy a přístupu ke vzdělání
5 hodin
Modul II: Podpora žáka

1) Orientace v požadavcích školy na žáka
a) charakteristika a cíle jednotlivých druhů škol
b) ŠVP a základní, klíčové kompetence v jednotlivých stupních vzdělávání se zaměřením zejména na základní  vzdělávání
c) požadavky na žáka po absolvování přípravné třídy
2 hodiny
2) Základy psychohygieny učení
Úvod do psychologie
a.) základní psychické stavy a procesy, osobnost; hodnoty a hodnocení
b.) vědomí vlastní hodnoty
c.) motivace a emoce
d.) vnímání a paměť
e.) myšlení a řeč
f.) postoje, utváření a změny postojů
g.) učební a poznávací styly, procesy učení
h.) obecné základy biologie člověka.
4 hodiny

3) Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky
a.) druhy pozorování
b.) fáze pozorování (stanovení cíle pozorování, příprava pozorování, vlastní pozorování - záznamový arch, možnosti záznamů z pozorování, analýza, závěr, zhodnocení pozorování)
3 hodiny
4) Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování
a.) možnosti a formy pomoci při výuce
b.) motivace žáků, motivace k přípravě na vyučování
c.) popis tradičních a moderních (aktivizačních) metod, význam participativních metod, interaktivní vyučování, kritické myšlení
d.) princip a možnosti spolupráce v rámci celé školy, nejen při výuce
e.) konkrétní požadavky na žáka a hodnocení jejich plnění,
f.) rizika volného času u některých žáků
3 hodiny
5) Základní znalosti řešení výchovných problémů
a.) nejčastěji se vyskytující problémy a přehled možných řešení, orientace v problému, možnosti spolupráce při řešení výchovných problémů, vzájemná komunikace jako prostředek k řešení problémů
b.) problematika záškoláctví jako jeden z problémů
c.) domácí příprava na vyučování - spolupráce s rodinou
d.) asistent pedagoga jako prostředník při řešení výchovně vzdělávacích problémů, konkrétní kasuistiky na toto téma
e.) asistent pedagoga jako prostředník mezi rodinou, komunitou a školou, konkrétní kazuistiky
f.) asistent pedagoga jako nositel změny v pohledu na školní vzdělávání
g.) vhled do problematiky asociálního chování a sociálně patologických jevů a jejich prevence (vandalismus, záškoláctví, delikvence, prostituce, drogové a jiné závislosti projevy rasismu, xenofobie aj.), konkrétní kazuistiky
4 hodiny
6) Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků 
a.) pomoc při organizaci režimu dne, systém režimu dne
b.) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
c.) základní hygienické návyky
d.) systém pracovních návyků - příprava na vyučování, domácí příprava, motivace k učení, koncentrace na výkon, dokončení práce
e.) prosociální chování jako prevence sociálně patologických jevů (mravní hodnoty, rozpoznání nevhodného a  rizikového chování a uvědomění si možných důsledků takového chování, nebezpečí fyzického a psychického zneužívání vlastní osoby, posílení sebereflexe a sebeovládání, podpora spolupráce v týmu, vnímavost k potřebám druhých)
2 hodiny
7) Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s různou mírou potřeby podpůrných opatření)
a. úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření
b. definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření            
c. základní rozlišení pojmů sociální znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění a zdravotní postižení
d. právo na vzdělávání
e. formy společného vzdělávání (obsah, formy a metody odpovídající vzdělávacím potřebám a možnostem vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní)
f. poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
g. přijímání ke vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  a jejich hodnocení.
5 hodin

Modul III: Systém péče o žáka 
1) Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení,
léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových
organizací)
a.) seznámení s možnostmi spolupráce v oblasti péče o děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - spolupráce na úrovni školy - výchovný poradce na škole, školní psycholog, další možnosti spolupráce SIM - služby středisek integrace menšin, CPIV, tvorba adaptačních programů, služby tutorů žákům z řad studentů VŠ, spolupráce s romskými poradci, krajskými koordinátory  a další
b.) střediska krizové intervence, krizové linky - dostupnost, možnosti okamžité pomoci, spolupráce s policií
c.) systém nestátních neziskových zařízení - vzdělávání, poradenská činnost, informační a osvětové služby aj.
3 hodiny
2) Základní právní předpisy
a.) právní minimum pro asistenta pedagoga (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga) – zákon 563/2004 Sb., zákon 562/2004 Sb., vyhláška 27/2016 Sb., aktuální metodické pokyny, antidiskriminační zákon a další
2 hodiny

3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících
profesí a s Policií ČR
a.) principy a možnosti spolupráce, kasuistiky k řešení konkrétních případů aj.
2 hodiny

Modul IV: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

1) Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání
a.) podstata sociokulturního handicapu romských dětí
b.) pomoc ve formě cílené asistence
c.) vytváření přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (obsah, cíle a vzdělávání v přípravných třídách - podpora k odstranění jazykových                   a kulturních bariér, aklimatizace )
d.) možnosti prevence diskriminace a segregace ze společnosti
5 hodin
2) Specifika práce se žáky se sociokulturně znevýhodněného prostředí
a.) včasná péče o žáka a jeho rodinu
b.) příprava na vstup do školy
c.) objektivní způsob diagnostiky celkové úrovně nadání dítěte a její struktury, objektivní testování vycházející ze sociokulturního prostředí romské komunity
d.) identifikace vzdělávacích potřeb dítěte, možnost adaptačního programu
4 hodiny
3) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením
a.) druhy zdravotního postižení - žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem                 a vývojovými poruchami učení nebo chování
b.) zdravotní znevýhodnění, přístup k žákům s jednotlivým postižením nebo znevýhodněním
c.) vzdělávací specifika těchto žáků vycházející z jejich reálných schopností, možností, potřeb a zájmů
6 hodin
4) Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky
a.) komunita, komunitní pracovník
b.) volnočasové aktivity
c.) zapojení rodičů a komunity do činností školy
d.) možnosti vedení slabších žáků tzv. tutory
3 hodiny
5) Komunikační dovednosti asistenta pedagoga
a.) verbální a neverbální komunikace, písemná komunikace
b.) vyjednávání a řešení konfliktů, prezentace, argumentace a obhajování
c.) modelové řešení nejčastějších konfliktů
d.) specifika komunikace s dětmi, s učitelem, dalšími spolupracovníky
e.) komunikace s rodiči
f.) komunikace s institucemi a komunitou
8 hodin
Modul V: Základy práce s počítačem

a.) stručné seznámení s technickým vybavením počítače
b.) seznámení s prací ve Windows a s aplikací Word, Explorer (Průzkumník)
c.) ukázka internetu a jeho využití, vyhledávání informací na internetu
(6 hodin)

Modul VI: Sociálně patologické jevy a jejich prevence, práce s dětmi s CAN

a.) prevence a včasná diagnostika sociálně patologických jevů
b.) domácí násilí, problematika  tělesných trestů, agresivita
c.) problematika závislostí a prekriminálního chování
d.) podpůrné programy pro prevenci asociálních společenských jevů - prevence záškoláctví, výtržnictví a dalšího rizikového chování a sociálně patologických jevů
e.) konkrétní možnosti pomoci 
f.) právní minimum
(5 hodin)

Modul VII: Specifika českého a romského jazyka a literatury

a.) gramatika
b.) čtení
c.) práce s textem
d.) orientace v textu
(3 hodiny)
Modul VIII: Adaptace učebních materiálů

a.) tvorba a použití učebních metod a učebních pomůcek na podporu integrace romských žáků
b.) využívání různých cest k získávání učebních pomůcek na podporu integrace romských žáků
c.) tvorba a adaptace učebních materiálů na podporu integrace žáků se zdravotním postižením
(12 hodiny)

 


Poznámka: aktualizace z důvodu zavádění společného vzdělávání

Číslo programu

Z24-05-19-222-02

Číslo akreditace

MSMT-15430/2019-1-617

Garant

Mgr. Petr Petrás, Ph.D.

777 471 063
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Studia
Kraje
  • Pardubice
Datum konání

14.10.2023 - 29.6.2024, soboty

Cena

6440,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

147

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
  • Bc. Sophia Dvořáková
  • Ing. Jitka Svobodová

icon map pin

Místo konání

Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov, Zadní, Svitavy plus on-line výuka

icon map pin

MAX účastníků

25

icon map pin

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga

Poznámka

aktualizace z důvodu zavádění společného vzdělávání Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.