Cizinci a OMJ

Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je nedílnou součástí práce učitelů. Právní předpisy používají termín cizinci, ale v nejširším slova smyslu jde o všechny děti a žáky, kteří ve svém domácím prostředí nemluví česky.

Evropský index dovedností 2020: je Česká republika nejlepší v Evropě?

Česká republika má v roce 2020 nejlepší celkový výsledek z 31 sledovaných zemí v Evropském indexu dovedností, jehož cílem je měřit výkonnost jednotlivých zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností. ČR dosáhla 77 bodů z nejvyššího možného maxima 100 bodů. Znamená to, že Česká republika je v rozvoji a využití dovedností nejlepší v celé Evropě? Jak v čem. Index totiž zahrnuje 15 různých měřitelných ukazatelů, jejichž hodnoty jsou čerpány z různých mezinárodních databází, v některých ČR dopadla výborně, někde průměrně, jinde podprůměrně. Výsledky je navíc třeba interpretovat v kontextu každé země. Podrobnou analýzu indexu dovedností v ČR zpracovala síť ReferNet.

Cedefop

  

Pravidla pro přihlašování a stornování účasti

Pravidla pro přihlašování do vzdělávacích programů pořádaných Národním pedagogickým institutem České republiky a pravidla pro stornování účasti.

Materiály projektu Evropská agenda pro učení dospělých

Získejte materiály k tématům, jako jsou základní dovednosti dospělých či podpora lidí s nízkou úrovní dovedností, které tvoříme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých

Další inspirace

Zde najdete inspiraci pro další témata a oblasti.

Pedagogické diagnostikování

Cílem pedagogické diagnostiky v mateřské škole je posouzení vývoje a potřeb dítěte a zkvalitnění vzdělávacího procesu. Diagnostické zjištění je pak podkladem pro stanovení cílené vzdělávací nabídky, průběžné vyhodnocování podmínek a průběhu vzdělávacího procesu tak, aby každé dítě mohlo zažít pocit úspěchu a sounáležitosti a aby docházelo k vyrovnanému rozvoji celé jeho osobnosti. Promyšlený a vhodně používaný systém pedagogického diagnostikování respektuje a naplňuje princip individualizace. Metody a formy pedagogického diagnostikování (např. vedení portfolia) využívají také učitelé na 1. stupni základní školy při sledování a vyhodnocování pokroku žáků a při stanovování vzdělávacích cílů.

Digitální kompetence

Koncept průřezového rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se ověřoval v letech 2019–2020 v mateřských, základních a středních školách. V RVP PV není v současnosti digitální kompetence vymezena, přesto je v očekávaných výstupech implicitně obsažena a je vhodné, aby k jejímu rozvíjení v předškolním vzdělávání učitelé směřovali. Rozvoj digitální kompetence žáků je v RVP ZV (2021) zpracován v podobě nového cíle základního vzdělávání a nové klíčové kompetence.