Využívání digitálních technologií v jazykovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Využívání digitálních technologií v jazykovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Renata Votavová

16. 6. 2020 – Také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ze strany škol vedeni v jazykovém vzdělávání k využívání digitálních technologií jako pracovních nástrojů při čtení, psaní, poslechu cizího jazyka i mluvení.

 

Jejich vhodný výběr a použití ve výuce může zkvalitnit průběh osvojování jazykových dovedností a napomoci k tomu, aby žáci snadněji dosáhli pokroku na úrovni vlastního maxima a zároveň byli schopni porozumět čtenému i poslechovému cizojazyčnému textu a v přímém kontaktu reagovat.

V současné době žáci běžně používají  pro komunikaci v mateřském jazyce online kanály (SMS, e-maily, chaty) a další aplikace, což lze přenést i do výuky cizích jazyků a udělat výuku pro žáky více motivační.

Cílem učení se potom bezděky stává nejen osvojení učiva, ale i dosažení co největší samostatnosti ve využití techniky. Tato skutečnost může být střídavě přínosem i hendikepem pro žáka v závislosti na jeho schopnostech.

A. Pozitiva využívání digitálních technologií u žáků se SVP při jazykovém vzdělávání:

 • možnosti sdílení (např. online přehledy, pracovní listy, texty) a online komunikace v cizím jazyce;
 • využití kompenzační funkce digitálních technologií (např. možnost úpravy fontu písma, barevného pozadí, přínosné především pro žáky se SPU; úprava velikosti písma pro žáky se zrakovým postižením; využití úpravy zvuku a titulkování přínosné především pro žáky se sluchovým postižením; speciální hardware především pro žáky s tělesným postižením);
 • ve většině případů zvýšení motivace k učení (přínosné především pro žáky s ADHD či s PAS);
 • zvýšená názornost (např. z důvodu interaktivity, přínosné především pro žáky s mentálním postižením; učení se více smysly současně přínosné pro všechny žáky preferující různé učební styly);
 • okamžitá zpětná vazba v procesu učení (např. automatické vyznačení chyby, nabídnuté správné řešení v online výukových programech, přínosné především pro žáky s mentálním postižením či SPU);
 • při správném nastavení pracovního prostředí možnost individualizace výuky (např. nabídka výběru vyučovací metody, přínosné především pro žáky se SPU; možnost osobní konzultace online, přínosné především pro žáky s problémy v sociální komunikaci; cvičení zaměřená na určitý gramatický jev, zjednodušení učiva pro žáky s mentálním postižením);
 • rozvoj digitální gramotnosti (přínosné pro všechny žáky).

Pro inspiraci uvádíme některé materiály a aktivity, které lze využívat:

https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/19411/ANGLICKY-JAZYK-NA-1-STUPNI-ZS-A-SPECIFICKE-PORUCHY-UCENI.html/

https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/22039/EXCUSE-ME-WHERE-IS%E2%80%A6.html/

https://www.cambridge.org/elt/blog/2020/05/04/supporting-every-teacher-read-along-very-young-learners-little-red-hen/

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20527/TVORIME-SI-E-KNIHU.html/

https://www.learningchocolate.com/

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/

http://englishvocabularylists.blogspot.com/

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/

B. Rizika využívání digitálních technologií při jazykovém vzdělávání u žáků se SVP:

 • bezpečnost pohybu žáků v online prostředí (např. problém s přílišnou důvěřivostí žáků, se sdílením důvěrných informací; rizikové především u žáků s mentálním postižením);
 • závislost na existenčních možnostech rodiny při využití digitálních technologií, které vyžaduje domácí přípravu (např. poslechová cvičení online k domácí přípravě dopředu, rizikové především u žáků s odlišnými životními podmínkami);
 • možné problémy technického charakteru při využití digitálních technologií  (např. kvalita připojení, zdroje, nevyhovující technický stav);
 • obtížná kontrolovatelnost probíhajících činností žáka (např. tendence žáka „odbíhat“ ke svým oblíbeným činnostem s digitálními technologiemi; rizikové především u žáků s ADHD, s PAS);
 • využití digitálních technologií jako další vzdělávací cíl žáka (rizikové především u žáků s mentálním postižením);
 • snížení míry osobní komunikace (rizikové především u žáků s narušenou komunikační schopností);
 • útlum praktických manipulativních činností vhodných pro část žáků se SVP (rizikové především u žáků s mentálním postižením, SPU).

 

Slovo závěrem:

Zamysleme se nad pozitivy i riziky využití digitálních technologií v jazykovém vzdělávání žáků se SVP. Zvažme, které z nich u konkrétního žáka převažují, a přizpůsobme tomu postup další práce.