Podzimní série webinářů k akčnímu plánování startuje již 30. září

Podzimní série webinářů k akčnímu plánování startuje již 30. září

Daniela Kramulová

22. 9. 2020 – Po úspěšné sérii jarních webinářů připravuje projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) Národního pedagogického institutu České republiky další webináře určené především středním a vyšším odborným školám, ale i jejich zřizovatelům, krajským týmům KAP a dalším zájemcům o aktuální témata středoškolského vzdělávání.

Podzimní série nabízí webináře pro každou z devíti tematických obsahových oblastí i k samotnému procesu plánování a řízení vzdělávacích procesů ve školách i na úrovni krajů, v nichž se mimo jiné zúročují i zkušenosti získané rychlým přechodem ke vzdělávání na dálku. Poznali jsme jeho výhody, odkryly se další příležitosti, ale samozřejmě i nevýhody, rizika a hrozby, které je vhodné promítnout do našich budoucích rozhodnutí, protože je zřejmé, že některé prvky přejdou i po odeznění pandemie způsobené nemocí covid-19 do běžné školní praxe.

Nač se můžete těšit?

Jako první se uskuteční společný webinář oblastí Podpora kompetencí k podnikavosti, inciativě a kreativitě a Podpora polytechnického vzdělávání:

 • Projekty na podporu inovací již 30. 9. 2020 od 13 do 14.30 h (představí zajímavé inovační projekty, programy inovačních center pro střední školy a možnosti, které přinášejí pro rozvoj polytechnického vzdělávání a podporu tvořivosti a podnikavosti žáků).

 Další webináře k jednotlivým oblastem intervence

 • Modularizace jako podpora flexibilní vzdělávací cesty (zkušenosti SŠ, VOŠ a jejich spolupracujících zaměstnavatelů, kteří se touto cestou vydali),
 • Nové podněty v kariérovém poradenství a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání (koronavirus a jeho dopady zdůraznily potřebu umět se vyrovnat se změnou, kterou v KARIPO lze rozvíjet v oblasti osobnostního rozvoje žáků a připravenosti na změny na trhu práce),
 • Práce s žáky s psychickými problémy (jak podpořit ve školách tuto specifickou skupinu žáků se SVP – odborné příspěvky jsou určené zejména pro učitele, zástupci krajů uvítají možnost mezikrajové výměny zkušeností), 
 • Nové cesty k podpoře polytechnického vzdělávání (zkušenosti Science center a jejich nabídky pro školní rok 2020/2021),
 • Environmentální vzdělávání jako součást polytechniky (ve spolupráci s celorepublikově působícími společnostmi a nadacemi v oblasti environmentálního vzdělávání),
 • Představení inovativních projektů spojujících ve školách podnikavost s polytechnickým vzděláváním,
 • Aktuální vývoj revizí RVP v oblasti informatického myšlení a digitálních kompetencí (diskuse odborníků revidujících RVP v těchto oblastech, zástupců realizačních týmů KAP a škol se uskuteční ve formátu tzv. akvária),
 • Moderní trendy ve vzdělávání dospělých (pro učitele, lektory a školy působící jako centra celoživotního učení i pro realizační týmy KAP a další zájemce),
 • Co motivuje školy systematicky se věnovat rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti? (sdílené konkrétní zkušenosti jako inspirace),
 • Koronavirus a nové výzvy v přípravě výuky cizích jazyků (aktivity a nástroje, které se osvědčily během výuky na dálku – sdílené zkušenosti při výuce cizích jazyků na různých typech škol).

 Webináře k akčnímu plánování

 • Školy a distanční vzdělávání – 15. 10. 2020 od 14 do 16 h (zástupci desítky středních škol či vyšších odborných škol téměř ze všech krajů ČR, které zavádění distančního vzdělávání zastihlo připravené, se podělí o své zkušenosti. V diskusi se budeme věnovat tomu, co se osvědčilo, i tomu, co nefungovalo. Webinář je určen pro vedení škol, pedagogy se zkušenostmi a zájmem o online výuku a pro zřizovatele),
 • Jak propojit akční plány na úrovni krajů a škol,
 • Evaluace v akčním plánování.

Přesné termíny a programy setkání budeme na webu projektu P-KAP v záložce Zprávy včas upřesňovat a opět vám nabídneme přehlednou tabulku s registračním formulářem.